Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Úhrada stravného

Pokyny

Úhrada stravného : Stravné sa hradí platbou na účet - internetbankingom alebo prevodným príkazom cez banku.
Odporúčame rodičom, aby si zadali v banke trvalý príkaz na úhradu stravného v ktorom zadajú číslo účtu a variabilný symbol dieťaťa.

Odporúčané sumy pre trvalé príkazy :

1. stupeň :     : 25,- €

2. stupeň :    :  27,- €

Údaje k platbám :

Číslo účtu:                           IBAN:SK48 5600 0000 000 858909004

                                               Nezabudnite zadať VS dieťaťa, bez variabilného symbolu nedokážeme identifikovať platbu.

 

D ô l e ž i t é   pri platbe poštovou poukážkou !!!!!!!!

Pri platbe poštovou poukážkou na účet  je dôležité do správy  pre adresáta uviesť priezvisko a triedu stravníka (dieťaťa), resp. VS dieťaťa.

V prípade, že platíte poštovou poukážkou, je potrebné  napísať do kolónky KÓD SLUŽBY - 03, vtedy pošta prepošle údaje zo šeku a my môžeme identifikovať a priradiť platbu k žiakovi.

Bez týchto údajov nie je možné identifikovať, za koho bolo stravné uhradené.

Termín platieb :

Trvalý príkaz treba zadať do 20. dňa v mesiaci.

Upozorňujeme na dodržiavanie termínu úhrad za stravné vždy do 20. dňa v mesiaci vopred.

V prípade, že platba nebude včas na účte ŠJ, nebude možné stravu vydať.

za september a október - 2 x platba, v septembri - ihneď po ozname vedúcej ŠJ prostreníctvom informačného letáku

za november - 1 x platba do 20.10.

za december - 1 x platba do 20.11.

za január - 1 x platba do 20.12.

za február - 1 x platba do 20.1.

za marec -1 x platba do 20.2.

za apríl -1 x platba do 20.3.

za máj - 1 x platba do 20.4.

za jún - 1 x platba do 20.5.

 

Odhlášky :

Odhlášky sú možné denne od 7.00 hod. do 14.00 hod. na nasledujúci deň, osobne, telefonicky na tel. čísle:  037/ 74 11 860

a prostredníctvom webovej stránky školy.

Hmotná núdza :

V prípade, že ste v hmotnej núdzi a žiadate o odpustenie poplatku, ste povinní vypísať a doručiť vedeniu školy nasledovnú žiadosť:

odpustenie_poplatkov_SKD_aSJ.docx

Koncoročné vyúčtovanie :

Preplatky budú zasielané na číslo účtu, z ktorého prichádza platba.

Mesačne budete upozorňovaní prostredníctvom webovej aplikácie na výšku nedoplatku.

Nedoplatky budú riešené aj telefonickým vyrozumením.

Stravná jednotka :

Od 1.9.2013 nadobúda účinnosť dodatok č.5 k VZN Mesta Nitry č.21/2008. Hlavné zmeny, ktoré sa týkajú  ZŠ:

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov - v sume stanovenej MŠVVaŠ SR pre štvrté finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov:

1.stupeň   1- 4 ročníka   1.09 €
2.stupeň   5- 9 ročníka   1.16 €
                zamestnanci   1.26 €

 

Čip :

Upozorňujem rodičov žiakov, že prvý čip stravník po prihlásení sa na obed dostane žiak zadarmo, pri strate čipu musíte zaplatiť 3.- €.

V prípade, že sa stratený čip nájde, vráti sa stravníkovi 3,- €.

Čip bude oprávňovať žiaka na odber obedov.

Čip môžete zakúpiť u zástupcu riaditeľky školy p.Madu, v čase od  7,30 - 14,00 hod.

Obed sa vydáva  len  na čip. V prípade, že si ho stravník zabudne v deň stravy, nahlási to vedúcej ŚJ.

 

V školskom roku 2016 / 2017 sa obedy vydávajú

                 od  11:30  do  14:00  hod.