Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

CHIPS - Childline in Partnership with Schools – program vrstovníckej podpory

Čo je vlastne CHIPS ?

Rozvoj vzájomnej pomoci a podpory medzi deťmi stavia na prirodzenej spolupatričnosti a ochote pomáhať si medzi sebou a tiež na skúsenosti, že deti sa so svojimi problémami najčastejšie zdôveria svojim vrstovníkom. Cieľom projektu "CHIPS - LDI partner škôl" je preventívne pôsobenie proti negatívnym javom ako sú šikanovanie, závislosti, neschopnosť zvládať učivo, sociálna neistota, ako aj vytvorenie bezpečného a priaznivého prostredia pre rozvoj detí, ich vzdelávania, podnetné formovanie životných hodnôt, rozvoj empatie a zdravého sebavedomia u detí a mládeže.

Projekt sa realizuje prostredníctvom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra (CPPPaP), podporovatelia majú pravidelné školenia s pani psychologičkou Mgr. Bírovou. 

Na našej škole koordinuje prácu podporovateľov CHIPS Mgr. Adamová, ktorá rozvíja tieto deti prostredníctvom programu - Cesta emocionálnej zrelosti. Podporovateľov je 10, sú to deti  6. a 7. ročníka, ktoré pracujú so žiakmi z prvých až štvrtých ročníkov.

 

Kde nás nájdete:

 

V Nitre na základnej škole kniežaťa Pribinu, kažú stredu a vo štvrtok cez veľkú prestávku na prvom poschodí. Pokúsia sa Vám pomôcť vždy dvaja CHIPS-áci, ktorí majú službu, nebojte sa za nimi prísť a požiadať o pomoc :)

 

Dňa 20.2.2013 sa konala v Bratislave 2. Konferencie detských podporovateľov CHIPS, ktorej sa zúčastnili aj žiaci  našej školy: Danáčová, Sklenárová, Árendáš, Pavlis, Jarunek  pod vedením pani učiteľky  Mgr. Adamovej.

Cieľom konferencie bolo hodnotenie doterajšej činnosti programu rozvoja vrstovníckej podpory a výmena skúseností.

Program:

  1. Predstavenie činnosti linky detskej istoty a CHIPS na školách
  2. Práca v sekciách:

a) téma pre deti – pohľad detí na vzťahové roviny v školskom prostredí

b) téma pre dospelých – rozvoj a uplatnenie vrstovníckej podpory medzi deťmi

  1. Zhrnutie výstupov jednotlivých pracovných skupín
  2. Záver