Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Erasmus +

Zameranie projektu Erasmus+

 

Názov: UNITY 2017 (U17) – Strategické partnerstvá pre sektor školského vzdelávania

Trvanie projektu: od 15.9.2017 – do 14.8.2020 (35 mesiacov)

Partneri:  Spojené kráľovstvo VB, Poľsko, Maďarsko, Česká republika

Priority: Sociálna inklúzia, dosahovanie vysokokvalitných zručností a schopností, zavádzanie inovatívnych postupov v učebnom procese, efektívne využívanie STEM (science, technology, engineering, mathematics)

Opis projektu: U17 je prostriedkom zdieľania pedagogických informácií medzi učiteľmi z rôznych európskych krajín s osobitným zameraním na rozvoj kultúrneho porozumenia prostredníctvom využívania STEM a kreatívnych médií (Padlet, Skype, E-twinning). Úlohou projektu je aj rozvoj vodcovkých schopností u žiakov, rozvoj odbornej spolupráce a kultúrnej diverzity na európskej úrovni s cieľom zapĺňania nedostatkov v kritických odvetviach priemyslu. Projekt U17, okrem iného, poskytne študentom príležitosti na cestovanie za účelom kultúrnej a vzdelávacej výmeny.

Projekt si kladie za cieľ rozvoj informatických zručností v súlade učebným plánom KS3 – podporu abstraktného myslenia, logického zdôvodňovania, rozvoj algoritmizácie a kľúčových zručností zakomponovaním nástrojov e-twinning a jednoduchých programovacích jazykov do učebných procesov.

Projekt sa zameriava aj na rozvoj „globálneho občana“ v nasledujúcich etapách - Médiá, Informácie, Riešenie, Kreativita a Spolupráca. Cieľom je vytvoriť prepojenie medzi tradičnou kultúrou a novou, modernou spoločnosťou práve s efektívnym využitím technológií. Tradície sa nemenia, ale spôsob, ako ich priblížiť mladej generácii áno. Predpokladá sa nadväzovanie spolupráce aj s miestnymi organizáciami a podnikmi s cieľom podniknúť konkrétne a trvalé „fluktuácie“ za účelom získania odborných informácií a know-how o živote a kultúre z európskych krajín z prvej ruky.

Workshopy: Axiómou projektových stretnutí je vytvorenie originálneho semináru, ktorý by efektívne podnietil rozvoj jednej zo spomínaných zručností globálneho občana aplikovaním inovatívnych postupov a technológií. Výstupom a ideou workshopu je tiež vyrobiť finálny produkt, ktorý bude tvoriť súčasť zábavnej sady pre rodinu.

V súvislosti s workshopmi, Spojené kráľovstvo nadviaže spoluprácu s miestnou univerzitou a podnikateľskou sférou pri programovaní, využití prototypov a 3D tlače na vytvorenie originálnej ručnej práce spojenej s kultúrnymi festivalmi. Slovensko osloví miestne masmédiá a televíziu pri tvorbe a distribúcii komických príbehov prepojením miestneho folklóru a keramického umenia. Poľsko bude prezentovať spoluprácu s miestnymi vzdelávacími a mediálnymi organizáciami, pri ktorej využije 3D tlač na vytvorenie stolovej hry prezentujúcej významných dejateľov v histórii poľského národa. Maďarsko osloví miestne galérie a digitálne tlačové spoločnosti pri manipulácii s obrázovým materiálom pri tvorbe veľkoplošných umeleckých obrazov. Česká republika zlúči spracovanie zvuku s programovaním. Vytvorí interaktívnu hru prepojením cirkevných tradícií v spolupráci s miestnou cirkvou a náboženskými organizáciami.

Každý z produktov bude veľmi odlišný, ale každý z nich bude mať tradičné zameranie realizované pomocou inovatívnych technológií. Všetky produkty budú rozvíjať centrálnu tému projektu "diversity reaching for unity," čiže práve cez kultúrnu rozmanitosť hľadáme cesty, ako dospieť k jednote a k súladu, ktorá by podnecovala európske krajiny k lepšej budúcej spolupráci.

Za inovatívny aspekt projektu pokladáme aj posledné projektové stretnutie, ktoré sa uskutoční v Spojenom kráľovstve, kde sa všetky finálne produkty zhromaždia a vytvoria tak sadu rodinnej zábavnej zbierky, ktorú možno elektronicky šíriť a používať v školách, rodinách a v miestnej komunite za účelom predstavenia úspechov projektu a kultúrnej rozmanitosti účastníkov projektu.

Dôraz sa bude klásť aj na to, ako sa posunúť vpred (najmä po politických nepokojoch, akými sú napríklad Brexit a kontroverzná Trumpova vláda) nehľadiac na minulosť, ale na to, ako si jednotlivé národy môžu zachovať svoju individuálnu identitu a spoločne napredovať ako Európania, globálni občania a globálna komunita.

Osobitné úlohy a zodpovednosti: Celkovo bude k dispozícii päť osobných stretnutí s jedným zástupcom/koordinátorom projektu z každej partnerskej školy. Úlohou pilotného stretnutia pred prvou mobilitou bude zabezpečenie súladu všetkých partnerov s akčným plánom a prerokovanie akýchkoľvek problémov, ktoré by mohli nastať počas realizácie projektu. Následné stretnutia na úrovni koordinátorov pred každým workshopom/mobilitou sa budú konať pod záštitou vyhodnotenia aktuálneho vývoja projektu a za účelom šírenia výsledkov a propagácie projektu. Predpokladáme, že každý z účastníkov projektu obdrží takýto balík finálnych produktov, ktorý bude odrážať jeho záujem a osobnú angažovanosť pri tvorbe projektu a jeho „snahu o jednotu“.

Na základe dohody s partnermi žiaci budú vyberaní na základe konkrétnych kritérií s cieľom zabezpečiť úspešnosť projektu po každej stránke. Vekovú hranicu žiakov sme stanovili v rozpätí 11-14 rokov, nakoľko ide o žiakov, u ktorých sa predpokladá silné rozvíjanie základov učenia a pre ktorých je absolútne nevyhnutné zabezpečiť si úspech na budúcich skúškach a prijímacích testoch. V ďalšom kroku budeme zohľadňovať učebné výsledky, osobnostné schopnosti a predpoklady a jazykovú vybavenosť adeptov. V prípade partnerskej školy v Anglicku budeme presadzovať aj začlenenie rómskych študentov do projektu v súlade so zabezpečením rovnosti v poskytovaní vzdelávania a nakoľko sa domnievame, že všetci študenti sú schopní dosiahnuť úspech.

Výskum: Osobitným spôsobom sa účastníci projektu budú venovať výskumu kultúrnej identity, tradíciám, rozvoju zručností STEM a jazykových zručností. Predpokladáme realizáciu prieskumu zameraného na vnímanie a pochopenie globálneho občianstva, ako aj rozvíjanie zručností STEM pre učiteľov a žiakov pred realizáciou projektu a tiež po jeho skončení.

Za účelom implementácie relevantných študijných zmien a pozdvihnutia profilu rovnosti vo vzdelávaní s osobitným zameraním na menšinové skupiny, každá skupinka učiteľov a žiakov vyslaná na mobilitu bude viesť samostatný výskum a prípravu ohľadom danej projektovej témy a prezentovať dosiahnuté výsledky zainteresovaným stranám a subjektom prostredníctvom jednoduchej prezentácie. Okrem iného, žiaci budú môcť konzultovať tému s rovesníkmi zo zahraničia, a tak korigovať svoju výskumnú činnosť využívaním nástrojov E-twinningu. E-twinning bude tiež hlavným priestorom pre archiváciu výstupov a metodickou príručkou projektu.

Monitoring, evalvácia a diseminácia výsledkov projektu: Všetky digitálne výstupy z projektu budú umiestnené na platformu E-Twinning a projektovú webstránku/blog. Fyzicky vyprodukované výrobky sa zhromaždia na poslednej mobilite v Spojenom kráľovstve za účelom vytvorenia originálnej sady. Vytvorí sa zároveň aj digitálna verzia tejto sady za účelom ďalšieho šírenia.

Pred každou mobilitou sú zvlášť naplánované stretnutia koordinátorov „face-to-face“ za účelom vyhodnotenia projektu, napísania priebežných a záverečných projektových správ a efektívnej diseminácie v miestnych komunitách (tlač, školský časopis, webstránka...). Všetky rozhodnutia týkajúce sa napredovania projektu koordinátori budú prijímať spoločne, pričom sa zaväzujú medzi sebou pravidelne komunikovať cez email, skype, e-twinning, padlet, sociálne siete a blog.