Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Kostoliansky náučný chodník

Kostoliansky náučný chodník

Cradles European Culture)– Francia Media  850-1050 (Projekt CEC) 

Projekt Európskej komisie  č. 2010-0653

 

           Cradles European Culture)– Francia Media  850-1050 (Projekt CEC)  Projekt Európskej komisie  č. 2010-0653. Slovenskú časť projektu  predstavuje prezentácia a propagácia Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom  ako dokladu interakcií  kresťanských európskych kultúrnych vplyvov a domáceho prostredia  v období 850-1050.

             Pamiatkový úrad SR sa zúčastňuje od decembra 2010 projektu Cradles of European Culture  - the Francia Media Project,  ktorý je rozplánovaný na 5 rokov. Jedná sa o projekt, ktorého príjemcom je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (SLO) a za obsah zodpovedá Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw (BE). Ďalšími partnermi sú: Gemeente Nijmegen (NL), IBACN Emilia Romagna (IT),  Archeologický ústav AVČR, Praha (CZ), Provinciaal Archeologische Museum Velzeke (BE), Provinciaal archeologisch museum Ename , Research Institute for the Heritage Amsterdam (NL), RGK Frankfurt am Main (D), University of Rijeka (HR) a Université de Provence (F).

              Projekt má niekoľko cieľov, z ktorých je najdôležitejšia snaha priblížiť súčasnému európskemu publiku dedičstvo Karola Veľkého, opísať formovanie ranostredovekej Európy a ukázať jej spoločné znaky so súčasnosťou. Ďalším významným cieľom je príspevok do diskusie o trvalo udržateľnom rozvoji starostlivosti o európske kultúrne dedičstvo. Hlavným produktom projektu bude veľká putovná výstava, ktorá bude mať za cieľ predstaviť ranostredovekú Európu rokov 850-1050 a jej paralely s dneškom. Výstava začne v roku 2014 v Ename, potom bude inštalovaná  v Montmajour, Ravene a jej cesta skončí v roku 2015 v Prahe. 

                Druhým významným produktom je tzv.  Culture Heritage Route (Cesta kultúrneho dedičstva), na ktorú boli nominované z každého štátu jedna alebo dve lokality. Slovenskú republiku zastupujú Kostoľany  pod Tribečom, Slovinsko Gradište nad Bašeljem, Chorvátsko Biskupija Crkvina, Taliansko  Ravenna, Francúzsko opatství Montmajour, Holandsko Nijmegen, Belgicko Ename a Velzeke, Německo Soest a Českú republiku Pražský hrad. Účastníci projektu sú rozdelení do niekoľkých pracovných skupín, najväčšia pracuje pod vedením Dirka Callebauta z Ename na hlavnej výstave.

                Druhá veľká pracovná skupina pod vedením Jany Maříkovej-Kubkovej z Prahy sa venuje  téme Culture Heritage Route (Cesta kultúrneho dedičstva). V oboch skupinách pracujú slovenskí účastníci projektu. Súčasťou Cesty kultúrneho dedičstva je

                Kostoliansky náučný chodník, ako osobitný produkt slovenského účastníka projektu. KNCH vznikol a bude realizovaný v spolupráci z Katedrou archeológie UKF Nitra a so ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre. Škola spolupracuje pri vzniku a prevádzke detskej trasy KNCH, ktorá deťom  od  7 do 14 rokov  poskytuje základné oboznámenie sa blízkym okolím bydliska prostredníctvom regionálnej výchovy, multikultúrnej výchovy, a predmetov v škole ako vlastiveda, prírodoveda, dejepis, geografia, biológia.

Keďže územie Slovenska bolo od praveku križovatkou rozličných kultúr, máme možnosť prostredníctvom kolegov z katedry archeológie bližšie sa s nimi zoznámiť. V súčasnosti, v období globalizácie a migrácie obyvateľov z rôznych krajín sveta, máme možnosť paralelne nahliadnuť do dejín, ktoré nám ponúkajú vysvetlenia udalostí, ktoré sú nám historicky blízke.

Prostredníctvom poznávania a absolvovania KNCH môžeme pomôcť žiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti nielen svojho regiónu, ale aj celého Slovenska, za účelom pestovania úcty k svojej vlasti, kraja a k sebe samému. Ďalej vytvárať predpoklady u žiakov na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia a uchovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, v podobe štúdia tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Prvoradé je tiež rozvíjať toleranciu voči iným kultúram. Ďalšími cieľmi je poznať význam zdravého životného prostredia a jeho ochrana , poznanie chránených druhov rastlín a živočíchov , zásady správania sa v lese a všeobecne v prírode, bezpečný pohyb v prírode.

     Každý kút Slovenska má svoje špecifiká. K ich poznaniu a následnému obohateniu prispieva aj výučba regionálnej výchovy na základných školách, ktorá hravou a tvorivou formou sprostredkúva pohľad na prácu a život minulých generácií cez prizmu pochopenia a nadčasovosti.

Uplatňovanie regionálnych prvkov je jedným z dôležitých prostriedkov aktívne rozvíja detskú osobnosť v rámci edukačného procesu. Zodpovedá to i integrácii vyučovania, vyhovuje zásade postupnosti a podporuje efektívnosť obsahu výučby, rozvíjanie a rozširovanie poznatkov nenásilným spôsobom s podporou logického myslenia.

 

Len cez poznanie osobnej minulosti (minulosti obce, krajiny) môže prichádzať autentické uvedomenie si vlastnej identity, rozvoj a kultivácia pozitívnych postojov detí k regiónu.

 

Škola overuje v praxi vybrané témy z oblastí botanika, orientácia v prírode, história, zoológia, archeológia. Naša škola bude odborným garantom pri  tvorbe sprievodcov a iných súvisiacich materiálov a pri využití KNCH v rámci školskej výuky.

Fotogaléria

- Katka Farkašová-