Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

CHIPS - Childline in Partnership with Schools – program vrstovníckej podpory

Čo je vlastne CHIPS ?

Rozvoj vzájomnej pomoci a podpory medzi deťmi stavia na prirodzenej spolupatričnosti a ochote pomáhať si medzi sebou a tiež na skúsenosti, že deti sa so svojimi problémami najčastejšie zdôveria svojim vrstovníkom. Cieľom projektu "CHIPS - LDI partner škôl" je preventívne pôsobenie proti negatívnym javom ako sú šikanovanie, závislosti, neschopnosť zvládať učivo, sociálna neistota, ako aj vytvorenie bezpečného a priaznivého prostredia pre rozvoj detí, ich vzdelávania, podnetné formovanie životných hodnôt, rozvoj empatie a zdravého sebavedomia u detí a mládeže.

Projekt sa realizuje prostredníctvom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra (CPPPaP), podporovatelia majú pravidelné školenia s pani psychologičkou Mgr. Bírovou. 

Na našej škole koordinuje prácu podporovateľov CHIPS Mgr. Adamová, ktorá rozvíja tieto deti prostredníctvom programu - Cesta emocionálnej zrelosti. Podporovateľov je 10, sú to deti  6. a 7. ročníka, ktoré pracujú so žiakmi z prvých až štvrtých ročníkov.

 

Kde nás nájdete:

 

V Nitre na základnej škole kniežaťa Pribinu, kažú stredu a vo štvrtok cez veľkú prestávku na prvom poschodí. Pokúsia sa Vám pomôcť vždy dvaja CHIPS-áci, ktorí majú službu, nebojte sa za nimi prísť a požiadať o pomoc :)

 

Dňa 20.2.2013 sa konala v Bratislave 2. Konferencie detských podporovateľov CHIPS, ktorej sa zúčastnili aj žiaci  našej školy: Danáčová, Sklenárová, Árendáš, Pavlis, Jarunek  pod vedením pani učiteľky  Mgr. Adamovej.

Cieľom konferencie bolo hodnotenie doterajšej činnosti programu rozvoja vrstovníckej podpory a výmena skúseností.

Program:

  1. Predstavenie činnosti linky detskej istoty a CHIPS na školách
  2. Práca v sekciách:

a) téma pre deti – pohľad detí na vzťahové roviny v školskom prostredí

b) téma pre dospelých – rozvoj a uplatnenie vrstovníckej podpory medzi deťmi

  1. Zhrnutie výstupov jednotlivých pracovných skupín
  2. Záver