Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

Nová učebňa kontinuálneho vzdelávania je už realitou

     Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizuje od roku 2009 národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie. V rámci tohto projektu zriadilo MPC učebňu kontinuálneho vzdelávania aj na našej škole. Naša učebňa disponuje 21 počítačmi, 1 dátovým projektorom,1 wifi routrom a interaktívnou tabuľou.
      Učebňa vybavená modernou digitálnou technológiou slúži pedagogickým a odborným zamestnancom základných a stredných škôl pre účely kontinuálneho vzdelávania, ktoré sa realizuje v rámci predmetného národného projektu.
     Digitálna technológia, ktorou je zariadená učebňa kontinuálneho vzdelávania, bola bezodplatne  prevedená do majetku školy. V ďalšej fáze boli do všetkých škôl a školských zariadení distribuované notebooky s aplikačným softvérom. Tie slúžia pedagogickým a odborným zamestnancom pre účely kontinuálneho vzdelávania, ale aj na plnenie úloh vyplývajúcich zo vzdelávania, pri overovaní a pilotáži rôznych výstupov zo vzdelávacích aktivít realizovaných v rámci kontinuálneho vzdelávania a výstupov, ktoré si vyžadujú ich pilotáž a overenie v rámci vyučovacích hodín v škole či školskom zariadení.