Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Bezpečná škola

http://www.bezpecneskoly.sk/

http://www.bezpecnaskola.sk/

Plán práce - Bezpečná škola

 

Východiská plánu práce:

- Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017;

- Deklarácia ľudských práv a dieťaťa;

- kalendár svetových a medzinárodných dní;

- kalendár podujatí

Ciele:

- realizácia Pedagogicko-organizačných pokynov v oblasti bezpečnosti a prevencie na   škole;

- zabezpečenie rešpektovania a aktívnej ochrany detských práv;

- zabezpečenie aktívnej ochrany detí pred negatívnymi sociálno-patologickými javmi;

- zaktivizovať účasť žiakov školy v projektoch zameraných na vytváranie Zdravého životného štýlu a aktívne využívanie voľného času;

- spolupracovať s odborníkmi a s prihliadnutím na učebné plány ich pozývať k spolupráci;

- priebežne monitorovať zmeny v správaní detí;

- poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich rodičom;

- zabezpečiť informačnú nástenku a anonymnú schránku na chodbe školy. 

Cielenú výchovu a vzdelávanie v oblasti primárnej prevencie závislostí a soc. patologických javov realizujeme v zmysle pozitívnej výchovy, k formovaniu zdravého životného štýlu v úzkej spolupráci s vedením a učiteľmi, s MsP Nitra, CVČ Domino Nitra, CPPPaP Nitra a inými odborníkmi zaoberajúcimi sa prevenciou.

 

Základné priority bezpečnej školy:

  • Učitelia priebežne monitorujú správanie sa detí/žiakova zmeny v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu. Zabezpečujú ich ochranu a bezodkladne riešia vzniknuté problémy v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa. Spolupracujú so školským špeciálnym pedagógom, sociálnym pedagógom, detským psychológom, odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom.

 

  • Škola zabezpečuje dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa so zameraním na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch a veku primerane o možnostiach pomoci, vrátane stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym obsahom.

 

  • Učitelia sa pravidelne venujú prevencii, prieskumu a riešeniu šikanovania žiakov.

 

  • Škola sa zameriava na realizáciu preventívnych programov pre všetkých žiakov, ktoré zodpovedajú ich aktuálnym vývinovým potrebám.

 

  • V škole je zriadená schránka pre žiakov s názvom "OTVORME OČI", kam môžu žiaci písať svoje návrhy, problémy a sťažnosti, ktoré by sa báli priamo povedať svojim učiteľom.

 

Učitelia sa počas vyučovacích hodín informatiky venujú problematike bezpečného a zodpovedného používania internetu, mobilných telefónov a propagujú stránku http://www.zodpovedne.sk/

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram aktivít v školskom roku 2016/2017

 

 

 

 

 

September

 

Deň Ozbrojených síl SR

 

Deň otvorených dverí v Protilietadlovej raketovej brigáde Nitra (kasárne pod Zoborom)

22.9.2016  –  08:00 – 12:00 hod.

(ukážka vojenskej techniky, zbraní, taktíckého výstroja vojakov, ukážka pyrotechnikov, psovodov, atď.)

 

Odporúčané pre 3. a 4. ročník a II. stupeň.

 

 

 

Október

 

 “Európsky deň záchrany životov

 

Svätoplukovo námestie, Nitra – 16.10.2016

Červený kríž Nitra – pripravené sú ukážky resuscitácie, prvej pomoci a iné.

 

 

 

 

 

 

 

November

 

Hrdinovia všedného dňa

 

Interaktívna výstava , Detské múzeum, Bratislava

 

(Cieľom je priblížiť deťom I. stupňa ZŠ, akú dôležitú úlohu majú záchranári, hasiči i policajti, praktickú (hands-on) skúsenosť s prácou záchranných zložiek, telefónne číslo integrovaného záchranného systému 112, i čísla na políciu, hasičov a záchrannú službu, ich každodennú prácu, základné vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, predchádzaniu požiarov a poskytovaniu prvej pomoci.)

 

 

 

 

December

 

Charta proti šikanovaniu

 

 ( tvorba dokumentu, zakotvenie hlavných základných bodov charty )

 ( výtvarné stvárnenie charty – tvorba LOGA)

 

Svetový deň prevencie AIDS“ – 1.12.

 

Červené stužky spropagovanie symbolu svetového dňa prevencie AIDS

Premietanie dokumentárneho filmu:

Anjeli (Juhoafrická republika) zo súboru filmov Moja Misia I. (www.lux.sk)

 

I. a II. stupeň

 

 

 

Január

 

 

Doma v bezpečí“ - Centrum Slniečko, nezisková organizácia

 

Hravá a zaujímavá forma prednášky s témou domáceho násilia a šikany

 

 

Celá škola

 

 

 

 

 

 

Február

 

Európsky deň 112“ – 11.2.

 

Tiesňová linka – deň otvorených dverí

Stretnutie a prednáška so záchranárom

 

II. stupeň

 

Ako spoznať policajta“ – Mgr. Zuzana Bucheňová, MsP Nitra

( Hravá interaktívna forma prednášky na tému policajt  - jeho práca, uniforma, náplň práce, atď. )

 

1. a 2. ročník

 

 

 

Marec

 

Bezpečne doma a na ulici“ - Mgr. Zuzana Bucheňová, MsP Nitra

 ( Interaktívna forma prednášky na tému ako sa dostať bezpečne domov, eliminovať nástrahy a možné formy šikany, ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám po ceste zo školy aj doma, atď. ) 

 

3. a 4. ročník

 

 

Apríl

 

 “Vyber si správne“  - Dr. Alena Mrázová, CVČ Domino

 

Nelátkové závislosti – drogy ulice  ( počítačové hry, Ipady, telefóny)

 

I. stupeň 

 

 

 

 

 

Máj

 

Tabak – bez mládeže“ – svetový deň bez tabaku 31.5.

 

Výtvarné stvárnenie škodlivosti tabaku na ľudskom tele

 

3.a 4. ročník

 

Svetový deň rodiny“  - 15.5.

 

Výtvarné stvárnenie rodiny ako domova, pocitu bezpečia, šťastia a radosti

 

1. a 2. ročník

 

 

 

Jún

 

Bezpečne na ceste“ -  Mgr. Zuzana Bucheňová, MsP Nitra

 

Dopravné ihrisko – upevnenie pravidiel cestnej premávky

 

3. a 4. ročník

 

Zodpovedná: Mgr. Richterová Andrea