Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

Nová učebňa kontinuálneho vzdelávania je už realitou

     Metodicko-pedagogické centrum (MPC) realizuje od roku 2009 národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci operačného programu Vzdelávanie. V rámci tohto projektu zriadilo MPC učebňu kontinuálneho vzdelávania aj na našej škole. Naša učebňa disponuje 21 počítačmi, 1 dátovým projektorom,1 wifi routrom a interaktívnou tabuľou.
      Učebňa vybavená modernou digitálnou technológiou slúži pedagogickým a odborným zamestnancom základných a stredných škôl pre účely kontinuálneho vzdelávania, ktoré sa realizuje v rámci predmetného národného projektu.
     Digitálna technológia, ktorou je zariadená učebňa kontinuálneho vzdelávania, bola bezodplatne  prevedená do majetku školy. V ďalšej fáze boli do všetkých škôl a školských zariadení distribuované notebooky s aplikačným softvérom. Tie slúžia pedagogickým a odborným zamestnancom pre účely kontinuálneho vzdelávania, ale aj na plnenie úloh vyplývajúcich zo vzdelávania, pri overovaní a pilotáži rôznych výstupov zo vzdelávacích aktivít realizovaných v rámci kontinuálneho vzdelávania a výstupov, ktoré si vyžadujú ich pilotáž a overenie v rámci vyučovacích hodín v škole či školskom zariadení.