Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Národný projekt WUDPaP

 

 

 

 

"Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí ”

 

Základná škola kniežaťa Pribinu v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v  Bratislave začala v roku 2013 pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oficiálne realizovať národný  projekt:  Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Cieľovou skupinou národného projektu sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní poradcovia pracujúci v základných školách. Projekt sa začal realizovať v marci 2013 a naplánovaný je do konca októbra 2015.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít:

  1. Podstatou prvej aktivity je inovácia a modernizácia diagnostických nástrojov v celom poradenskom systéme.
  2. Druhá aktivita spočíva vo vzdelávaní odborníkov poradenského systému v používaní modernizovaných a inovovaných diagnostických nástrojov.
  3. Tretia aktivita projektu predstavuje inováciu poradenského procesu so žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v súvislosti s ich budúcim uplatnením sa na trhu práce.

Cieľom národného projektu je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov ZŠ  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) zefektívnením  systému výchovného poradenstva a prevencie (ďalej len „VPaP“) v záujme uľahčenia sociálnej integrácie týchto žiakov.

Významnou súčasťou  projektu je podpora ďalšieho vzdelávania zamestnancov systému výchovného poradenstva a prevencie a inovácia ich metodologických nástrojov, poradenských metód, metodík a  testov.

Veríme, že projekt bude pre výchovného poradcu Mgr. Patrika Lehockého a špeciálnu pedagogičku PaedDr. Dagmar Ivanovú prínosom a napomôže k skvalitneniu práce zefektívnením  systému výchovného poradenstva a prevencie.