Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Ciele školy

Pre našich čitateľov...

Aké hodnoty uznávame a čomu veríme

 

 • Že žiaci a učitelia môžu spoločne vytvárať „učiacu sa“ školu postavenú na

pevných pilieroch,

 • že takáto škola môže existovať v podnetnom prostredí, ktoré spoločnými silami spoluvytvárajú žiaci, učitelia, nepedagogickí pracovníci, rodičia žiakov a priatelia školy,
 • že uznávanými hodnotami v našej škole sú predovšetkým sloboda – ľudskosť – vzdelanie,
 • že dávame rovnaké šance pre každého byť vzdelaný,
 • že takáto škola je postavená na vzájomnej dôvere, úcte a spolupatričnosti,
 • učiteľ je tu pre žiaka, učiteľ a žiaci využívajú čas vymedzený vyučovacou

hodinou na efektívne učenie sa,

 • že mimoškolské aktivity sú vnímané ako súčasť výučby,
 • že rodič je partner pre učiteľa a školu,
 • že žiaci si systematicky doplňujú, hodnotia a vylepšujú svoje učebné výsledky a procesy učenia sa, rešpektujú psychohygienu v procese  „učenia sa“.

 

Čomu by mali veriť naši žiaci

 

 • Slobode, samostatnosti a zodpovednosti človeka,
 • prosociálnosti školského prostredia, vzájomnej spolupráci a tolerancii,
 • vzájomnej komunikácii a ústretovosti,
 • hodnote, dôstojnosti a identite človeka,
 • že spoločné ciele menia kultúru školy,
 • že rešpektovanie a uplatňovanie dohodnutých pravidiel je znakom produktívnej klímy a kultúry školy,
 • že reflexia a sebareflexia je produktívnou cestou k osobnému rastu,
 • že každý žiak je spoluzodpovedný za kvalitu svojej práce a svojej vzdelanosti,
 • že to má zmysel, že to nie je zbytočné.

 

 

Na čo sa zameriavame

JAZYKOVÉ  VYUČOVANIE

 • vyučovanie ďalšieho jazyka od 5.ročníka – francúzsky jazyk, nemecký jazyk, španielsky  jazyk
 • vyučovanie anglického jazyka od  1. ročníka
 • jazykové kurzy v zahraničí (Veľká Británia, Taliansko, Francúzsko atď.)
 • krúžky zamerané na jazykové vyučovanie
 • cezhraničná spolupráca

 

 

Informačno - komunikačné technológie       

 • tri  učebne s PC
 • vyučovanie informatiky  a informatickej výchovy   1 hod. / týždeň
 • záujmové krúžky v mimo vyučovacom čase zamerané na informatiku
 • využívanie IKT vo vyučovaní jednotlivých predmetov ( 1.- 9. roč.),
 • všetky triedy sú vybavené interatívnou tabuľou a počítačom,
 • všetci vyučujúci majú k dispozícii vlastný počítač


     
ŠKOLA  PODPORUJÚCA  ZDRAVIE  

 • projekt Zdravá škola
 • plavecký výcvik (1.- 4. roč. - ŠKD)
 • lyžiarsky výcvik  ( 2.stupeň)
 • školy v prírode (1.- 4. roč.)
 • Projekt Jablká pre školy
 • Ozdravovací pobyt v zahraničí pre 2.stupeň
             
   

ŠPORT

 • zrekonštruovaná telocvičňa
 • multifunkčné ihrisko
 • Centrum voľného času zameraného na volejbal, stolný tenis a šach
 • krúžky zamerané na športové vyžitie