Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

 

 

Projekt „Unplugged“ realizujeme na našej škole v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . Unplugged je program školskej drogovej prevencie vychádzajúcej z princípu
komplexného vplyvu sociálneho prostredia. Bol pripravený, realizovaný a vyhodnotený
v rámci multicentrickej štúdie v siedmich európskych štátoch: Belgicku, Nemecku,
Španielsku, Grécku, Taliansku, rakúsku a Švédsku.
Obsah programu sa zameriava na znižovanie počtu detí začínajúcich užívať návykové
látky alebo odďaľovanie prechodu od experimentovania s drogami k aktívnemu užívaniu.

Rok 2017/18 :

Cieľovou skupinou sú žiaci vo veku od 12 do 14 rokov pretože práve v tomto veku začínajú experimentovať s drogami.
Program sa skladá z dvanástich vyučovacích hodín.
Na našej škole prebieha tento program v 7.A a 7. B triede pod vedením zaškolených
pedagógov /Mgr. Adamová, Mgr. Krekáňová/ v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Rok 2013/14 :

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci šiesteho ročníka, ktorí pod vedením vyškoleného učiteľa základnej školy – p.Adamová, koordinátorka protidrogovej prevencie - absolvujú program UNPLAGGED v počte 12 stretnutí v priebehu mesiacov september – december  šk. r. 2013/ 2014.

Tvorcovia programu Unplugged vychádzali z presvedčenia, že ak chceme prevenciou ovplyvniť správanie dospievajúcich, musíme sa zamerať na prvé tri roky ich dospievania, teda 12-14 rok. Treba predpokladať, že niektorí dospievajúci už majú skúsenosť s fajčením, užívaním  alkoholu resp. experimentovali s užívaním liekov, konope alebo inými drogami. Do obsahu programu sú okrem informácií o drogách a ich škodlivých účinkoch zaradené aj lekcie na precvičovanie osobných a sociálnych spôsobilostí. Je totiž známe, že informácie sú najefektívnejšie vtedy, keď ich deti môžu začleniť do každodenného života a preberať ich s rovesníkmi.

Cieľom tohto prístupu je vybaviť dospievajúcich špecifickými spôsobilosťami a technikami, ktoré využijú pri odolávaní sociálnemu tlaku, napr. tlaku rovesníkov.

Cieľom nie je len nadobudnutie informácií, ale najmä ovplyvňovanie so zdravím súvisiacich postojov a správania žiakov. Práve preto je súčasťou programu získanie relevantných sociálnych spôsobilostí, napr. nácvik asertivity, komunikačných spôsobilostí vrátane spôsobilostí odmietania, ale aj zvyšovanie sebavedomia. To všetko s cieľom posilniť schopnosť mladých ľudí čeliť tlaku k užívaniu drog a riešiť problémy sociálne primeraným spôsobom.

Celkovo môžeme konštatovať, že prevenčný program Unplugged je zameraný najmä na rozvoj interpersonálnych a intrapersonálnych spôsobilostí žiaka. Môžeme k nim zaradiť napríklad schopnosť vážiť si ostatných a rešpektovať ich, vytvárať pozitívne vzťahy s rodinou a priateľmi, efektívne počúvať a komunikovať, veriť ostatným a nevyhýbať sa zodpovednosti.

Program Unplugged nespočíva len v poskytovaní informácií, ale jeho ťažiskovým komponentom je interaktivita a hlavným cieľom, aby žiaci spolu diskutovali. Učiteľ môže dať deťom, dospievajúcim príležitosť, aby sa mohli aktívne zapojiť do priebehu hodiny a prepojiť tak obsah lekcií s tým, čo už vedia.

 

Bližšie informácie o projekte na : www.eudap.net.