Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Sociálny pedagóg

Informácie

   

Vážení rodičia, pedagógovia a žiaci

dnešná doba prináša mnoho nežiaducich javov, problémov a situácií, ktoré sme nie vždy pripravení sami zvládnuť. Je vyvíjaný tlak nielen na vás ako rodičov, ale aj na žiakov a pedagógov zorientovať sa a uspieť v tomto svete.

Preto sme sa rozhodli zriadiť poradňu, v ktorej nám všetkým bude nápomocný vyškolený a kompetentný sociálny pracovník v spolupráci s p. zástupkyňou.

Poradňa bude pracovať každý deň (mimo prázdnin) medzi 14,30 – 17,30 hod. a podľa potreby.

Pracovníkov poradne môžete kontaktovať prostredníctvom mailu poradna.zspribinu@gmail.com alebo na tel. číslach 0904 415 740 (soc. pracovník), 0905 120 006 (zástupkyňa školy).

 Cieľ poradne

 • znížiť mieru protispoločenskej činnosti  a výskytu sociálno-patologických javov
  v správaní žiakov školy počas vyučovania i mimo neho,
 • zvýšiť mieru pedagogického zboru v súvislosti s riešením porušení školského poriadku, prípadne iných všeobecne záväzných právnych noriem,
 • zvýšiť mieru právneho vedomia a sociálnych zručností rodičov žiakovs problémovým alebo delikventným správaním.

 

Aktivity poradne

 • sociálne poradenstvo bude poskytované v  dostupných priestoroch objektu školy, 
 • predchádzanie potenciálne eskalujúcim problémom v škole medzi žiakmi v interakcii,
 • individuálne  soc. poradenstvo pre žiakov, rodičov, učiteľov,
 • krízové právne poradenstvo,
 • krízové psychologické poradenstvo,
 • krízová intervencia v rodine,
 • ponuka sociálnej diagnostiky a sociálnej terapie pri vzniknutom probléme medzi žiakmi, 
 • riešenie a sanácia vzniknutých problémov medzi žiakmi ex post,
 • ponuka sociálnej diagnostiky a sociálnej terapie pri vzniknutom probléme medzi žiakmi a učiteľmi,
 • ponuka sociálnej diagnostiky a sociálnej terapie pri vzniknutom probléme v rodinách  žiakov školy,
 • distribúcia a sprostredkovanie kontaktov na iných odborníkov pri riešení problému klienta,
 • priebežné konzultácie s vedením školy o možnostiach operatívneho riešenia individuálnych problémov žiakov.

 

Cieľové skupiny sociálnej poradne

 • žiaci školy,
 • učiteľský zbor školy,
 • rodičia žiakov školy,
 • vedenie školy.

 

Personálne zabezpečenie poradne

 • Mgr. Katarína Farkašová – zástupkyňa školy
 • Mgr. Miroslav Duchoň – sociálny pracovník, preventista

 

Kontakt s poradňou

 • z vlastnej iniciatívy klienta (cieľová skupina)
 • distribúcia pedagóga
 • predvolanie vedenia školy
 • predvolanie poradne

         

          Poradenstvo bude poskytované v priestoroch školy, na vopred vybranej miestnosti pravidelne  v poobedných hodinách od 14:30 mimo školských prázdnin, prípadne podľa potreby klienta alebo podľa druhu problému aj v iné dni alebo čase – po vzájomnej dohode. Poobedné hodiny sú zvolené z dôvodu vyššej miery diskrétnosti pre žiackych klientov a z dôvodu lepšej časovej dostupnosti pre rodičov a učiteľov.

          Zabezpečovať poradenstvo bude vyškolený sociálny poradca v aktívnej spolupráci so zástupkyňou riaditeľky Mgr. Farkašovou. V prípade potreby bude pri analýze sociálneho problému, získavania informácií alebo pri riešení problému poskytovať súčinnosť triedny učiteľ alebo vychovávateľ.

          Projekt je zameraný na odbornú činnosť v rámci sociálnej a viktimačnej prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených detí a žiakov, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny poradca bude plniť úlohu podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania.

          V projekte bude zabezpečený sociálny servis pre žiakov, v procese poradenstva a reedukačných postupoch bude riešené problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, etické a sociálne poruchy v správaní.

V potrebných prípadoch bude zabezpečená spolupráca alebo distribúcia potrebných klientov na miestne výchovno-vzdelávacie inštitúcie a iných odborníkov, políciu, sociálnu kuratelu, psychológov z CPPPaP.

          Vo vzťahu k rodičom a zákonným zástupcom bude v poradni poskytované poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a  možných potenciálnych i reálnych rizikách pre žiakov. Ak to bude vyžadovať druh a intenzita zisteného sociálneho problému, rodičom bude ponúknutá a zrealizovaná krízová rodinná intervencia.

          Sociálny poradca pri zistení skutočností týkajúcich sa trestnej činnosti zabezpečí adekvátnu informovanosť orgánov činných v trestnom konaní. Po nastavení nulovej tolerancie k násiliu, závislostiam a i nej protispoločenskej činnosti v škole bude projekt pokračovať aj po jeho plánovanej časovej dotácii. Prípady, ktoré budú počas trvania projektu objavené, diagnostikované, nahlásené alebo inak signalizované, budú transparentne alebo diskrétne riešené (podľa druhu sociálneho problému).

Predpokladáme, že aktivity projektu odradia mnohých žiakov začínať alebo pokračovať v protispoločenskom konaní a správaní v škole i doma, prípadne posilnia dôveru poškodených alebo inak utláčaných žiakov k učiteľskému zboru a ukážu aj potenciálnym obetiam, že je schopná a ochotná zabezpečiť ich bezpečnosť alebo iné prislúchajúce práva.