Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Školský psychológ

Školský psychológ

INFORMÁCIE:

Školská psychologička: Mgr. Radmila Vrbenská

Kontakt prostredníctvom mailu:      psycholog.zspribinu@gmail.com

alebo na telefónnom čísle:  0903 413 007

Školská psychologička bude pracovať na prízemí školy: kancelária špeciálneho pedagóga a školského psychológa

Konzultácie : Pondelok – Štvrtok  8:00 – 15:00

                           Piatok: 8:00 - 14,00

Konzultácie s rodičmi po dohode.

--- Som tu pre kohokoľvek, kto sa potrebuje porozprávať alebo pomôcť s niečím, čo ho ťaží. ---

 

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ. Poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, rodičom a pedagógom. Realizuje preventívne skupinové stretnutia na zlepšenie klímy v triede.

... no predovšetkým, psychológ na škole je človek, ktorý počúva a chápe, nesúdi a nehodnotí. Psychológ určite nie je šaman ani liečiteľ, nepozná riešenie na každý problém a dokonca ani nevie prečítať vaše myšlienky, či „jediným pohľadom prečítať vašu osobnosť“.

 

Etika práce školského psychológa:

 1. Školský psychológ zabezpečuje psychologické služby na škole žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancov v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov svojich žiakov, ktorí o to požiadajú, bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, pohlavie, vek, či handicap klienta.
 2. Školský psychológ dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa.
 3. Školský psychológ chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby.
 4. Školský psychológ uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem o dôstojnosť a osobnú integritu jedincov.
 5. Školský psychológ sa vyhýba všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov.
 6. Školský psychológ sa zoznámi s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy na ktorej pracuje. Poznanie systému školy a jeho požiadaviek je základom, ktorý psychológovi umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov.
 7. Školský psychológ rešpektuje klientovo právo voľby a dobrovoľného vstupu do vzťahu, či účasti na psychologických službách.
 8. Školský psychológ pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne, bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, či emocionálne vlastnosti.
 9. Školský psychológ informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu a o ďalšom využití informácií. Informuje ho o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách.
 10. Všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné.
 11. Školský psychológ informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach. Je však zodpovedný za poskytnutie takých informácií, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť pre všetkých.
 12. Školský psychológ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch, alebo výsledkoch vyšetrenia. V prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas od klienta alebo vynechá všetky identifikačné údaje.

        

„Dieťa potrebuje cítiť, že má vo svojom okolí osoby, ktorým môže dôverovať, s ktorými sa môže rozprávať, ktoré mu pomáhajú pri tvorbe osobnej životnej mapy, ktorá je čitateľná, zrozumiteľná a podporuje jeho výkon a kreativitu.“

 Do akej miery by mal rodič zasahovať do diania v triede?

"V súčasnosti je trend, aby sa rodina v čo najväčšej miere zapájala do aktivít školy. Aktívna účasť rodičov na školských podujatiach je veľakrát vítaná, pretože v školskom prostredí sa socializuje nielen dieťa, ale aj jeho rodičia. Je na prospech veci, ak najbližšie sociálne prostredie dieťaťa – rodina a škola – úzko spolupracujú a vzájomne sa podporujú.

To však neznamená, že rodičia vstupujú do vyučovacieho procesu -formálneho vzdelávania – to je v plnej kompetencii pedagogického tímu a odborníkov v škole. Rodina by mala participovať na neformálnom vzdelávaní v škole a na všetkých aktivitách, podporujúcich socializáciu a pozitívnu klímu v škole, ktorú navštevuje ich dieťa. V prípade, že v triede vznikajú problémy detí, je nevyhnutné, aby ich neriešili iba s deťmi, ale hlavne s učiteľmi, riaditeľom školy a ďalšími odborníkmi – psychológom, špeciálnym pedagógom a i.“

Zdroj: VÚDPaP

PhDr. Jana Tholtová

Psychologička, terapeutka VÚDPaP