Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Inkluzívny tím

ESF - Európsky sociálny fond

ESF je hlavným európskym nástrojom na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom získať prácu (alebo lepšiu prácu), začleňovať znevýhodnených ľudí do spoločnosti a zabezpečovať spravodlivejšie životné príležitosti pre všetkých.
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01, http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/

V školskom roku 2017/18 sme sa uchádzali o nenávratný finančný príspevok  v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší  financovanej z OP Ľudské zdroje (prioritná os Vzdelávanie) a boli sme úspešní s projektom INKLUZÍVNY TÍM.

Naša základná škola použila tieto finančné prostriedky na vytvorenie pracovných miest pre dvoch asistentov učiteľa a inkluzívny tím v zložení školský psychológ www a sociálny pedagóg www, ktorí začali pracovať v našej škole od decembra 2017.

 

Títo špecialisti môžu pomôcť pri aktivitách prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov našej základnej školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.