Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Žiacky parlament

Štatút  Žiackeho parlamentu

pri Základnej škole kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana1, 94901 Nitra

 

Preambula

 • Vytvorenie a fungovanie parlamentu je prejavom demokratizácie a humanizácie súčasnej školy.

 • Pri určovaní hlavných zámerov Žiackeho parlamentu sme vychádzali z charakteristiky hlavných znakov humanisticky orientovaného vyučovacieho procesu. Žiacky parlament je inštitucionalizovaná reprezentatívno-demokratická forma spoločného rozhodovania a súčinnosti pri plánovaní a realizácií školského života a vyučovania.

Článok 1

Z á k l a d n é  u s t a n o v e n i a

 • Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľa školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania v základnej škole. Tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

 • Žiacky parlament spolupracuje s vedením školy, rodičmi, so žiakmi aj s učiteľmi školy a spoločne utvárajú školský život a preberajú zaň zodpovednosť.

 • Cieľom zriadenia žiackeho parlamentu ako dobrovoľného združenia, je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

 • Sídlo Žiackeho parlamentu je ZŠ kniežaťa Pribinu, A.Šulgana 1, 949 01Nitra

 

Článok 2

Poslanie parlamentu

 

1. zastupovať všetkých žiakov základnej školy;

2. všímať si správanie, prospech, úspechy žiakov a upozorňovať na ne;

3. vhodne formulovať a predkladať požiadavky žiakov;

4. podávať návrhy na zmenu, či doplnenie školského poriadku pre žiakov školy;

5. spoločne organizovať mimoškolskú činnosť žiakov;

6. podávať návrhy na skrášlenie priestorov školy a jej okolia, podávať návrhy na

ekologizáciu školy a jej prostredia;

7. pomáhať šetriť energiou v triedach a ostatných priestoroch školy;

8. upozorniť na nedostatky, ktoré vyjadrujú bežnú údržbu a opravy;

9. upevňovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, upevňovať prvky demokracie

a humanizácie pri vzájomnom kontakte učiteľa a žiaka.

 

Článok 3

Organizácia Žiackeho parlamentu

 • Žiacky parlament je zložený zo žiakov školy 5. – 9. ročníka a pedagogického pracovníka.

 • Pedagogických pracovníkov školy zastupuje jeden učiteľ druhého stupňa - koordinátor, ktorého vymenuje do tejto funkcie riaditeľ školy.

 • Žiacky parlament  pracuje pod vedením riaditeľom vymenovaného učiteľa. Tento koordinátor priebežne na pedagogických poradách informuje ostatných vyučujúcich o programe a obsahu zasadnutí žiackeho parlamentu.

 • Čestným členom  Žiackeho parlamentu je riaditeľ školy.

 • Každú triedu v ŽP reprezentuju 2 zástupcovia, ktorí  sú  volení priamou voľbou v kmeňovej triede na jeden školský rok. Zvolený zástupca je povinný aktívne sa zúčastňovať zasadnutí Žiackeho parlamentu. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou má trieda právo ho odvolať a zvoliť si nového zástupcu.

 • Ak sa triedny zástupca trikrát bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia Žiackeho parlamentu, ostatní členovia Žiackeho parlamentu majú právo ho odvolať.

 • Žiackemu parlamentu je pridelená parlamentná nástenka. ŽP si volí (okrem iných) funkciu nástenkára ( dvaja členovia) - na zverejňovanie informácií, ktorí počas roka nástenku aktualizujú. Nástenka informuje o fungovaní ŽP všetkých žiakov školy a členov ŽP. Táto nástenka je umiestnená na prízemí.

 • Žiacky parlament má priestor a možnosť využívať aj web stránku školy.

 • Pripomienky a návrhy k práci Žiackeho parlamentu majú žiaci možnosť predkladať aj do pripomienkovej urny, ktorá je umiestnená pri nástenke ŽP.

Článok 4

Ustanovujúce zasadnutie

 

1. Zvoláva ho koordinátor. Žiacky parlament na svojom ustanovujúcom zasadnutí:

a) spomedzi zástupcov tajnou voľbou zvolí výbor žiackeho parlamentu – predsedu,

podpredsedu, zapisovateľa, dvoch nástenkárov;

b) vytvorí protokol o ustanovení žiackeho parlamentu, ktorý obsahuje:

- dátum ustanovenia

- výbor a zoznam členov žiackeho parlamentu

- program zasadnutia

c) oboznámi sa so štatútom žiackeho parlamentu;

d) sa oboznámi s plánom práce žiackeho parlamentu.

2. Činnosť žiackeho parlamentu sa bude ďalej riešiť podľa tohto štatútu,  ktorý bol

vypracovaný riaditeľom školy a schválený členmi žiackeho parlamentu.

3. Štatút môže byť upravený ŽP.

4. Na zmenu štatútu alebo jeho doplnenia je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov ŽP.

Článok 5

Zasadnutia žiackeho parlamentu

 • Žiacky parlament sa schádza pravidelne 1x mesačne, zasadnutia zvoláva predseda ŽP (okrem ustanovujúcej schôdze), ktorý zároveň vedie rokovanie.

 • Predseda parlamentu môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena parlamentu.

 • Mimoriadne zasadnutie možno zvolať, ak o to požiada aspoň jedna tretina členov.

 • Program rokovania Žiackeho parlamentu zostavuje predseda žiackeho parlamentu spolu s pedagogickým zástupcom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu prostredníctvom nástenky, alebo webovej stránky.

 • Zasadnutia Žiackeho parlamentu sú verejné.

 • Na zasadaniach Žiackeho parlamentu sa zúčastňuje koordinátor: pedagogický pracovník.

 • Parlament si môže pozvať na svoje zasadnutia hosťa, ktorý im zodpovedá na ich otázky. Hosťom môže byť okrem riaditeľa školy napr. výchovný poradca, koordinátor prevencie, resp. iní hostia.

 • Z každého rokovania sa spíše zápisnica. Zápisnica obsahuje dátum rokovania, menný  zoznam prítomných členov, prizvaných hostí, program zasadnutia, prerokované problémy, návrhy, podnety, sťažnosti, závery a uznesenia. V prípade hlasovania to musí byť uvedené v zápisnici.

 • Zápisnicu zapisuje zvolený člen Žiackeho parlamentu. Každá zápisnica  bude prednesená a odovzdaná riaditeľovi školy.

 • Žiacky parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

 • Uznesenie je prijaté, ak zaňho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.

 

Článok 6

Práva a povinnosti členov Žiackeho parlamentu

 

1. Člen ŽP má právo:

 • podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽP podľa svojich schopností a možností;

 • slobodne a asertívne vystupovať na zasadnutí ŽP, vyjadrovať sa ku všetkým problémom a predkladaným návrhom a pripomienkam;

 • hlasovať na zasadnutí žiackeho parlamentu;

 • byť volený do funkcií v žiackom parlamente;

 • byť informovaný o všetkom, čo priamo súvisí s činnosťou žiackeho parlamentu.

2. Člen ŽP je povinný:

 • zúčastňovať sa zasadnutí žiackeho parlamentu;

 • aktívne sa podieľať na jeho činnosti;

 • riadne vykonávať funkcie a úlohy, ktorými bol poverený.

 

Článok 7

Úlohy člena Žiackeho parlamentu

 • Člen ŽP je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na parlamente na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.

 • Na každé zasadnutia si člen ŽP nosí poznámkový zošit, do ktorého si zapisuje všetko,o čom sa na parlamente rokuje a rieši. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú prediskutovať na parlamente.

 • Zapája sa aktívne do činností, akcií žiackeho parlamentu.

 • Prispieva článkami do školského časopisu.

 • Navrhuje a organizuje akcie žiackeho parlamentu.

Článok 8

Zloženie Žiackeho parlamentu a spôsob voľby jej členov

 

1.       ŽP má 22 stálych členov.

2.       Členmi ŽP sú zástupcovia tried.

3.       V každej triede sa zvolí tajným hlasovaním dvaja zástupcovia.

4.       Na prvom stretnutí žiakov kandidujúcich do predsedníctva ŽP, to znamená 20 kandidátov, to sú predsedovia jednotlivých tried, sa tajným hlasovaním zvolia 12 stáli členovia, ktorý budú tvoriť predsedníctvo ŽP

5.       Na prvom oficiálnom stretnutí ŽP, sa tajným hlasovaním zvolí spomedzi 12 stálych členov výbor v zložení :

a)       predseda                                              i)  nástenkári

b)       podpredseda                                        j)  poslanec zodpovedný za www.stránku

c)       pokladník                                            

d)       zapisovateľ (zástupca časopisu)        

e)       fotograf

f)        grafik ( plagáty, reklama, časopis)

g)       kultúrny referent

h)       športový referent

6.       Členovia ŽP si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

7.     Koordinátor má pri prijímaní uznesení ŽP hlas poradný.

8.     Ak zanikne členstvo v ŽP, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členovia zvolávajú opätovné voľby.

Článok 9

Povinnosti predsedu žiackeho parlamentu

 

1.       Predseda ŽP je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť ŽP a koná v jej mene.

2.       Predseda ŽP zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŽP.

3.       Predseda ŽP vypracuje plán práce ŽP na začiatku nového školského roku a správu o činnosti žiackej parlamentu  na konci školského roku a odovzdá  ich riaditeľovi školy.

4.       Predseda ŽP má právo:

a)       požadovať vysvetlenia absencie členov ŽP na zasadnutiach,

b)       byť informovaný o činnosti členov ŽP,

c)       rozdeľovať úlohy členom ŽP,

d)       vylúčiť člena ŽP alebo účastníka zo zasadnutia v prípade jeho nevhodného správania.

5.       Predseda ŽP môže požadovať vedenie školy o vystúpenie na zasadnutí pedagogickej rady. Po svojom vystúpení sa zasadnutia nezúčastňuje.

Článok 10

Povinnosti podpredsedu žiackej školskej rady

1.       Podpredseda ŽP preberá povinnosti predsedu ŽP v prípade jeho neprítomnosti.

2.       Podpredseda ŽP pomáha predsedovi ŽP pri organizovaní zasadnutí ŽP.

 

Článok 11

Povinnosti zapisovateľa

 

1.       Zapisovateľ vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutí ŽP.

2.       Zapisovateľ zodpovedá za informovanosť všetkých žiakov školy o zasadnutiach ŽP.

3.       Zapisovateľ zodpovedá za príspevky o činnosti ŽP do školského časopisu.

Článok 12

Povinnosti pokladníka

 

1.       Pokladník je povinný za vedenie finančných dokladov.

2.       Pokladník informuje o finančnom stave ŽP na zasadnutiach ŽP.

 

Článok 13

Povinnosti športového referenta

1.       Športový referent podáva správy o športových aktivitách organizovaných v škole.

2.       Športový referent úzko spolupracuje pri organizovaní športových aktivít s učiteľmi telesnej výchovy.

Článok 14

Povinnosti kultúrneho referenta

 

1.       Kultúrny referent podáva správy o kultúrnych aktivitách organizovaných na škole.

2.       Kultúrny referent úzko spolupracuje pri organizovaní kultúrnych aktivít s učiteľmi organizujúcimi kultúrne podujatia.

Článok 15

Hospodárenie žiackej školskej rady

 

1.       ŽP zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

2.       ŽP nemá vlastný majetok.

3.       ŽP má pridelenú samostatnú miestnosť v budove školy s počítačom pripojením na internet výlučne pre potreby ŽŠR.

4.       ŽP hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

5.       Návrh rozpočtu predkladá na schválenie RŠ jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Článok 16

Záverečné ustanovenia

1.Štatút žiackeho parlamentu je povinný rešpektovať každý zvolený člen ŽP.                               

2. Štatút žiackeho parlamentu sa môže meniť a dopĺňať na základe uznesenia ŽP formou dodatku.

3. Tento Štatút žiackeho parlamentu bol schválený na zasadnutí ŽP dňa 18.9. 2017 a týmto dňom vstupuje do platnosti.

 

 

Predseda ŽP : Katarína Bobková, VIII.B trieda

 

Podpredseda ŽP : Rebeka Bačinská , IX.A trieda

 

Riaditeľ školy: Mgr. Iveta Miková

 

Pedagogický koordinátor: Mgr.Sylvia Benčíková

                                         Mgr.Michaela Kijácová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nitre, 18.9.2017

 

 

 

Protokol o ustanovení Žiackeho parlamentu pre školský rok 2017/ 2018

 

 

                                                                                                      

 

Dňa 18.9. 2017 na 1.zasadnutí ŽP boli zvolené tieto funkcie:

 

Predseda: Katarína Bobková, VIII.B trieda

 

Podpredseda: Rebeka Bačinská, IX.A trieda

 

Zapisovateľ: , VI.A trieda

 

Fotograf:

 

Kultúrny referent: Viktória Mihálková, V. B trieda

                           

 

Športový referent: , V.B trieda

                             VI.B trieda

 

Pokladník: VI.B trieda

 

Grafik: VIII.B trieda

 

Nástenkári:  VI. A trieda

                    V.A trieda

 

Poslanec zodpovedný za www.stránku:

 

 

 

 

 

Výbor Žiackeho parlamentu:

 

Viktória Mihálková, 5.B

Eliška Kováčová, 6.B

Dominik Nový, 7.B

Jana Ondrušková, 8.A

Laura Benčíková, 8.B

Katarína Bobková , 8.B

Rebeka Bačinská, 9.A

Liana Farská, 9.A