Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Bezpečná škola

http://www.bezpecneskoly.sk/

http://www.bezpecnaskola.sk/

Plán práce - Bezpečná škola

 

Východiská plánu práce:

- Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017;

- Deklarácia ľudských práv a dieťaťa;

- kalendár svetových a medzinárodných dní;

- kalendár podujatí

Ciele:

- realizácia Pedagogicko-organizačných pokynov v oblasti bezpečnosti a prevencie na   škole;

- zabezpečenie rešpektovania a aktívnej ochrany detských práv;

- zabezpečenie aktívnej ochrany detí pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi;

- zaktivizovať účasť žiakov školy v projektoch zameraných na vytváranie Zdravého životného štýlu a aktívne využívanie voľného času;

- spolupracovať s odborníkmi a s prihliadnutím na učebné plány ich pozývať k spolupráci;

- priebežne monitorovať zmeny v správaní detí;

- poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich rodičom;

- zabezpečiť informačnú nástenku a anonymnú schránku na chodbe školy. 

Cielenú výchovu a vzdelávanie v oblasti primárnej prevencie závislostí a soc. patologických javov realizujeme v zmysle pozitívnej výchovy, k formovaniu zdravého životného štýlu v úzkej spolupráci s vedením a učiteľmi, s MsP Nitra, CVČ Domino Nitra, CPPPaP Nitra a inými odborníkmi zaoberajúcimi sa prevenciou.

 

Základné priority bezpečnej školy:

  • Učitelia priebežne monitorujú správanie sa detí/žiakova zmeny v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu. Zabezpečujú ich ochranu a bezodkladne riešia vzniknuté problémy v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa. Spolupracujú so školským špeciálnym pedagógom, sociálnym pedagógom, detským psychológom, odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom.

 

  • Škola zabezpečuje dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa so zameraním na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch a veku primerane o možnostiach pomoci, vrátane stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym obsahom.

 

  • Učitelia sa pravidelne venujú prevencii, prieskumu a riešeniu šikanovania žiakov.

 

  • Škola sa zameriava na realizáciu preventívnych programov pre všetkých žiakov, ktoré zodpovedajú ich aktuálnym vývinovým potrebám.

 

  • V škole je zriadená schránka pre žiakov s názvom "OTVORME OČI", kam môžu žiaci písať svoje návrhy, problémy a sťažnosti, ktoré by sa báli priamo povedať svojim učiteľom.

 

Učitelia sa počas vyučovacích hodín informatiky venujú problematike bezpečného a zodpovedného používania internetu, mobilných telefónov a propagujú stránku http://www.zodpovedne.sk/

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram aktivít v školskom roku 2016/2017

 

 

 

 

 

September

 

Deň Ozbrojených síl SR

 

Deň otvorených dverí v Protilietadlovej raketovej brigáde Nitra (kasárne pod Zoborom)

22.9.2016  –  08:00 – 12:00 hod.

(ukážka vojenskej techniky, zbraní, taktíckého výstroja vojakov, ukážka pyrotechnikov, psovodov, atď.)

 

Odporúčané pre 3. a 4. ročník a II. stupeň.

 

 

 

Október

 

 “Európsky deň záchrany životov

 

Svätoplukovo námestie, Nitra – 16.10.2016

Červený kríž Nitra – pripravené sú ukážky resuscitácie, prvej pomoci a iné.

 

 

 

 

 

 

 

November

 

Hrdinovia všedného dňa

 

Interaktívna výstava , Detské múzeum, Bratislava

 

(Cieľom je priblížiť deťom I. stupňa ZŠ, akú dôležitú úlohu majú záchranári, hasiči i policajti, praktickú (hands-on) skúsenosť s prácou záchranných zložiek, telefónne číslo integrovaného záchranného systému 112, i čísla na políciu, hasičov a záchrannú službu, ich každodennú prácu, základné vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, predchádzaniu požiarov a poskytovaniu prvej pomoci.)

 

 

 

 

December

 

Charta proti šikanovaniu

 

 ( tvorba dokumentu, zakotvenie hlavných základných bodov charty )

 ( výtvarné stvárnenie charty – tvorba LOGA)

 

Svetový deň prevencie AIDS“ – 1.12.

 

Červené stužky spropagovanie symbolu svetového dňa prevencie AIDS

Premietanie dokumentárneho filmu:

Anjeli (Juhoafrická republika) zo súboru filmov Moja Misia I. (www.lux.sk)

 

I. a II. stupeň

 

 

 

Január

 

 

Doma v bezpečí“ - Centrum Slniečko, nezisková organizácia

 

Hravá a zaujímavá forma prednášky s témou domáceho násilia a šikany

 

 

Celá škola

 

 

 

 

 

 

Február

 

Európsky deň 112“ – 11.2.

 

Tiesňová linka – deň otvorených dverí

Stretnutie a prednáška so záchranárom

 

II. stupeň

 

Ako spoznať policajta“ – Mgr. Zuzana Bucheňová, MsP Nitra

( Hravá interaktívna forma prednášky na tému policajt  - jeho práca, uniforma, náplň práce, atď. )

 

1. a 2. ročník

 

 

 

Marec

 

Bezpečne doma a na ulici“ - Mgr. Zuzana Bucheňová, MsP Nitra

 ( Interaktívna forma prednášky na tému ako sa dostať bezpečne domov, eliminovať nástrahy a možné formy šikany, ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám po ceste zo školy aj doma, atď. ) 

 

3. a 4. ročník

 

 

Apríl

 

 “Vyber si správne“  - Dr. Alena Mrázová, CVČ Domino

 

Nelátkové závislosti – drogy ulice  ( počítačové hry, Ipady, telefóny)

 

I. stupeň 

 

 

 

 

 

Máj

 

Tabak – bez mládeže“ – svetový deň bez tabaku 31.5.

 

Výtvarné stvárnenie škodlivosti tabaku na ľudskom tele

 

3.a 4. ročník

 

Svetový deň rodiny“  - 15.5.

 

Výtvarné stvárnenie rodiny ako domova, pocitu bezpečia, šťastia a radosti

 

1. a 2. ročník

 

 

 

Jún

 

Bezpečne na ceste“ -  Mgr. Zuzana Bucheňová, MsP Nitra

 

Dopravné ihrisko – upevnenie pravidiel cestnej premávky

 

3. a 4. ročník

 

Zodpovedná: Mgr. Richterová Andrea