Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Individuálne začlenenie – integrácia

Ak má dieťa písomné vyjadrenie školského poradenského zariadenia, že je potrebné vzdelávať ho formou individuálnej integrácie – začlenenia a sú splnené potrebné náležitosti (riaditeľovi školy boli doručené výsledky vyšetrení a odporúčanie poradne, ako i žiadosť zákonného zástupcu o individuálne začlenenie jeho dieťaťa), riaditeľ školy je povinný vytvoriť dieťaťu podmienky, podľa návrhu príslušného poradenského zariadenia, evidovať dieťa ako individuálne začlenené, informovať učiteľov o jeho potrebách, dohliadnuť, aby sa metódy, formy práce s dieťaťom, prípadne obsah vzdelávania zmenili podľa potrieb dieťaťa. Ak nie je v jeho silách zabezpečiť pre dieťa adekvátnu formu vzdelávania, informuje zákonného zástupcu o možnostiach vzdelávania dieťaťa na inom type školy. V prípade, že zákonný zástupca odmietne iný typ školy a v silách kmeňovej školy nie je zabezpečenie adekvátnych podmienok pre dieťa, priebeh ďalšieho vzdelávania upravuje súd.

Tak ako škola je povinná rešpektovať závery odborných vyšetrení, i rodič je povinný spolupracovať so školou, zabezpečiť:

  • pravidelnú dochádzku dieťaťa do školy
  • dennú domácu prípravu na vyučovanie
  • nosenie si pomôcok dieťaťom

 

Rodič je povinný informovať neodkladne školu o akejkoľvek zmene stavu dieťaťa!

Len naozaj úzka spolupráca medzi školou, rodinou a poradenským zariadením zabezpečí kvalitné vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

 

Deti so ŠVVP:

Chorí a zdravotne oslabení

Mentálne postihnutie

Narušená komunikačná schopnosť

Autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy

Sluchové postihnutie

Telesné postihnutie

Viacnásobné postihnutie

Vývinové poruchy správania

Vývinové poruchy učenia

Zrakové postihnutie

Iné postihnutia