Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

História školy

o škole

Základná škola kniežaťa Pribinu nadväzuje na tradície školy, ktorá vznikla 15.9.1882 ako Súkromná chlapčenská a dievčenská vyššia škola. O potrebe jej založenia sa v župe hovorilo a písalo už od roku 1876, ale až v roku 1882 nadriadené orgány prikázali zriadiť v Nitre takúto školu. Mesto však nemalo dostatok finančných prostriedkov, preto prijalo ponuku učiteľa Ľudovíta Hirna zriadiť ju so súhlasom štátu a podporou mesta.

Od šk.roku 1917/18 zriadilo mesto Nitra na Piarostickej ulici vlastnú meštianku pod názvom Štátom podporovaná mestská chlapčenská a dievčenská škola v Nitre (v súčasnosti sú už budovy asanované). Vzhľadom na umiestnenie školy v starých budovách s malými priestormi, táto už nevyhovovala požiadavkám doby. Po vzniku ČSR bola v roku 1919 škola poštátnená.  Od roku 1924 sa riaditeľ Vojtech Vlach domáhal postavenia novej školy. Na protest proti zlým podmienkam žiaci a učitelia 2.mája 1933 nenastúpili na vyučovanie. Na mnohé petície zo strany združenia rodičov a riaditeľstva školy adresovaných mestskej rade v Nitre, si vynútili postavenie novej budovy.

14.augusta 1933 slávnostne položili základný kameň školskej budovy s názvom  „Pribinova jubilejná štátna meštianska škola v Nitre, 833 – 1933“. Na tejto slávnosti sa zúčastnil minister školstva a národnej osvety Dr. Ivan Dérer, minister poľnohospodárstva Dr. Milan Hodža, krajinský prezident Jozef Ország, zástupcovia miestnych orgánov  Matej Miškóci, Fraňo Mojto a občania mesta. Mesto Nitra školu postavilo s podporou vlády v náklade troch miliónov korún.

Slávnostné otvorenie Štátnej meštianskej školy v Nitre bolo 31.októbra 1937. V tom roku mala spolu 736 žiakov. Štátna meštianska škola a vila riaditeľa sú významné architektonické budovy v Nitre. Je pomerne málo známou avšak pozoruhodnou funkcionalistickou stavbou medzivojnového obdobia. Bola vybudovaná v Nitrianskej štvrti Číneš a pod týmto názvom ju poznali takmer všetci nitrania. Škola sa stala pýchou nielen mesta, ale celého kraja. Svojím vybavením a modernosťou sa radila na prvé miesto na Slovensku. Mala triedy pre chlapcov a dievčatá s oddelenou výchovou, kresliareň, rysovňu, dielne, kuchyňu, telocvičňu a prírodovedeckú pracovňu. Pri príležitosti odovzdania novej budovy sa konala slávnosť sadenia stromčekov. Okolo budovy sa vysadilo sedemnásť líp.

10.septembra - 10.októbra 1938 bola škola zabratá pre potreby mobilizácie. 20.decembra 1944 v čase bombardovania mesta a pri oslobodzovaní Nitry bola škola pri zasiahnutá, pravdepodobne preto, že v nej boli umiestnení hitlerovskí vojaci. Bola zničená telocvičňa, boli vybité okná  a na druhom poschodí v učebni vypukol požiar.  Po oslobodení sa začalo vyučovať 30.apríla 1945. Úplná rekonštrukcia a oprava budovy bola zrealizovaná až v roku 1946.

Škola viackrát zmenila svoj názov, s čím súvisela aj zmena učebných plánov a učebných osnov. Z meštianskej školy, cez jedenásťročnú strednú školu, základnú deväťročnú školu až po súčasnú základnú školu. Od roku 1973 dostala názov Základná deväťročná škola Rudolfa Jašíka a od roku 2003 má škola čestný názov Základná škola kniežaťa Pribinu.

Od roku 1960 bola ZDŠ bázovou cvičnou školou Pedagogickej fakulty v Nitre. Učitelia pomáhali pri výchove budúcich pedagógov viac ako tridsať rokov. Počas  dlhoročnej existencie školy ju navštívilo veľa hostí – politikov, vedcov, kultúrnych pracovníkov, spisovateľov, kozmonautov...

Škola udržiavala družobné styky so školami na Slovensku i v zahraničí. V súčasnosti má škola 12 tried prvého a 11 tried druhého stupňa a spolu ju navštevuje približne 510 žiakov. Súčasťou školy je aj Centrum voľného času, ktoré sa zameriava hlavne na športové vyžitie žiakov.

 

Riaditelia školy:        
           
Vojtech VLACH      1937
Anton KRIVÁŇ        1938
Jozef PORUBSKÝ      1939-1944
Gustav KRAITZ        1945-1952
Pavol VANEK        1945
Emil SEČ       1946
Eduard ODEHNAL      1947
Mária SEČOVÁ     -  dievč.    1952-1953
Gustáv ZVERKA   - chlapč.    1952-1953
Karol JEDLIČKA     1953-1961
Alexander ŽILA        1961-1970
Ľudmila MELIŠOVÁ      1970-1980
Ján POLIAK        1980-1987
Zuzana RÁKOCIOVÁ     1987-1989
Cyril IVAN        1990-1993
Zoltán SZÉPE        1993-2007
Anna KUKLOVÁ      2007-2012
Iveta MIKOVÁ       2012
           
Názvy školy:        
Súkromná chlapčenská a dievčenská vyššia škola
Štátom podporovaná mestská chlapčenská a dievčenská škola v Nitre
Stredná škola        
Jedenásťročná stredná škola      
Základná deväťročná škola      
Základná deväťročná škola Rudolfa Jašíka  
Základná škola        
Základná škola kniežaťa Pribinu