Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zdravá škola

Zdravá škola - Plán práce

            Zdravá škola


 


Ciele a úlohy na školský rok 2016/2017:


"Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť!

 

Koordinátorka : Mgr. Eva Báreková

I. Ciele:

 • Výchovu a edukáciu žiakov zamerať na zlepšenie stravovacích návykov u všetkých vekových skupín.
 • Odstraňovanie zaužívaných nesprávnych stravovacích návykov.
 • Zvyšovanie informovanosti žiakov o zdraví.
 • zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, využívanie oddychových priestorov.
 • Zaraďovanie zdravotnej telesnej výchovy do častí hodín telesnej výchovy (cvičenia na chrbticu, správne držanie tela ), netradičné zábavné športy.
 • Zdokonaľovať sa v poskytovaní prvej pomoci.
 • Vytvárať zdravé vonkajšie a vnútorné prostredie školy.
 • Realizovať aktivity, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity a podpory zdravia ústnej dutiny.
 • Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.

 

II. Oblasti pre naplnenie cieľov:

 1. Zvyšovať odolnosť žiakov voči psychickým a telesným chorobám (športové aktivity, plavecký výcvik, boj proti šikanovaniu):
 • vypestovať u žiakov uvedomelú zodpovednosť za svoje zdravie, schopnosť rozlíšiť zdravý a škodlivý spôsob života, naučiť ich rozhodnúť sa pre to , čo je pre nich prospešné
 • pokračovať v plaveckom kurze pre prvákov
 • pobyt žiakovv škole v prírode,
 • príprava žiakov na športové súťaže
 1. Zdokonalenie vyučovacieho procesu (organizovať súťaže v športe, kurzy prvej pomoci):
 • zaraďovanie telovýchovných chvíľok do vyuč. procesu, počas veľkých prestávok ak počasie dovolí pobyt vonku,
 • zaraďovať do triednických hodín témy: otužovanie, význam športu, spánok, omamné látky, hygiena, voľný čas, čistý vzduch , pestrá strava, rodina, medziľudské vzťahy, denný poriadok, pitný režim, ústna hygiena, racionálna výživa, zdravé prostredie, obezita, vitamíny, hovorme o jedle, odstráň obezitu, starostlivosť o ústnu dutinu.

 

Plán aktivít je rozpracovaný na tento školský rok od januára z dôvoru rekonštrukcie školy, dvojzmennej prevádzky a z toho dôvodu výrazne obmedzeného priestoru na plánované aktivity.

Plán aktivít zdravej školy:

 

Mesiac

Plánované aktivity

Január

 • Kurzy prvej pomoci – teoretická a praktická časť
 • Príprava bylinkových čajov- liečivé účinky bylinkových čajov, osvojenie si správneho postupu pri príprave čaju, čajové popoludnia

Február

 • Kurzy prvej pomoci – teoretická a praktická časť
 • Plavecký výcvik pre žiakov 1. ročníka

 

Marec

 • Kurzy prvej pomoci – teoretická a praktická časť
 • Súťaž v poskytovaní prvej pomoci
 • Svetový deň mlieka- príprava a ochutnávka mliečneho nápoja

Apríl

 • Podpora zdravia ústnej dutiny – projekt Dental alarm- žiaci 1. ročníka
 • Spoznávame a pripravujeme rôzne druhy nátierok

Máj

 • Rodinná olympiáda