Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Projekt ESF

PILOTNÉ TESTOVANIE

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

PILOTNÉ TESTOVANI OKTÓBER 2013

 

Predpokladom úspechu národného projektu Zvyšovania kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania je spolupráca s tímom školy – riaditeľom, školským koordinátorom, IT administrátorom a administrátormi testovaní.

Riaditeľ – poveruje vybraný tím kolegov spoluprácou na projekte. Vykonáva úlohy, ktoré vyžadujú funkciu štatutára.

Koordinátor je organizátorom testovaní na škole. Koordinátor zabezpečuje komunikáciu medzi NÚCEM a školou. Jeho úlohou je spolupracovať so školskými administrátormi pri dohodnutí termínov elektronického testovania a s IT administrátorom pri príprave miestností. Je zodpovedný za nahlásenie žiakov do e-testovania a za uchovanie prihlasovacích údajov žiakov. V prípade problémov bude jeho úlohou nahlásiť a odoslať informácie o probléme do NÚCEM.

IT administrátor je zodpovedný za prípravu PC učební alebo priestorov, v ktorých sa uskutoční elektronické testovanie tak, aby zaistil bezporuchový priebeh testovaní. Vykonáva kontrolu PC, tlačiarní, nastavenie pripojenia na internet (firewall), obmedzenie prístupu nežiaducich surferov počas testovaní, vyskúšanie prihlásenia, spustenie diagnostiky e-testovania. Má pomáhať šk. koordinátorovi riešiť otázky a problémy technickej povahy.

Školský administrátor je pedagogický alebo nepedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečí priebeh elektronického testovania na danej vyučovacej hodine. Zabezpečí dozor na testovacej hodine. Administrátorom môže byť aj pedagóg, ktorý vyučuje testovaný predmet,ale nesmie pomáhať žiakom pri testových úloh.

Testovanie z MAT, SJL a ANJ + DOTAZNÍK – žiaci 5. a 9. ročníka.

Žiaci našej školy sa zapojili do pilotného testovania od 14. 10.  do 23.10. 2013

Do galérie E-TEST s NUCEMOM boli pridané fotografie.

-RUN-