Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

História školy

o škole

Základná škola kniežaťa Pribinu nadväzuje na tradície školy, ktorá vznikla 15.9.1882 ako Súkromná chlapčenská a dievčenská vyššia škola. O potrebe jej založenia sa v župe hovorilo a písalo už od roku 1876, ale až v roku 1882 nadriadené orgány prikázali zriadiť v Nitre takúto školu. Mesto však nemalo dostatok finančných prostriedkov, preto prijalo ponuku učiteľa Ľudovíta Hirna zriadiť ju so súhlasom štátu a podporou mesta.

Od šk.roku 1917/18 zriadilo mesto Nitra na Piarostickej ulici vlastnú meštianku pod názvom Štátom podporovaná mestská chlapčenská a dievčenská škola v Nitre (v súčasnosti sú už budovy asanované). Vzhľadom na umiestnenie školy v starých budovách s malými priestormi, táto už nevyhovovala požiadavkám doby. Po vzniku ČSR bola v roku 1919 škola poštátnená.  Od roku 1924 sa riaditeľ Vojtech Vlach domáhal postavenia novej školy. Na protest proti zlým podmienkam žiaci a učitelia 2.mája 1933 nenastúpili na vyučovanie. Na mnohé petície zo strany združenia rodičov a riaditeľstva školy adresovaných mestskej rade v Nitre, si vynútili postavenie novej budovy.

14.augusta 1933 slávnostne položili základný kameň školskej budovy s názvom  „Pribinova jubilejná štátna meštianska škola v Nitre, 833 – 1933“. Na tejto slávnosti sa zúčastnil minister školstva a národnej osvety Dr. Ivan Dérer, minister poľnohospodárstva Dr. Milan Hodža, krajinský prezident Jozef Ország, zástupcovia miestnych orgánov  Matej Miškóci, Fraňo Mojto a občania mesta. Mesto Nitra školu postavilo s podporou vlády v náklade troch miliónov korún.

Slávnostné otvorenie Štátnej meštianskej školy v Nitre bolo 31.októbra 1937. V tom roku mala spolu 736 žiakov. Štátna meštianska škola a vila riaditeľa sú významné architektonické budovy v Nitre. Je pomerne málo známou avšak pozoruhodnou funkcionalistickou stavbou medzivojnového obdobia. Bola vybudovaná v Nitrianskej štvrti Číneš a pod týmto názvom ju poznali takmer všetci nitrania. Škola sa stala pýchou nielen mesta, ale celého kraja. Svojím vybavením a modernosťou sa radila na prvé miesto na Slovensku. Mala triedy pre chlapcov a dievčatá s oddelenou výchovou, kresliareň, rysovňu, dielne, kuchyňu, telocvičňu a prírodovedeckú pracovňu. Pri príležitosti odovzdania novej budovy sa konala slávnosť sadenia stromčekov. Okolo budovy sa vysadilo sedemnásť líp.

10.septembra - 10.októbra 1938 bola škola zabratá pre potreby mobilizácie. 20.decembra 1944 v čase bombardovania mesta a pri oslobodzovaní Nitry bola škola pri zasiahnutá, pravdepodobne preto, že v nej boli umiestnení hitlerovskí vojaci. Bola zničená telocvičňa, boli vybité okná  a na druhom poschodí v učebni vypukol požiar.  Po oslobodení sa začalo vyučovať 30.apríla 1945. Úplná rekonštrukcia a oprava budovy bola zrealizovaná až v roku 1946.

Škola viackrát zmenila svoj názov, s čím súvisela aj zmena učebných plánov a učebných osnov. Z meštianskej školy, cez jedenásťročnú strednú školu, základnú deväťročnú školu až po súčasnú základnú školu. Od roku 1973 dostala názov Základná deväťročná škola Rudolfa Jašíka a od roku 2003 má škola čestný názov Základná škola kniežaťa Pribinu.

Od roku 1960 bola ZDŠ bázovou cvičnou školou Pedagogickej fakulty v Nitre. Učitelia pomáhali pri výchove budúcich pedagógov viac ako tridsať rokov. Počas  dlhoročnej existencie školy ju navštívilo veľa hostí – politikov, vedcov, kultúrnych pracovníkov, spisovateľov, kozmonautov...

Škola udržiavala družobné styky so školami na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti má škola 12 tried prvého a 11 tried druhého stupňa a spolu ju navštevuje približne 510 žiakov. Súčasťou školy je aj Centrum voľného času, ktoré sa zameriava hlavne na športové vyžitie žiakov.

 

Riaditelia školy:        
           
Vojtech VLACH      1937
Anton KRIVÁŇ        1938
Jozef PORUBSKÝ      1939-1944
Gustav KRAITZ        1945-1952
Pavol VANEK        1945
Emil SEČ       1946
Eduard ODEHNAL      1947
Mária SEČOVÁ     -  dievč.    1952-1953
Gustáv ZVERKA   - chlapč.    1952-1953
Karol JEDLIČKA     1953-1961
Alexander ŽILA        1961-1970
Ľudmila MELIŠOVÁ      1970-1980
Ján POLIAK        1980-1987
Zuzana RÁKOCIOVÁ     1987-1989
Cyril IVAN        1990-1993
Zoltán SZÉPE        1993-2007
Anna KUKLOVÁ      2007-2012
Iveta MIKOVÁ       2012
           
Názvy školy:        
Súkromná chlapčenská a dievčenská vyššia škola
Štátom podporovaná mestská chlapčenská a dievčenská škola v Nitre
Stredná škola        
Jedenásťročná stredná škola      
Základná deväťročná škola      
Základná deväťročná škola Rudolfa Jašíka  
Základná škola        
Základná škola kniežaťa Pribinu