Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Inkluzívny tím

ESF - Európsky sociálny fond

ESF je hlavným európskym nástrojom na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom získať prácu (alebo lepšiu prácu), začleňovať znevýhodnených ľudí do spoločnosti a zabezpečovať spravodlivejšie životné príležitosti pre všetkých.
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01, http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/

V školskom roku 2017/18 sme sa uchádzali o nenávratný finančný príspevok  v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší  financovanej z OP Ľudské zdroje (prioritná os Vzdelávanie) a boli sme úspešní s projektom INKLUZÍVNY TÍM.

Naša základná škola použila tieto finančné prostriedky na vytvorenie pracovných miest pre dvoch asistentov učiteľa a inkluzívny tím v zložení školský psychológ www a sociálny pedagóg www, ktorí začali pracovať v našej škole od decembra 2017.

 

Títo špecialisti môžu pomôcť pri aktivitách prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov našej základnej školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.