Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Národný projekt pre elektronizáciu regionálneho školstva

     Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVS RŠ) je ďalším krokom napĺňania Koncepcie informatizácie rezortu školstva. Nositeľom projektu je MŠVVŠ SR, partnerom projektu je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré bude zodpovedné za organizačno-personálne zabezpečenie logistickej časti projektu a využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby.

Do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (ďalej len „Projekt”) sa zapojila aj naša Základná škola kniežaťa Pribinu.

Cieľom Projektu je:

  • vybudovanie a vytvorenie funkčnej technologickej platformy, ako základu pre elektronický vzdelávací systém,
  • uvedenie elektronických služieb do prevádzky,
  • zriadenie a vybavenie digitálnych tried a prispôsobenie digitálneho obsahu,
  • vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

V súlade s cieľmi Projektu má ZŠ možnosť získať do bezodplatného používania technologické vybavenie pre elektronický vzdelávací systém - interaktívnu tabuľu s notebookom.

Vytvorený informačný systém ESVSRŠ bude slúžiť potrebám pedagogických pracovníkov, odbornej verejnosti, žiakom a ich rodičom. Všetci používatelia sa budú do systému prihlasovať svojím používateľským menom a heslom a budú mať sprístupnený svoj upravený obsah tak v škole, ako aj v rámci domácej prípravy.

 

     Z pohľadu pedagogických pracovníkov vytvorený IS umožní:

-          podieľať sa na tvorbe a pripomienkovaní ŠkVP,

-          vyhľadávať edukačné materiály a digitálny vzdelávací obsah vhodný pre zaradenie do vyučovacieho procesu

-          realizovať prípravu učebných plánov a prípravy na vyučovanie priamo s využitím prvkov digitálnej výučby,

-          využívať nástroje systému na riadenie vyučovacej hodiny digitálnej triedy a následne domácej prípravy s využitím prvkov digitálnej výučby

-          z pohľadu žiaka prinesie systém možnosť spätne sa vrátiť k digitálnym materiálom použitým v rámci výučby a následne tieto a doplňujúce materiály využívať v rámci domácej prípravy.

 

     Z pohľadu rodiča implementovaný IS prinesie možnosť sledovania progresu dieťaťa v procese výučby a v rámci domácej prípravy poskytne možnosť užšieho naviazania na preberanú tematiku v rámci výučby v škole.

 

     V oblasti rozvoja školskej pripravenosti poskytne implementovaný IS prístup k jednotnej metodike a nástrojom prípravy a posudzovania školskej spôsobilosti pre pracovníkov materských a základných škôl, externým odborníkom a rodičom. Pracovníci škôl a externí odborníci tak získajú nástroj pre efektívnejšiu prípravu a posudzovanie rozvoja dieťaťa. Rodičom systém umožní sledovať proces rozvoja jednotlivých schopností dieťaťa, čím zároveň dostanú možnosť venovať sa potrebným oblastiam v rámci domácej prípravy dieťaťa.

 

Viac informácií na:

https://www.iedu.sk/digipedia/elektronizacia_rs/Stranky/default.aspx

http://www.nucem.sk/documents/48/vyskum/140225_InformacnyBulletinVyskum.pdf