Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Projekt AMV

Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov.

Do projektu sú zapojení pedagógovia našej školy:

Mgr.Ľubica Húsková
Mgr. Ivana Poliaková
Mgr. Iveta Miková

Viac informácií na : http://www.amvprojekt.sk/

Hlavné aktivity projektu

Aktivita 1.1 Vzdelávanie pracovníkov pracujúcich v oblasti vzdelávania a výchovy

Cieľ aktivity: pripraviť tím multiplikátorov (lektorov a koučov v aktivite 1.2.) pre posilnenie, skvalitnenie a využívanie koučingu a poradenstva pri práci s cieľovou skupinou a využívanie aktivizujúcich metód vo výchove. Nové metódy, koučing a poradenstvo, budú pridanou hodnotou pri realizácii vzdelávania v aktivite 1.2. rozvoj a zvýšenie úrovne kľúčových kompetencií a zručností celej cieľovej skupiny.

Popis aktivity:
Aktivita 1.1 pozostáva z:

1) Účasti na odborných konferenciách
Pôjde o približne 8 odborných konferencií na tému aktivizujúcich metód vo výchove, poradenstva vo vzdelávaní a výchove a koučingu pre profesionálny rast pedagogického a odborného pracovníka vo vzdelávaní a výchove.

2) Výber účastníkov, technické zabezpečenie a účasť na stážach
Účastníci stáží budú vybraní na základe výberového konania. Základnou podmienkou účasti na výberovom konaní bude, že účastník musí byť frekventantom vzdelávania
v Module 1. a 2., musí mať základné jazykové kompetencie a bude pôsobiť ako multiplikátor v aktivite 1.2 projektu.

3) Podrobná špecifikácia tém - obsahových podkladov vzdelávacích modulov hlavnou odbornou pracovnou skupinou.

4) Zapojenie zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania do aktivity projektu – výber vzdelávacích modulov účastníkmi.

5) Realizácia vzdelávania v štyroch moduloch:
Modul 1 „Efektívna komunikácia, poradenstvo a koučovanie v školskej praxi“.
Modul 2 „Aktivizujúce metódy vo výchove mimo vyučovania“
(napríklad zážitková, celostná, lesná, múzejná, galerijná, tvorivá dramatika, mediálna pedagogika a iné).
Modul 3 „Projektový manažment“.
Modul 4 „Jazykové vzdelávanie“

Počet zapojených zamestnancov, pracujúcich v oblasti vzdelávania: 165

Aktivita 1.2 Aktivizujúce metódy vo výchove

Cieľ aktivity: Dosiahnuť aby pedagogickí a odborní zamestnanci v praxi efektívne využívali aktivizujúce metódy vo výchove a vedeli tak výrazne prispieť k eliminovaniu výchovných problémov. Tento cieľ dosiahneme prostredníctvom vytvorenia: akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania „Aktivizujúce metódy vo výchove“ Edukačných balíčkov ako prostriedku na využívanie aktivizujúcich metód v praxi, vzdelávaním PZ a OZ vo využívaní a aplikácií aktivizujúcich metód vo výchove v rámci edukačných procesov účasťou PZ a OZ na zahraničných stážach

Popis aktivity:
Aktivita 1.2 pozostáva z:

1) Vytvorenie akreditovaného vzdelávacieho programu „Aktivizujúce metódy vo výchove“ členmi HOPS

2) Oponovanie vytvoreného vzdelávacieho programu odborníkmi MPC a jeho následná akreditácia.

3) Výber účastníkov a technické zabezpečenie stáží: Účastníci stáží budú vybraní na základe výberového konania. Základnou podmienkou účasti na výberovom konaní bude, že účastník musí byť frekventantom vzdelávania v aktivite 1.2, musí mať základné jazykové kompetencie.

4) Odborná diseminácia výsledkov projektu: Publikovanie odborných výstupov projektu v odbornej a populárno-vedeckej tlači, v zborníku záverečnej konferencie a na webovom sídle prijímateľa - bez rozpočtovaných nákladov

5) Spracovanie obsahového zadania Interaktívnych digitálnych pomôcok (IDP) členmi HOPS. IDP budú nosnou súčasťou edukačných balíčkov (EB)

6) Zhotovenie Edukačných balíčkov podľa obsahového zadania HOPS: Spolu bude vytvorených 33 typov IDP, ako nosných súčastí EB. Každý jeden typ IDP bude pokrývať obsah, zadefinovaný HOPS na základe oblastí výchovného procesu jednotlivých škôl a školských zariadení.

7) Vzdelávanie PZ a  OZ v aktivizujúcich metódach vo výchove
Celé vzdelávanie bude lektorsky zabezpečené účastníkmi aktivity 1.1., ktorí absolvujú vzdelávanie v Module 1 a Module 2 (tzv. multiplikátori)
Počet účastníkov vzdelávania : 7500
Rozsah vzdelávania: 104 vyučovacích hodín (78 hodín). Z toho:
56 vyučovacích hodín bude realizovaných formou jedno a viacdenných prezenčných vzdelávaní
48 vyučovacích hodín ako dištančné vzdelávanie prostredníctvom Moderného komunikačného systému.


8) Evaluácia výsledkov vzdelávania
Evaluácia aktivity bude zameraná výlučne na využívanie aktivizujúcich metód vo výchove a bude realizovaná v troch etapách:
Prvá etapa:
Evaluátori navštívia dotknuté školy a školské zariadenia, pred absolvovaním vzdelávania prihláseného účastníka. Evaluátori urobia pozorovania a záznam z pozorovania, kde zaznamenajú ako a aké výchovné metódy budúci účastník vzdelávania realizuje v praxi.
Druhá etapa:
Po absolvovaní vzdelávania evaluátori opäť navštívia dotknuté školy a školské zariadenia, a urobia „pozorovania“, ako PZ a OZ implementujú získané poznatky v praxi, ako využívajú EB s dôrazom na využívanie IDP, ich efektívnosť a pod.
Tretia etapa:
Evaluátori vyhodnotia výsledky a dopady a navrhnú prípadnú aktualizáciu akreditovaného vzdelávacieho programu.

9) Video – semináre: počas realizácie vzdelávania „Aktivizujúce metódy vo výchove“ budú zrealizované 3 video - semináre v centrách, kde budú zriadené video- konferenčné centrály.

10) Odborná konferencia bude záverečnou podaktivitou projektu. Dvojdňová konferencia bude zameraná na prezentovanie relevantných výstupov z pracovných odborných video - seminárov, jednotlivých aktivít projektu, príkladov dobrej praxe a návrhov na ďalšie zlepšenia na tému „aktivizujúce metódy vo výchove“. Odborná konferencia zároveň podporí prezentovanie aktivizujúcich metód výchovy v praxi.

Aktívnymi účastníkmi konferencie – teda tými, ktorí si pripravia príspevky na konferenciu a budú prezentovať - budú najmä členovia HOPS a tiež aj účastníci vzdelávania v Aktivite 1.1 a 1.2. Účastníci vzdelávania v Aktivite 1.1 – multiplikátori projektu a vybratí účastníci aktivity 1.2 - budú prezentovať skúsenosti s uvedením aktivizujúcich metód vo výchove do reálnej praxe a skúsenosti s využívaním EB, ich dopad a vplyv na žiakov. Budú formulované prípadné návrhy na modifikácie. Odborné príspevky a výstupy z pracovnej konferencie budú tvoriť obsahovú náplň zborníka, Zborník bude spracovaný v tlačenej a elektronickej forme.

Aktivita 1.3 Technická podpora projektu

Cieľ aktivity:

Využívaním Moderného komunikačného systému vo vzdelávaní, komunikácii a evaluácii vzdelávania prispieť k zvýšeniu efektivity vzdelávania, odstráneniu bariéry nedostatku času pri absolvovaní vzdelávania, zvýšeniu využívania moderných informačno-komunikačných prostriedkov.

Zabezpečením interaktívnych tabúľ s príslušenstvom dosiahnuť efektívne využívanie vytvorených IDP pri implementácii aktivizujúcich metód výchovy do praxe a zvýšiť užívateľské zručnosti PZ a OZ pri práci s interaktívnymi tabuľami všeobecne.

Popis aktivity:

a. Obstaranie interaktívnych tabúľ vrátane príslušenstva, potrebného softwaru, montáže a zaškolenia

b. Obstaranie služieb moderného komunikačného systému (MKS)