Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava, 20. 2. 2013

 

Šikana a nedostatok vzájomného rešpektu sú problémy, ktoré trápia slovenských školákov najčastejšie

Včera, 20. februára 2013 sa v Bratislave uskutočnila II. konferencia vrstovníckych podporovateľov CHIPS.

 

V stredu, 20. februára 2013, sa v Bratislave uskutočnila II. konferencia vrstovníckych podporovateľov CHIPS. Konferencie sa zúčastnilo 36 detí zo stredných a základných škôl z celého Slovenska a 24 odborníkov pracujúcich v oblasti ochrany detských práv; detskí psychológovia, pedagógovia a pracovníci Slovenského výboru pre UNICEF. Nosnou témou konferencie boli súčasné vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi a medzi spolužiakmi navzájom. Téma, ktorá rezonovala v žiackych výstupoch na konferencii najčastejšie, bola šikana medzi spolužiakmi. Všetci účastníci konferencie, t.j. odborníci pracujúci s deťmi a školáci, opakovane vyzdvihovali potrebu vzájomného rešpektu medzi žiakmi a ich učiteľmi ako dôsledok postupne meniaceho sa vzťahu učiteľ – žiak.

 

„Učitelia často čelia náročným situáciám a veľkému tlaku zo strany žiakov a ich rodičov. Preto si zaslúžia rešpekt. Tento by mal byť obojstranný; rovnako zo strany žiakov smerom k učiteľovi ako aj zo strany učiteľa smerom k žiakom. Tento krehký vzťah by mal byť budovaný veľmi starostlivo a obozretne,“ formulovala ako jeden zo záverov jedna z prítomných detských psychologičiek, Denisa Maderová. „Veľmi pekne vypovedanou myšlienkou bola i myšlienka týkajúca sa oblečenia a výzoru žiakov. Nemali by to byť faktory hodnotenia ich výsledkov. Rovnako radikálny však môže byť i výzor učiteľa, prípadne jeho celkový imidž. V spoločnosti sú učitelia veľmi často všeobecne zaškatuľkovaní a označovaní rôznymi nálepkami.“ zhrnula a doplnila závery žiackych výstupov psychologička Petra Štermenská. Trojicu psychológov pracujúcich s deťmi uzavrela Veronika Petrovičová so slovami „Je dôležité si uvedomiť, s akým nastavením vstupujeme do akýchkoľvek vzťahov. Pozitívnym alebo negatívnym? Toto nastavenie totiž formuje kvalitu budúceho vzťahu.“

 

Medzi žiakmi rezonovali ako časté problémy vzťahu učiteľ – žiak tradičné témy ako  nedostatok pochopenia zo strany učiteľa, náladovosť pedagóga, predsudky a zaujatie na strane pedagógov k výzoru žiakov. Ale poukázali i na témy novšie ako chýbajúci rešpekt k vyučujúcemu zo strany žiakov, častý syndróm vyhorenia u dlhoročných pedagógov, nedodržanie slova zo strany pedagógov. Východisko žiaci vidia v individuálnejšom prístupe pedagóga, v jeho férovom prístupe a vzájomnej motivácii žiakov pedagógom a naopak.

 

Za problematické vo vzťahoch medzi spolužiakmi považujú tzv. nadradenosť alebo „elitárstvo“ založené na majetkových rodinných pomeroch, manipuláciu zo strany niektorých spolužiakov,  Riešenie vidia vo väčšom vstupe škôl do týchto vzťahov a to prostredníctvom pedagogicko-psychologického poradcu pôsobiaceho na škole, ktorý by mal podľa mladých aktivistoch „..viac preberať iniciatívu. Nečakať, kým za ním niekto s problémom príde.“ Ako veľmi častý vzťahový problém uvádzali šikanovanie medzi žiakmi, či už verbálne alebo fyzické. Jedno z riešení tohto negatívneho javu medzi deťmi vidia v tom, že vedenie škôl bude ešte  intenzívnejšie podporovať vznik a prácu skupín mladých aktivistov, ktoré hovoria so svojimi vrstovníkmi o vzťahoch, o problémoch vychádzajúcich z nich a o každodenných trápeniach žiakov. „Tieto skúsenosti obyčajne odovzdávajú staršie ročníky mladším,“ opisovali gymnazisti z Topoľčian. A Ľudmila Václavová, koordinátorka celoslovenského projektu CHIPS doplnila, „Aj preto je veľmi dôležité myslieť už vopred na svojich nástupníkov a postupne ich uvádzať do problematiky. Jedine takto môže byť zachovaná na škole kontinuita.“ 

 

II. pracovná konferencia vrstovníckych podporovateľov nadviazala na prvú, ktorá sa uskutočnila v novembri 2011. Hlavným cieľom tohtoročnej konferencie bola podpora zapojených detí v ich aktivite, výmena skúseností medzi nimi a ich odborná konzultácia s detskými psychológmi a pracovníkmi Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Konferencie sa zúčastnili deti z Gymnázia Topoľčany, Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul a ZŠ Školská z Levíc, ZŠ Černyševského 8, ZŠ Karloveská 61 a Gymnázia Alberta Einsteina z Bratislavy. Svoje príspevky poslali aj mladí aktivisti zo škôl; ZŠ Hradná a ZŠ Mostná z Nových Zámkov a ZŠ J. A. Komenského z Bratislavy.

 

CHIPS, Childline in Partnership with Schools, je jednou z aktivít Linky detskej istoty, prevádzkovateľom detských liniek 116 111 a 116 000. Linka detskej istoty je jeho národným koordinátorom a je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR. Hlavným cieľom projektu je prevencia pred vzťahovými problémami a ich dôsledkami v školskom prostredí (šikanovanie, závislosť, neschopnosť zvládať učivo, sociálna neistota) a to prostredníctvom vytvárania a etablovania skupín žiakov, tzv. vrstovníckych podporovateľov na základných a stredných školách a naopak podpora vytvárania a rozvoja bezpečného a priaznivého prostredia pre rozvoj detí, ich vzdelávania, podnetné formovanie životných hodnôt, rozvoj empatie a zdravého sebavedomia u detí a mládeže.     

 

Projekt vrstovníckej podpory CHIPS „LDI - partner škôl“ sa v súčasnosti realizuje na školách prostredníctvom Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). V súčasnosti na projekte spolupracujú CPPPaP v Bratislave III , Bratislave IV, v Bratislave V, v Nitre, Nových Zámkoch, Leviciach, Topoľčanoch, Trebišove a v Liptovskom Mikuláši.

 

Informácie o Linke detskej istoty:

Linka detskej istoty, prevádzkovateľ detských liniek 116 111 a 116 000, vznikla ako národný projekt Slovenského výboru UNICEF v roku 1996. Ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov. Aktuálne zamestnáva 35 až 40 konzultantov z radov študentov psychológie a iných odborov pomáhajúcich profesií a mladých odborníkov v týchto oblastiach a 21 supervízorov, ktorí garantujú odbornosť poskytnutých rád. Linka je bezplatná, anonymná a dostupná pre deti a ich rodičov z celého Slovenska. Jej hlavným cieľom je poskytnúť dieťatu alebo mladému človeku okamžitý kontakt v situácii, kedy má potrebu komunikovať alebo poradenstvo v jeho krízovej a stresujúcej situácii. Denne odborne zrealizuje približne 70 až 100 telefonátov. Viac informácií nájdete na www.ldi.sk.

 

Pre viac informácií kontaktujte: pani Ľudmilu Václavovú, 0918/770 066, ludka@unicef.sk alebo Želmíru Gerová, 0903 450 401, zelmira.gerova@unicef.sk.