Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Projekt ESF

E-TEST

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 
s využitím elektronického testovania
 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM začal realizovať národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami, do ktorého sa zapojila aj naša škola.
Hlavnými cieľmi projektu je: 
 Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania 
 Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM 
 Vytvorenie databáz testov a úloh – približne 30.000 úloh zo všeobecnovzdelávacích predmetov a približne 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií
 Moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh
 Zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov 
v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, MŠVVaŠ SR
Naša škola bola vybraná na certifikačné elektronické testovanie Testovanie 9 on-line.
Prínosom  pre školu je:
 Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy
 Podpora autoevalvácie školy
 Zvýšenie prestíže školy 
 Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
 

Hlavná stránka projektu:
http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/project/21

Základné informácie o projekte:
http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/project/21#912

Informačný bulletin E-testovanie (online):
http://www.nucem.sk/documents//48/aktualne/InformacnyBulletin02.pdf

http://www.nucem.sk/documents/48/vyskum/140225_InformacnyBulletinVyskum.pdf