Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Erasmus +

Zameranie projektu Erasmus+

 

Názov: UNITY 2017 (U17) – Strategické partnerstvá pre sektor školského vzdelávania

Trvanie projektu: od 15.9.2017 – do 14.8.2020 (35 mesiacov)

Partneri:  Spojené kráľovstvo VB, Poľsko, Maďarsko, Česká republika

Priority: Sociálna inklúzia, dosahovanie vysokokvalitných zručností a schopností, zavádzanie inovatívnych postupov v učebnom procese, efektívne využívanie STEM (science, technology, engineering, mathematics)

Opis projektu: U17 je prostriedkom zdieľania pedagogických informácií medzi učiteľmi z rôznych európskych krajín s osobitným zameraním na rozvoj kultúrneho porozumenia prostredníctvom využívania STEM a kreatívnych médií (Padlet, Skype, E-twinning). Úlohou projektu je aj rozvoj vodcovkých schopností u žiakov, rozvoj odbornej spolupráce a kultúrnej diverzity na európskej úrovni s cieľom zapĺňania nedostatkov v kritických odvetviach priemyslu. Projekt U17, okrem iného, poskytne študentom príležitosti na cestovanie za účelom kultúrnej a vzdelávacej výmeny.

Projekt si kladie za cieľ rozvoj informatických zručností v súlade učebným plánom KS3 – podporu abstraktného myslenia, logického zdôvodňovania, rozvoj algoritmizácie a kľúčových zručností zakomponovaním nástrojov e-twinning a jednoduchých programovacích jazykov do učebných procesov.

Projekt sa zameriava aj na rozvoj „globálneho občana“ v nasledujúcich etapách - Médiá, Informácie, Riešenie, Kreativita a Spolupráca. Cieľom je vytvoriť prepojenie medzi tradičnou kultúrou a novou, modernou spoločnosťou práve s efektívnym využitím technológií. Tradície sa nemenia, ale spôsob, ako ich priblížiť mladej generácii áno. Predpokladá sa nadväzovanie spolupráce aj s miestnymi organizáciami a podnikmi s cieľom podniknúť konkrétne a trvalé „fluktuácie“ za účelom získania odborných informácií a know-how o živote a kultúre z európskych krajín z prvej ruky.

Workshopy: Axiómou projektových stretnutí je vytvorenie originálneho semináru, ktorý by efektívne podnietil rozvoj jednej zo spomínaných zručností globálneho občana aplikovaním inovatívnych postupov a technológií. Výstupom a ideou workshopu je tiež vyrobiť finálny produkt, ktorý bude tvoriť súčasť zábavnej sady pre rodinu.

V súvislosti s workshopmi, Spojené kráľovstvo nadviaže spoluprácu s miestnou univerzitou a podnikateľskou sférou pri programovaní, využití prototypov a 3D tlače na vytvorenie originálnej ručnej práce spojenej s kultúrnymi festivalmi. Slovensko osloví miestne masmédiá a televíziu pri tvorbe a distribúcii komických príbehov prepojením miestneho folklóru a keramického umenia. Poľsko bude prezentovať spoluprácu s miestnymi vzdelávacími a mediálnymi organizáciami, pri ktorej využije 3D tlač na vytvorenie stolovej hry prezentujúcej významných dejateľov v histórii poľského národa. Maďarsko osloví miestne galérie a digitálne tlačové spoločnosti pri manipulácii s obrázovým materiálom pri tvorbe veľkoplošných umeleckých obrazov. Česká republika zlúči spracovanie zvuku s programovaním. Vytvorí interaktívnu hru prepojením cirkevných tradícií v spolupráci s miestnou cirkvou a náboženskými organizáciami.

Každý z produktov bude veľmi odlišný, ale každý z nich bude mať tradičné zameranie realizované pomocou inovatívnych technológií. Všetky produkty budú rozvíjať centrálnu tému projektu "diversity reaching for unity," čiže práve cez kultúrnu rozmanitosť hľadáme cesty, ako dospieť k jednote a k súladu, ktorá by podnecovala európske krajiny k lepšej budúcej spolupráci.

Za inovatívny aspekt projektu pokladáme aj posledné projektové stretnutie, ktoré sa uskutoční v Spojenom kráľovstve, kde sa všetky finálne produkty zhromaždia a vytvoria tak sadu rodinnej zábavnej zbierky, ktorú možno elektronicky šíriť a používať v školách, rodinách a v miestnej komunite za účelom predstavenia úspechov projektu a kultúrnej rozmanitosti účastníkov projektu.

Dôraz sa bude klásť aj na to, ako sa posunúť vpred (najmä po politických nepokojoch, akými sú napríklad Brexit a kontroverzná Trumpova vláda) nehľadiac na minulosť, ale na to, ako si jednotlivé národy môžu zachovať svoju individuálnu identitu a spoločne napredovať ako Európania, globálni občania a globálna komunita.

Osobitné úlohy a zodpovednosti: Celkovo bude k dispozícii päť osobných stretnutí s jedným zástupcom/koordinátorom projektu z každej partnerskej školy. Úlohou pilotného stretnutia pred prvou mobilitou bude zabezpečenie súladu všetkých partnerov s akčným plánom a prerokovanie akýchkoľvek problémov, ktoré by mohli nastať počas realizácie projektu. Následné stretnutia na úrovni koordinátorov pred každým workshopom/mobilitou sa budú konať pod záštitou vyhodnotenia aktuálneho vývoja projektu a za účelom šírenia výsledkov a propagácie projektu. Predpokladáme, že každý z účastníkov projektu obdrží takýto balík finálnych produktov, ktorý bude odrážať jeho záujem a osobnú angažovanosť pri tvorbe projektu a jeho „snahu o jednotu“.

Na základe dohody s partnermi žiaci budú vyberaní na základe konkrétnych kritérií s cieľom zabezpečiť úspešnosť projektu po každej stránke. Vekovú hranicu žiakov sme stanovili v rozpätí 11-14 rokov, nakoľko ide o žiakov, u ktorých sa predpokladá silné rozvíjanie základov učenia a pre ktorých je absolútne nevyhnutné zabezpečiť si úspech na budúcich skúškach a prijímacích testoch. V ďalšom kroku budeme zohľadňovať učebné výsledky, osobnostné schopnosti a predpoklady a jazykovú vybavenosť adeptov. V prípade partnerskej školy v Anglicku budeme presadzovať aj začlenenie rómskych študentov do projektu v súlade so zabezpečením rovnosti v poskytovaní vzdelávania a nakoľko sa domnievame, že všetci študenti sú schopní dosiahnuť úspech.

Výskum: Osobitným spôsobom sa účastníci projektu budú venovať výskumu kultúrnej identity, tradíciám, rozvoju zručností STEM a jazykových zručností. Predpokladáme realizáciu prieskumu zameraného na vnímanie a pochopenie globálneho občianstva, ako aj rozvíjanie zručností STEM pre učiteľov a žiakov pred realizáciou projektu a tiež po jeho skončení.

Za účelom implementácie relevantných študijných zmien a pozdvihnutia profilu rovnosti vo vzdelávaní s osobitným zameraním na menšinové skupiny, každá skupinka učiteľov a žiakov vyslaná na mobilitu bude viesť samostatný výskum a prípravu ohľadom danej projektovej témy a prezentovať dosiahnuté výsledky zainteresovaným stranám a subjektom prostredníctvom jednoduchej prezentácie. Okrem iného, žiaci budú môcť konzultovať tému s rovesníkmi zo zahraničia, a tak korigovať svoju výskumnú činnosť využívaním nástrojov E-twinningu. E-twinning bude tiež hlavným priestorom pre archiváciu výstupov a metodickou príručkou projektu.

Monitoring, evalvácia a diseminácia výsledkov projektu: Všetky digitálne výstupy z projektu budú umiestnené na platformu E-Twinning a projektovú webstránku/blog. Fyzicky vyprodukované výrobky sa zhromaždia na poslednej mobilite v Spojenom kráľovstve za účelom vytvorenia originálnej sady. Vytvorí sa zároveň aj digitálna verzia tejto sady za účelom ďalšieho šírenia.

Pred každou mobilitou sú zvlášť naplánované stretnutia koordinátorov „face-to-face“ za účelom vyhodnotenia projektu, napísania priebežných a záverečných projektových správ a efektívnej diseminácie v miestnych komunitách (tlač, školský časopis, webstránka...). Všetky rozhodnutia týkajúce sa napredovania projektu koordinátori budú prijímať spoločne, pričom sa zaväzujú medzi sebou pravidelne komunikovať cez email, skype, e-twinning, padlet, sociálne siete a blog.