Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Školský poriadok

Základnej školy kniežaťa Pribinu Nitra

Školský poriadok bol prerokovaný na:

Pedagogickej rade dňa 3.09.2018

Rade rodičov dňa  18.09.2018

triednických hodinách dňa   04.09.2018

triednych aktívoch ZRŠ dňa  20.09.2018

                                                                               

 

Obsah

 

Článok I 6

Práva a povinnosti žiaka. 6

§1. 6

Žiak má právo. 6

§ 2. 7

Žiak má povinnosť 7

Článok II 7

Organizácia školského roka. 7

§ 3. 7

Organizácia školského roka a prázdnin. 7

§ 4. 8

Organizácia vyučovacieho procesu. 8

Článok III 8

Príchod žiakov do školy. 8

Článok IV. 9

Správanie žiakov na vyučovaní 9

Článok V. 10

Prevencia a riešenie šikanovania žiakov. 10

Článok VI 11

Starostlivosť o zovňajšok. 11

Článok VII 11

Správanie žiakov počas prestávky. 11

Článok VIII 12

Správanie žiakov v školskej jedálni 12

Článok IX. 13

Odchod žiaka zo školy. 13

Článok X. 13

Dochádzka do školy. 13

Článok XI 14

Správanie žiakov mimo školy. 14

Článok XII 14

Starostlivosť o majetok školy, žiakov a zamestnancov. 14

Článok XIII 15

Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov. 15

Článok XIV. 16

Pochvaly a iné ocenenia. 16

Článok XV. 17

Výchovné opatrenia. 17

§ 5. 17

Napomenutie triednym učiteľom.. 17

§ 6. 18

Pokarhanie triednym učiteľom.. 18

§ 7. 18

Pokarhanie riaditeľkou školy. 18

§ 8. 19

Znížená známka zo správania 2. stupňa. 19

§ 9. 19

Znížená známka zo správania 3. stupňa. 19

§ 10. 19

Znížená známka zo správania 4. stupňa. 19

Článok XVI 20

Styk žiaka alebo rodiča s vedením školy, triednym učiteľom a ostatnými učiteľmi 20

Článok XVII 21

Práva a povinnosti rodičov / zákonných zástupcov. 21

§ 11. 21

Práva rodičov / zákonných zástupcov. 21

§ 12. 22

Povinnosti rodičov / zákonných zástupcov. 22

Článok XVIII 22

Práva a povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov. 22

§ 13. 23

Práva pedagogických a odborných zamestnancov. 23

§14. 24

Povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov. 24

§ 15. 25

Osobitné povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov. 25

§ 16. 26

Ďalšie povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov. 26

§ 17. 26

Porušenie pracovnej disciplíny. 26

§ 18. 27

Závažné porušenie pracovnej disciplíny. 27

§ 19. 27

Porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom.. 27

§ 20. 28

Pracovný čas. 28

§ 21. 28

Práca nadčas. 28

§ 22. 29

Povinnosti triednych učiteľov. 29

§ 23. 29

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu- zamestnanci 29

§ 24. 31

Zásady práce s internetom a interaktívnou tabuľou. 31

§ 25. 32

Povinnosti pedagóga vykonávajúceho pedagogický dozor 32

Článok XIX. 32

Zásady hodnotenia žiaka. 32

§ 26. 33

Získavanie podkladov na hodnotenie. 33

§ 27. 34

Hodnotenie prospechu a správania. 34

§ 28. 38

Postup pri hodnotení žiaka. 38

§ 29. 39

Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne. 39

§ 30. 40

Opravné skúšky. 40

§ 31. 40

Hodnotenie absolventa vzdelávania na získanie stupňa vzdelania. 40

§ 32. 41

Hodnotenie správania. 41

§ 33. 41

Postup do vyššieho ročníka. 41

§ 34. 41

Vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky. 41

Článok XX. 42

Organizácia výletov, exkurzií, výcvikov, školy v prírode. 42

Článok XXI 43

Žiacka školská rada (žiacky parlament) 43

Článok XXII 44

Záverečné ustanovenia. 44

 

 

 

 

Článok I

Práva a povinnosti žiaka

§1

Žiak má právo

 

 1. Na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu;
 2. na rešpektovanie a uplatňovanie všetkých práv, ktoré vyplývajú z Dohovoru o právach dieťaťa;
 3. na bezplatné vzdelanie, zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností;
 4. používanie zariadení a všetky učebné pomôcky, pre svoje školské vzdelávanie, ktorými škola disponuje;
 5. na jemu zrozumiteľný výklad učiva, na vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom;
 6. na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu, ochrany pred pôsobením, ktoré môže podnecovať rasovú, náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie;
 7. na bezplatné zapožičiavanie štátom schválených učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety;
 8. na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny;
 9. byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, fyzickému, psychickému, sexuálnemu násiliu, krutosti, šikanovania a nevhodného správania;
 10. náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi;
 11. na čo najobjektívnejšie hodnotenie, byť oboznámený s kritériami, podľa ktorých je hodnotený a poznať výsledok hodnotenia, pri ústnej odpovedi je oboznámený s výsledkom hodnotenia ihneď. Výsledky klasifikácie písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 10 dní, pričom má právo do nich nahliadnuť;
 12. má právo položiť akúkoľvek otázku k danému učivu a dostať na ňu odpoveď;
 13. na ochranu svojho súkromia, ako aj na ochranu svojej rodiny;
 14. zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci triedy, prostredníctvom žiackeho parlamentu zastupovať svoje záujmy vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy;
 15. prihlásiť sa do záujmového útvaru na pôde školy a zapojiť sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných aktivít;
 16. obrátiť sa primeranou formou so svojimi problémami na triedneho učiteľa, príslušnú zástupkyňu/zástupcu riaditeľky školy, odborných zamestnancov alebo na riaditeľku školy; 
 17. na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.

 

        Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo:

 1. Byť hodnotený a klasifikovaný so zohľadnením jeho postihnutia, podľa svojho individuálneho vzdelávacieho programu;,
 2. na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú;
 3. používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky.

 

§ 2

Žiak má povinnosť

 

 1. Rešpektovať pravidlá Školského poriadku a ďalšie pokyny pracovníkov školy;
 2. dochádzať do školy pravidelne podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných predmetov;
 3. prichádzať na vyučovanie tak, aby 5 minút pred jeho začiatkom zaujal svoje miesto v triede;
 4. prezúvať sa pri vstupe do budovy školy a odkladať si zvršky do šatníkových skriniek;
 5. prinášať si na vyučovanie predpísané pomôcky a udržiavať ich v čistote;
 6. správať sa na vyučovaní taktne a disciplinovane, pomáhať vyučujúcemu vytvárať v triede aktivizujúce prostredie a svojím prístupom nenarušovať priebeh vyučovacej hodiny;
 7. udržiavať svoje miesto v čistote počas vyučovania a nechať ho v poriadku po skončení vyučovania;
 8. oznámiť akúkoľvek podobu šikanovania niektorému z pedagogických zamestnancov školy alebo anonymne prostredníctvom schránky dôvery na prízemí školy;
 9. rešpektovať pravidlá uvoľňovania z vyučovania a ospravedlňovania;
 10. nahradiť zničený alebo stratený majetok školy alebo spolužiakov;
 1. prichádzať na vyučovanie čisto a hygienicky upravený, nosenie drahých šperkov a reťazí na ošatení je zakázané;
 1. byť zdvorilý k dospelým i k spolužiakom, neponižovať iného šikanovaním;
 2. ihneď oznámiť príslušnému vyučujúcemu, dozor konajúcemu učiteľovi, alebo najbližšej dospelej osobe každý, aj drobný úraz, náhle ochorenie, žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov;
 3. riadiť sa zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorými bol oboznámený na začiatku školského roka triednym učiteľom a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

 

Článok II

Organizácia školského roka

§ 3

Organizácia školského roka a prázdnin

 

 1. Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.
 2. Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje obdobie školských prázdnin.
 3. Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka; po ňom nasledujúce obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného kalendárneho roka.
 4. Obdobie školského vyučovania sa člení na školské polroky. Prvý školský polrok sa končí 31.januára príslušného kalendárneho roka a druhý školský polrok sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka.
 5. V období školského vyučovania môže riaditeľka školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna.
 6. Ministerstvo školstva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom termíny školských prázdnin v období školského vyučovania a ďalšie podrobnosti o organizácii školského roka.

 

 

 

§ 4

Organizácia vyučovacieho procesu

 

 1. Vyučovanie sa začína o 8,00 hod;
 2. vyučovacia hodina trvá 45 minút, nemožno ju bezdôvodne predlžovať ani skracovať;
 3. obedňajšia prestávka pre žiakov prvého a druhého ročníka sa začína najneskôr po piatej vyučovacej hodine a pre žiakov tretieho až deviateho ročníka najneskôr po šiestej vyučovacej hodine;
 4. proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín:
 • rozvrh hodín je zverejnený v každej triede príslušného ročníka,
 • rozvrh hodín odborných učební je zverejnený pred vstupom do učebne;
 1. v prípade neprítomnosti vyučujúceho v práci, nebude 7. a 8. vyučovacia hodina u žiakov zastupovaná;
 2. počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovuje rámcový učebný plán školského vzdelávacieho programu.

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci!

Časové rozpätie hodín a prestávok je nasledovné :

1. hodina

8,00      

8,45

10 minút

2. hodina

8,55     

9,40

20 minút

3.hodina

10,00   

10,45

10 minút

4.hodina

10,55     

11,40

10 minút

5.hodina           

11,50

12,35

5 minút

6.hodina

12,40     

13,25

35 minút

popoludňajšie vyučovanie:

 

7.hodina

14,00

14,40

10 minút

8.hodina                

14,50    

15,30

 

 

     

       Časový rozvrh ŠKD (školský klub):                        6,30     -       17,00                

 

Článok III

Príchod žiakov do školy

 

Žiak je povinný:

 1. prichádzať do školy včas, najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania;
 2. pri ceste do školy a zo školy dodržiavať dopravné predpisy:
 • pokiaľ žiak príde do školy na bicykli alebo inom dopravnom prostriedku, je zakázané jazdiť na ňom po školskom dvore, počas vyučovania je nutné uzamknúť ho na určenom mieste,
 • škola za stratu nezodpovedá!
 1. pred vchodom do budovy očistiť si obuv, v šatni sa prezuť do prezuviek, ktoré musia byť zdravotne nezávadné a nezanechávajú na podlahe stopy;
 2. spoločný odchod žiakov zo vstupného vestibulu do tried je o 7,30 hod,
 • ak žiak príde skôr, zdržuje sa vo vstupnom vestibule, resp. pri vstupe do školy;
 1. obuv, v ktorej príde do školy, si spolu s vrchným odevom odloží do šatníkových skriniek;
 2. budova školy sa o 8,00 hod. uzamkne (uzamknú sa dvere vo vstupnom vestibule):
 • všetky návštevy, ktoré prídu do školy po 8,00, zazvonia na príslušný zvonček videotelefónu;
 • príchod po tejto hodine sa zaznamenáva ako neospravedlnený neskorý príchod, s výnimkou; žiakov, ktorí sa preukážu návštevou lekára alebo potvrdením o meškaní dopravného prostriedku;
 • neskoré príchody na vyučovanie vyučujúci zaznamená do triednej knihy a triedny učiteľ ich priebežne spočíta;
 • ak neospravedlnené neskoré príchody po spočítaní nadobudnú hodnotu celej vyučovacej hodiny (45 minút), táto bude zaznamenaná ako neospravedlnená.

 

Článok IV

Správanie žiakov na vyučovaní

 

 1. Žiak je povinný neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, neohrozovať svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní;
 2. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov, zamestnancov školy a rešpektovať pokyny zamestnancov školy;
 3. bez povolenia nepoužívať na vyučovaní súkromné mobilné telefóny, tablety a podobné zariadenia,
 • žiak ich má počas vyučovania vypnuté, uzamknuté v šatňovej skrini,
 • zapnúť si ich môže až po ukončení vyučovania! 
 • v mimoriadnych prípadoch (návšteva lekára, príchod rodiča do školy, keď sú tieto zariadenia potrebné pri vyučovaní a pod.) si  môže telefón zapnúť - jedine so súhlasom vyučujúceho,
 • žiak má zakázané akýmkoľvek spôsobom zhotovovať zvukové a obrazové záznamy spolužiakov, návštevníkov, pedagógov a iných zamestnancov školy!
 • tieto zariadenia nesmie používať ani na podujatiach mimo budovy školy, ktoré sú organizované ako alternatíva vyučovania (exkurzie, športové a kultúrne podujatia a pod.).
 • učiteľ je oprávnený  zadržať mobilný telefón žiaka a odovzdať ho zákonnému zástupcovi;
 1. žiak má zakázané prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu;
 2. ak chce žiak odpovedať, prihlási sa zdvihnutím ruky, vyvolanému žiakovi nesmú ostatní žiaci našepkávať, nie je dovolené opisovať pri písomných prácach;
 3. ak sa žiak na vyučovaciu hodinu nemohol z vážnych dôvodov pripraviť, zabudol si domácu úlohu, alebo nejakú pomôcku, ospravedlní sa vyučujúcemu hneď po príchode vyučujúceho do triedy;
 4. pred a po skončení vyučovacej hodiny pozdraví vyučujúceho a každého dospelého človeka postavením sa, ak má prácu, napr. laboratórnu prácu, experiment, písanie, maľovanie, atď. nemusí žiak pozdraviť postavením sa ale pozdraví ústne;
 5. počas vyučovania aktívne spolupracuje s učiteľom, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov;
 6. chodiť do školy v teplákoch, ktoré sa používajú na telesnú výchovu je zakázané;
 7. ak žiak potrebuje vybaviť osobné a úradné veci, požiada o to triedneho učiteľa, do zborovne, kancelárie alebo riaditeľne žiak vstupuje len ak je k tomu vyzvaný, do kabinetov a odborných učební žiak vstupuje iba v sprievode vyučujúceho;
 8. v ŠKD sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľa, bez dovolenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov;
 9. na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sa riadia pokynmi pedagógov;
 10. ak žiak nemôže prísť do školy pre príčinu, ktorá je vopred známa, požiada sám, prípadne jeho zákonný zástupca o uvoľnenie z vyučovania;
 11. ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu (aj pedikulózu), oznámi to žiak alebo zákonný zástupca bezodkladne škole;
 12. ak sa z akéhokoľvek dôvodu stane, že vyučujúci nie je včas na vyučovacej hodine, týždenníci sú povinní ohlásiť túto skutočnosť najneskôr do 3 minút vedeniu školy;
 13. pedagóg má právo skontrolovať tašku, prípadne batožinu pri podozrení, že v nej žiak prechováva odcudzené veci, alkoholické nápoje, cigarety alebo iné omamné látky a to počas pobytu v škole, na výlete alebo na iných akciách organizovaných školou;
 14. je bezpodmienečne nutné dodržiavať zákaz fajčenia podľa zákona č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov:
 • v  areáli školy, školských priestorov, zariadení, dvorov a školských ihrísk sa taktiež nesmú nosiť, prechovávať a užívať drogy, vrátane tabakových výrobkov, ani hrať hazardné hry. Porušenie tohto zákazu sa kvalifikuje ako hrubé porušenie školského poriadku, ktoré bude okamžite riešiť riaditeľka školy,
 • v prípade, že sa priestupok bude opakovať, alebo škola nenájde porozumenie u rodičov takého žiaka, škola písomne nahlási prípad príslušnému odboru starostlivosti o rodinu a dieťa Mestskému úradu v Nitre.
 1. ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

Riaditeľka školy následne bezodkladne privolá:

 1. zákonného zástupcu;
 2. zdravotnú pomoc;
 3. Policajný zbor.

Článok V

Prevencia a riešenie šikanovania žiakov

 

V škole netolerujeme žiadnu formu šikanovania!

 1. Šikanovanie je:
 1. správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka alebo
 2. úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.

 

 1. Podstatou šikanovania je najmä:
 1. úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky,
 2. agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,
 3. prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou.

 

 1. Prejavy šikanovania:
 1. Priama forma: fyzické útoky, urážanie, nadávky, posmech, zosmiešnenie, príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzenie veci, vyhrážanie, zastrašovanie, vydieranie, zneužitie osobných údajov, fotografií, šírenie nepravdivých informácií, kyberšikanovanie a pod.;
 2. Nepriama forma:  najmä prehliadanie, ignorovanie, zámerné vyčleňovanie z kolektívu nedobrovoľné vystavovanie agresívnym situáciám a pod.;
 3. Kyberšikanovanie: zneužitie informačno-komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu, sociálnych sietí a pod.) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie a pod.

 

 1. Skutočnosť, že žiak nie je trestne zodpovedný z dôvodu nízkeho veku nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku. Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne.
 2. V prípade podozrenia zo šikanovania riaditeľka školy zostaví tím zamestnancov na odborný postup pri riešení šikanovania.
 3. Akékoľvek náznaky, podozrenia a uskutočnené šikanovanie bude zaznamenané písomne a riešené s rodičmi žiakov, prípadne inými inštitúciami. V prípade podozrenia na spáchanie trestného činu sa uvedené ohlasuje orgánom činným v trestnom konaní, t.j. policajtovi alebo prokurátorovi. V prípade podozrenia na spáchanie priestupku sa uvedené ohlasuje príslušnému okresnému úradu. 
 4. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie, alebo podozrenie zo  šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne poskytnúť pomoc.
 5. V prípade, ak nenastala náprava a šikanovanie pokračuje, riaditeľ školy odporučí zákonným zástupcom agresora umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do diagnostického centra alebo do liečebno-výchovného sanatória.

 

Článok VI

Starostlivosť o zovňajšok

 

 1. Do školy príde žiak  upravený, v primerane slušnom oblečení, bez výstredností, osobitne dbá na hygienu rúk a hlavy;
 2. nie je dovolené nápadné líčenie, nápadná úprava vlasov, príliš sporé oblečenie, oblečenie s vulgárnymi gestami a nápismi, oblečenie propagujúce omamné látky,
 • v budove školy je zakázané nosiť čiapky so šiltom a inú pokrývku hlavy;
 1. obuv musí mať vyčistenú,
 • v prípade nepriaznivého počasia si ju od hrubého blata (snehu) očistí pred budovou školy;
 • do prezuviek sa prezúva v šatni vo vestibule školy, prezuvky musia byť čisté;
 1. na pracovné vyučovanie si nosí pracovný odev (pracovný plášť, obuv, prípadne šatku);
 2. na telesnú výchovu si prinesie telocvičný úbor a vhodnú obuv podľa pokynov vyučujúcich;
 3. na laboratórne práce (chémiu, fyziku, biológiu) si nosí biely plášť;

Žiak sa pri každom opustení budovy školy prezuje!

 

Článok VII

Správanie žiakov počas prestávky

 

 1. Žiak prichádza do školy včas, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie,
 • pred začiatkom vyučovacej hodiny si pripraví školské potreby pre príslušný predmet, prípadne sa prezlečie do športového úboru alebo pracovného odevu;
 1. po odložení odevu a topánok do pridelenej šatňovej skrinky, príde žiak do triedy/odbornej učebne, uloží si veci do lavice a začne sa pripravovať na vyučovanie,
 • čas od príchodu do školy až do začiatku vyučovania využije na opakovanie si učiva a prípravu na vyučovanie;
 1. 5 minút pred začiatkom vyučovania sa žiakom zvonením oznamuje, že sa musia sústrediť v triede a sedieť pripravení v laviciach,
 • zasadací poriadok žiakov v triedach určujú triedni učitelia, prípadne vyučujúci a žiaci ho musia dodržiavať,
 • dvere do triedy majú otvorené počas každej prestávky;
 1. žiakom sa počas prestávok zakazuje:
 • sadať na parapetné dosky, vykláňať sa z okien, manipulovať so žalúziami, vyhadzovať akékoľvek predmety z okna, opúšťať školskú budovu, behať a ohrozovať spolužiakov, kĺzať sa po chodbách, spúšťať a nakláňať sa nad zábradlím;
 1. na telesnú výchovu chodí žiak pred začiatkom hodiny tak, aby sa stihol v šatni pri telocvični prezliecť do telocvičného úboru, do telocvične vstupuje jedine so súhlasom učiteľa;
 2. po odchode vyučujúceho z triedy si žiak ihneď odloží použité pomôcky a pripraví sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu, prípadne odíde do odbornej učebne ihneď po skončení vyučovacej hodiny,
 3. v triede sa počas prestávky pripraví na ďalšie vyučovanie;
 4. počas prestávok sa žiak pohybuje primerane rýchlo, nesmie opustiť budovu školy bez povolenia pedagóga, neruší a neobmedzuje spolužiakov;
 5. školský bufet a potravinové automaty môže žiak navštíviť iba počas prestávok a mimo vyučovania, do bufetu odchádza disciplinovane, v rade pred bufetom sa nepredbehuje;
 6. do úradných miestností, zborovne a kancelárií vstupuje žiak len v nevyhnutných prípadoch, všetky potrebné písomnosti vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa.

 

Článok VIII

Správanie žiakov v školskej jedálni

 

Žiak, ktorý sa stravuje v školskej jedálni:

 1. prichádza do jedálne v prezuvkách, slušne oblečený, nie v telocvičnom úbore,
 • odchod z triedy do jedálne je možný len s vyučujúcim, s ktorým majú žiaci vyučovaciu hodinu;
 1. do jedálne vchádza prednými dverami, po naobedovaní vychádza zadnými dverami;
 2. počas stolovania a celého pobytu v školskej jedálni sa správa a stoluje kultúrne, rešpektuje pokyny pedagogického dozoru;
 3. po skonzumovaní jedla odnesie použitý riad na určené miesto a odíde,
 • žiaci  sú povinní dať do poriadku stôl, na ktorom obedovali
 • v ŠJ sa žiaci zdržujú len počas konzumovania stravy;
 1. prísne sa zakazuje poškodzovanie príboru a riadu v školskej jedálni;
 2. v prípade nevhodného správania v školskej jedálni, ohrozovania svojej bezpečnosti a bezpečnosti iných, môže byť žiak zo školského stravovania vylúčený;
 3. pokiaľ si žiaci odkladajú osobné veci na chodbe pred jedálňou, nikdy ich neukladajú pred dvere do bufetu a uložia si ich tak, aby bola chodba priechodná!

 

 

 

Článok IX

Odchod žiaka zo školy

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny dá svoje miesto do poriadku, odstráni nečistoty a vyloží stoličku na stôl;
 2. triedu opustí spoločne s vyučujúcim,
 • zo šatňovej skrinky si zoberie oblečenie a obuv a spoločne odíde k hlavnému vchodu;
 1. ak má poslednú hodinu v odbornej učebni alebo telocvični, dá svoju triedu pred odchodom do poriadku a vezme si všetky veci;
 2. žiak odchádza bezprostredne po vyučovaní, je zakázané zdržovať sa v areáli školy,
 • dlhšie môžu v škole zostávať len žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, zostávajú v ŠKD, na hodine záujmového útvaru alebo v CVČ, prípadne ak im to dovolí niektorý z vyučujúcich;
 1. na popoludňajšie vyučovanie a krúžkovú činnosť čakajú na vyučujúceho alebo vedúceho krúžku na lavičkách pri hlavnom vchode,
 • ak bude činnosť prebiehať v telocvični, čakajú na lavičkách pri jedálni alebo pri vchode do telocvične;
 1. počas celého vyučovania i cez prestávky môžu školu opustiť iba so svojim rodičom alebo na základe jeho písomného vyžiadania s vedomím triedneho učiteľa.

Svojvoľný odchod zo školy bude oznámený rodičom alebo polícii a riešený uložením výchovného opatrenia!

Článok X

Dochádzka do školy

 

 1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje;
 2. vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine,
 • príčinu vymeškania oznámi rodič v prvý deň vymeškania telefonicky, elektronicky, alebo osobne triednemu učiteľovi;
 1. neprítomnosť žiaka na vyučovaní, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje rodič;
 • v osobitne odôvodnených prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti;
 • ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie od lekára;
 • rodič môže ospravedlniť žiaka najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, 5 dní za 1 polrok školského roka z vážnych rodinných a zdravotných dôvodov;
 1. ospravedlnenie je žiak povinný priniesť do dvoch dní po nástupe do školy; 
 • ak žiak do 3. dní neospravedlní svoju neprítomnosť na vyučovaní, bude mať túto  neprítomnosť neospravedlnenú;
 • v takom prípade budú zákonní zástupcovia predvolaní na pohovor s triednym učiteľom a vymeškané hodiny sa považujú za neospravedlnené;
 • každé ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní  musí byť podpísané rodičom žiaka;
 1. ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole počas jedného dňa, oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka (prostredníctvom IŽK) a pozve ho na pohovor z ktorého vyhotoví zápisnicu;
 2. v závažných dôvodoch môžu rodičia požiadať o uvoľnenie z vyučovania i na niekoľko dní;
 • do troch dní nepretržite uvoľní žiaka triedny učiteľ,
 • na viac dní riaditeľka školy,
 • v obidvoch prípadoch je potrebná písomná žiadosť od rodičov;
 1. triedny učiteľ môže na základe písomnej žiadosti rodiča uvoľniť žiaka z vyučovacej hodiny na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nemožno vykonať v čase mimo vyučovania,
 • triedny učiteľ ospravedlní 1-dňovú neprítomnosť žiaka písomne zdôvodnenú rodičom maximálne 5x za polrok;  
 1. vyučujúci môže na základe posúdenia situácie požiadať riaditeľku školy o vykonanie komisionálnej skúšky u žiaka, ktorý nechodí na vyučovacie hodiny, vyhýba sa plneniu povinností (napr. písomky, školské úlohy, domáce úlohy a pod.) alebo iným podnetom dáva podnet k takejto skúške,
 • ak žiak vymešká viac ako 200 hodín za polrok, môže riaditeľ rozhodnúť o povinnosti vykonať komisionálne skúšky;
 • ak žiak vymešká viac  ako 25 percent vyučovacích hodín za polrok (celkovo alebo z daného predmetu), môže riaditeľ rozhodnúť o povinnosti vykonať komisionálne skúšky;
 • ak žiak vymešká viac ako 35 percent vyučovacích hodín za polrok, môže riaditeľ rozhodnúť o opakovaní ročníka tak, aby bola dostatočne zabezpečená vedomostná úroveň absolventov primárneho i sekundárneho vzdelávania;
 1. v období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní riaditeľského voľna;
 2. neospravedlnená neprítomnosť žiaka v počte 15 a viac vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a nahlasuje sa OŠ pri MsÚ Nitra. 

 

Článok XI

Správanie žiakov mimo školy

 

 1. Na školských exkurziách, výletoch, rôznych podujatiach a súťažiach platí tento Školský poriadok rovnako ako v čase vyučovania.
 2. Na takýchto akciách je zvýšené nebezpečenstvo úrazov a preto rozhodnutia a pokyny vyučujúcich sú záväzné pre každého žiaka a ich nedodržanie sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku,   
 • žiak, ktorý sa takéhoto správania dopustí, nebude mať povolené zúčastňovať sa mimoškolských podujatí;
 • pokiaľ žiak opakovane porušuje školský poriadok, vedenie školy má právo na podnet triedneho učiteľa vylúčiť žiaka z pripravovaného podujatia (LVVK, ŠKvP, výlet ...).
 1. Školský poriadok platí pre žiakov aj v čase mimo vyučovania a v čase prázdnin,
 • ak sa žiak v tomto čase dopustí trestného činu alebo činu, ktorý poškodzuje dobré meno školy, považuje sa to taktiež za hrubé porušenie školského poriadku.

 

Článok XII

Starostlivosť o majetok školy, žiakov a zamestnancov

 

 1. Žiak je povinný chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie;
 2. bez prítomnosti vyučujúceho nesmie žiak manipulovať so školskými počítačmi, notebookmi a interaktívnymi tabuľami v triede a ostatnou technikou;
 3. je zakázané lepiť obrázky, kresliť a inak poškodzovať majetok školy (napr. kreslením po laviciach a iných nevhodných miestach);
 4. žiak je povinný starať sa aj o šatníkovú skriňu tak, aby ju v primerane opotrebovanom stave odovzdal na konci roka;
 5. žiak je povinný chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,
 • v prípade poškodenia je povinný učebnice nahradiť, resp. zaplatiť, nakoľko sú majetkom školy;
 1. v triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu a poriadok;
 2. je dovolené vetrať iba dolnými vetracími oknami,
 • horné okná môže otvárať iba školník, upratovačky alebo vyučujúci,
 • žiaci nesmú k horným oknám vyliezť, vykláňať sa a pod.,
 • žiaci nemanipulujú bez povolenia vyučujúceho s okennými žalúziami;
 1. na WC sa žiaci zdržiavajú len nevyhnutne potrebný čas,
 • nepoškodzujú sociálne zariadenia, neplytvajú vodou, elektrickou energiou, nepoškodzujú steny WC, šetria s hygienickými potrebami.

Ak sa opakovane prejaví plytvanie hygienickými potrebami, má riaditeľka právo nariadiť žiakom nosiť vlastné hygienické potreby!

 1. predmety, ktoré žiak nepotrebuje na vyučovanie, do školy nenosí,
 • má zakázané nosiť so sebou a manipulovať s vecami, ktoré by mohli ohroziť zdravie, prípadne život spolužiakov, napr. drogy, omamné látky, tabakové výrobky, väčšie sumy peňazí, cenné predmety, ostré predmety, zapaľovače, boxery, pyrotechnické výrobky, strelné a sečné zbrane, mravnosť ohrozujúce predmety - nevhodné publikácie, literatúru, DVD a pod.

Škola nenesie zodpovednosť za stratu drahých vecí, šperkov, rovnako i vecí, ktoré nesúvisia s vyučovaním!

 1. ak vznikne škole škoda na majetku a ak sa nezistí vinník, uhradí škodu celá skupina, ktorá pri poškodení bola;
 2. v prípade úmyselného poškodenia majetku školy, zamestnancov a žiakov, je zákonný zástupca povinný škodu nahradiť;
 3. za zvlášť hrubé porušenie školského poriadku sa považuje ničenie majetku školy  sprejovaním farby;
 4. platba za stratu čipu a kľúča od šatníkovej skrinky sú 3€ / ks.

 

Článok XIII

Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov

 

 1. Počas vyučovania a na akciách organizovaných školou žiaci dodržiavajú všetky bezpečnostné predpisy a pokyny pre ochranu svojho zdravia a zdravia svojich spolužiakov;
 2. V celej budove školy je žiakom zakázané:
 1. fajčiť (aj elektronické cigarety), požívať alkohol, energetické nápoje a nealkoholické pivá,
 2. požívať iné jedovaté a omamné látky,
 3. používať vlastné elektrické spotrebiče aj nabíjačky na mobilné zariadenia,
 4. zasahovať do elektrického rozvodu a zariadenia,
 5. manipulovať s uzávermi na radiátoroch,
 6. manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje, bezpečnostný systém školy, kamery a pod.),
 7. vystupovať na vnútornú a taktiež na vonkajšiu parapetnú dosku okien,
 8. ísť na strechu budovy .
 1. V odborných učebniach sa žiaci riadia platnými písomnými bezpečnostnými pokynmi a pravidlami, podľa prevádzkového poriadku školy.
 2. Ak sa stane žiakovi v škole alebo na školskej akcii úraz, žiak je povinný okamžite nahlásiť túto skutočnosť vyučujúcemu, resp. dozor konajúcemu učiteľovi alebo inému dospelému zamestnancovi školy.
 3. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci, resp. pedagóg určený ako zdravotník (učiteľ biológie), žiakovi prvú pomoc,
 • pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc,
 • o úraze alebo ochorení informuje zákonných zástupcov triedny učiteľ žiaka alebo vyučujúci,
 • na odborné ošetrenie sprevádza chorého dospelá osoba.
 1. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako tri dni, spíše vyučujúci Záznam o úraze, ktorý sa nachádza v kancelárii školy.
 2. Za bezpečnosť žiakov v škole a na akciách organizovaných školou zodpovedajú dozor konajúci učitelia, vyučujúci, tréneri.
 3. V škole sú zriadené dozory:
 1. ranný (pri vchode a na chodbách),
 2. chodbový (cez prestávky),
 3. dozor v školskej jedálni počas vydávania obedov.
 1. V ostatných prípadoch za žiakov zodpovedajú vyučujúci a tréneri, pokiaľ neboli podmienky písomne dohodnuté s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov inak.

Všetci žiaci sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov a zamestnancov školy.

 

Článok XIV

Pochvaly a iné ocenenia

 

Udeľujú sa za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív, za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v rôznych oblastiach. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.

Škola udeľuje :

 1. pochvalu od vyučujúceho (v IŽK- Nová poznámka-Pochvala od učiteľa https://zspribinunr.edupage.org/agenda/pics/vc/vc_pochvalatriedny.png ),
 2. pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy s písomným oznámením rodičom,
 3. pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom s písomným oznámením rodičom (v IŽK- Nová poznámka-Pochvala od riaditeľa https://zspribinunr.edupage.org/agenda/pics/vc/vc_pochvalariaditel.png ),
 4. diplom, pochvalu s knižnou  alebo inou vecnou odmenou.
 5. najúspešnejší žiaci môžu byť ocenení Cenou riaditeľky školy, ocenenie primátorom mesta Nitra, ministrom školstva atď.

 

Článok XV

Výchovné opatrenia

 

Výchovné opatrenia sa dávajú samostatne za porušovanie školského poriadku (správanie) a samostatne za nepripravenosť na vyučovanie vždy za polrok.

V prípade závažného porušenia školského poriadku je možné udeliť výchovné opatrenie ihneď!

            Neospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní :

napomenutie triednym učiteľom                         

1- 4 neospravedlnené hodiny

pokarhanie triednym učiteľom

za 5 - 9 neospravedlnených hodín

pokarhanie riaditeľom školy

za 10 - 14 neospravedlnených hodín

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny:

 • ukladajú sa žiakom za závažné alebo opakované previnenia,
 • spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania,
 • každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku a oboznámenie rodiča, s písomným záznamom.

Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

§ 5

Napomenutie triednym učiteľom

 

Napomenutie triednym učiteľom pred kolektívom triedy s písomným oznámením rodičom (v IŽK- Nová poznámka-Napomenutie https://zspribinunr.edupage.org/agenda/pics/vc/vc_napomenutie.png ), bude udelené za:

 1. zabúdanie učebných pomôcok, zabúdanie prezuviek, úbor na TŠV a pod.
 2. ohováranie spolužiakov, šírenie nepravdivých informácií o inom žiakovi alebo zamestnancovi školy,
 3. opisovanie,
 4. našepkávanie,
 5. narúšanie hodiny nevhodným správaním, nerešpektovanie pokynov učiteľa,
 6. neoprávnené prisvojovanie si cudzích vecí,
 7. opakované nepripravenie si pomôcok na vyučovaciu hodinu,
 8. opakované nedodržiavanie pokynov počas prestávok, naháňanie, behanie, atď.,
 9. provokovanie spolužiakov slovne a gestami,
 10. vyčleňovanie z kolektívu iného spolužiaka,
 11. 1- 4 neospravedlnené hodiny.

 

§ 6

Pokarhanie triednym učiteľom

 

Pokarhanie triednym učiteľom pred kolektívom triedy s písomným oznámením rodičom (v IŽK- Nová poznámka-Pokarhanie od učiteľa https://zspribinunr.edupage.org/agenda/pics/vc/vc_pokarhanietriedny.png ), bude udelené za:

 1. hrubé alebo vulgárne správanie sa voči iným žiakom alebo zamestnancom školy,
 2. schovávanie vecí iného žiaka alebo zamestnanca školy,
 3. vysmievanie sa za obliekanie, fyzický vzhľad, zosmiešňovanie, pohŕdanie, hanlivé poznámky o rodine,
 4. opakované vyrušovanie na hodinách,
 5. manipuláciu so zapnutým mobilným telefónom, tabletom, notebookom alebo s iným elektronickým zariadením počas vyučovania, používanie slúchadiel a pod.,
 6. pokračovanie porušovania školského poriadku, za ktoré mu bolo udelené napomenutie;
 7. 5 - 9 neospravedlnených hodín.

§ 7

Pokarhanie riaditeľkou školy

 

Pokarhanie riaditeľkou školy s písomným oznámením rodičom a zápisom v IŽK (Nová poznámka-Pokarhanie od riaditeľa https://zspribinunr.edupage.org/agenda/pics/vc/vc_pokarhanieriaditel.png ), bude udelené za :

 1. vulgárne nadávky, urážlivé prezývky, vyhrážanie sa fyzickou ujmou na zdraví, vysmievanie sa za fyzický, psychický, sociálny alebo iný hendikep, vydieranie, fyzické napádanie,
 2. zhotovenie fotografického materiálu alebo zvukovej alebo video nahrávky počas vyučovania,
 3. nevhodné správanie sa mimo školy znižujúce jej kredit,
 4. robenie iných schválností žiakovi alebo zamestnancovi školy,
 5. používanie prejavov extrémizmu, symboliky propagujúcej extrémizmus, prejavy xenofóbie a antisemitizmu, prejavy náboženskej a rasovej neznášanlivosti,
 6. pokračovanie porušovania školského poriadku, za ktoré mu bolo udelené pokarhanie;
 7. 10 - 14 neospravedlnených hodín.

Následnosť výchovných opatrení sa v prípade závažného priestupku alebo závažného porušenia školského poriadku v odôvodnených prípadoch nemusí dodržať.

 

2. stupňa

za 15 -19 neospravedlnených hodín

3. stupňa

za 20 -24 neospravedlnených hodín

4. stupňa

za 25 a viac neospravedlnených hodín

 

Ak žiak vymešká viac ako 15 neospravedlnených hodín za mesiac, bude táto skutočnosť oznámená na Útvar sociálneho úradu MsÚ Nitra.

§ 8

Znížená známka zo správania 2. stupňa

Zníženú známku zo správania 2. stupňa na vysvedčení a zápisom v IŽK (Nová poznámka-Znížená známka zo správaniahttps://zspribinunr.edupage.org/agenda/pics/vc/vc_znizenaznamka.png ), bude udelené za :

 1. úmyselné poškodenie alebo krádež majetku školy, žiakov alebo zamestnancov školy,
 2. porušenie školského poriadku: po prvýkrát zistené- fajčenie v budove alebo areáli školy (aj elektronické cigarety),
 3. neoprávnené používanie cudzej veci,
 4. nevhodné, neslušné správanie voči pedagógom a nepedagogickým zamestnancom,
 5. úmyselné ohrozenie zdravia žiaka alebo zamestnanca školy, vynucovanie služieb, vymáhanie vecí alebo iných majetkových práv (desiatej, peňazí a pod.)
 6. prinesenie zbrane, alebo nebezpečného predmetu,
 7. hranie hazardných hier,
 8. používanie ohňa,
 9. používanie obscénnych gest,
 10. falšovanie úradných dokumentov,
 11. pokračovanie porušovania školského poriadku, za ktoré mu bolo udelené pokarhanie riaditeľkou školy;
 12. 15 – 19 neospravedlnených hodín.

§ 9

Znížená známka zo správania 3. stupňa

 

Zníženú známku zo správania 3. stupňa na vysvedčení a zápisom v IŽK (Nová poznámka-Znížená známka zo správaniahttps://zspribinunr.edupage.org/agenda/pics/vc/vc_znizenaznamka.png ), bude udelené za :

 1. opakované závažné porušenie školského poriadku: fajčenie v budove alebo areáli školy (aj elektronické cigarety), prinesenie alebo požitie alkoholu alebo inej omamnej látky v škole alebo na školských aktivitách,
 2. opakované správanie, ktoré je v rozpore so školským poriadkom, opakované fyzické ubližovanie, tvrdé príkazy vykonať niečo proti vôli žiaka, fyzická ujma so zdravotnými následkami,
 3. šírenie obrázkov, prezentácií, videozáznamov, ktoré hrubo ponižujú alebo urážajú,
 4. pokračovanie porušovania školského poriadku, za ktoré mu bola udelená znížená známka zo správania 2.stupňa;
 5. 20 -24 neospravedlnených hodín.

§ 10

Znížená známka zo správania 4. stupňa

 

Zníženú známku zo správania 4. stupňa na vysvedčení a zápisom v IŽK (Nová poznámka-Znížená známka zo správaniahttps://zspribinunr.edupage.org/agenda/pics/vc/vc_znizenaznamka.png ), bude udelené za :

 1. trvalé marenie alebo narúšanie vyučovacieho procesu, sústavné zámerné narúšanie korektných vzťahov s ostatnými účastníkmi vyučovacieho procesu,
 2. opakované fyzické ohrozovanie iných žiakov, spôsobenie fyzickej ujmy hendikepovanému alebo zjavne slabšiemu žiakovi školy,
 3. šírenie, podanie alebo predaj legálnych (tabak a alkohol) alebo nelegálnych drog, nútenie k užívaniu tabaku, alkoholu, prchavých látok alebo drog,
 4. vyhotovenie videozáznamu, obrázku, prezentácie, ktoré hrubo ponižujú alebo urážajú a ich následné zverejnenie na internete alebo zverejnenie iným spôsobom,
 5. pokračovanie porušovania školského poriadku, za ktoré mu bola udelená znížená známka zo správania 3.stupňa;
 6. viac ako 25 neospravedlnených hodín.      

 

 Článok XVI

Styk žiaka alebo rodiča s vedením školy, triednym učiteľom a ostatnými učiteľmi

 

 1. Styk rodiča žiaka s riaditeľkou a zástupcami riaditeľky školy je denne v čase od 7,45 – do 14,00 hod. alebo podľa vopred dohodnutého termínu.
 2. Styk rodiča žiaka s učiteľom je možný ráno v čase od 7,45 – 8,00 hod., alebo po skončení vyučovania, v priestoroch budovy školy,
 • v opodstatnených prípadoch na pozvanie učiteľom v určený alebo dohodnutý čas,
 • škola uprednostňuje komunikáciu učiteľa a rodiča prostredníctvom IŽK;
 1. Ak žiak potrebuje oznámiť riaditeľke školy alebo zástupcom školy akúkoľvek závažnú skutočnosť, môže tak urobiť kedykoľvek.
 2. Ak rodič potrebuje vyhotoviť potvrdenia o žiakovi pre účely iných inštitúcií a organizácií poskytnú mu ho administratívne pracovníčky v kancelárii školy.

 

Úradné hodiny

 

Administratívne pracovníčky

Každý deň: 7,00 – 8,00, 13,30 – 15,00 hod.

                  

Špeciálna pedagogička

Každý deň: 7,00 – 8,00; 13,30 – 15,00 hod.

                 

Školská psychologička

Každý deň: 7,30 – 8,00; 13,30 – 15,30 hod.

                  

Výchovná poradkyňa

Konzultačný deň: St: 12:00 do 14:00

Sociálny pedagóg

Podľa dohodnutého termínu

 

 

Článok XVII

Práva a povinnosti rodičov / zákonných zástupcov

 

Zákonným zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Základné práva a povinnosti rodičov vyplývajú zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

§ 11

Práva rodičov / zákonných zástupcov

 

Rodič/zákonný zástupca má právo na:

 1. bezplatné poskytnutie vzdelania svojho dieťaťa v štátnych školách;
 2. vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie;
 3. prijatie dieťaťa do základnej školy i mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy;
 4. odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok;
 5. povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR;
 6. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom;
 7. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa;
 8. poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa;
 9. ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni;
 10. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy;
 11. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy;
 12. pri pochybnostiach požiadať o komisionálne preskúšanie z vyučovacieho predmetu a byť na ňom prítomný po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy;
 13. predložiť doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a požiadať riaditeľku školy o znížení alebo odpustení príspevku na stravovanie a ŠKD;
 14. ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci I. a II. polroka, má právo požiadať do troch dní, odo dňa keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie, o komisionálne preskúšanie;
 15. požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania;
 16. spolupracovať s radou školy a radou rodičov;
 17. vydanie potvrdenia o návšteve školy a odpisu vysvedčenia;
 18. požiadať vo vopred dohodnutom termíne o rozhovor s vyučujúcim, zástupcami a riaditeľkou školy byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa prostredníctvom IŽK.

Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracuje riaditeľ školy a tím na riešenie šikanovania s rodinou obete a s rodinou agresora. Rodičom žiaka, ktorý sa stal obeťou šikanovania, ale aj rodičom agresora, odporúčame vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť  u odborných zamestnancov školy, alebo príslušného centra.

 

Rodič / zákonný zástupca žiaka s IVVP má právo :

 1. na základe odporúčania školského poradenského zariadenia žiadať o individuálne začlenenie žiaka a špeciálny prístup vo výchove a vzdelávaní;
 2. byť informovaný o individuálnom vzdelávacom programe svojho dieťaťa;
 3. vo zvýšenej miere udržiavať kontakt s triednym učiteľom, školským špeciálnym pedagógom, prípadne inými zamestnancami školy;
 4. byť platným členom tímu, ktorý sa podieľa na zabezpečení špecifických potrieb svojho dieťaťa.

§ 12

Povinnosti rodičov / zákonných zástupcov

 

Rodič/zákonný zástupca je povinný:

 1. prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas;
 2. oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní od nástupu do zahraničnej školy, doložiť potvrdenie o návšteve školy do 15. septembra príslušného roka;
 3. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností, dbať o sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho individuálne výchovnovzdelávacie potreby;
 4. zabezpečiť svojmu dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu, dieťa má právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby;
 5. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom školy a Školským poriadkom;
 6. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania;
 7. ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, rodič je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti,
 • za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach;
 1. neprítomnosť žiaka ospravedlniť písomne alebo ústne v prvý deň neprítomnosti;
 2. ospravedlnenie neprítomnosti žiaka je povinný priniesť do troch dní po nástupe dieťaťa do školy,
 • vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti,
 • ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží  žiak/ zákonný zástupca potvrdenie od lekára,
 • uvoľňovanie a ospravedlňovanie žiaka bližšie rieši Smernica o ospravedlňovaní žiakov vydaná riaditeľkou školy a zverejnená na webovom sídle školy;
 1. zaujímať sa o prospech a správanie svojho dieťaťa, pravidelne kontrolovať jeho elektronickú žiacku knižku;
 2. zúčastňovať sa na triednych schôdzkach ZRŠ;
 3. rešpektovať zákaz návštev vyučujúcich počas vyučovacej hodiny;
 4. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

 

Článok XVIII

Práva a povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov

 

Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2 Zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch:

 1. Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi.
 2. Priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama vyučovacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program alebo program kontinuálneho vzdelávania, a priama výchovná činnosť, ktorou sa uskutočňuje výchovný program, vykonávané pedagogickým zamestnancom.
 3. Rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú činnosť / "základný úväzok"/, a podrobnosti s ním súvisiace sú ustanovené nariadením vlády SR č.422 / 2009 Z. z. Riaditeľka školy určí týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogickému zamestnancovi najviac na obdobie školského roka.
 4. Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca sa považuje za jednu hodinu práce nadčas.
 5. Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Riaditeľka školy môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska za taxatívne daných podmienok.

Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť:

 1. Odbornou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných odborným zamestnancom najmä pri poskytovaní psychologickej, logopedickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie žiakovi, skupine žiakov, s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole a ostatné činnosti s tým súvisiace.
 2. Súčasťou odbornej činnosti je aj poskytovanie poradenstva rodičom alebo inej fyzickej osobe než rodičovi, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti, opatrovníkovi, poručníkovi.

§ 13

Práva pedagogických a odborných zamestnancov

 

Pedagogický a odborný zamestnanec má právo:

 1. na zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností;
 2. na svoju ochranu pred násilím – verbálnym a neverbálnym šikanovaním zo strany žiakov, rodičov a iných osôb,
 • pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má postavenie chránenej osoby podľa zákona č. 300/2005 Z. z., čo znamená, že trestný čin spáchaný na takejto osobe sa trestá prísnejšie;
 1. na výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj žiakov a rozvoj ich kompetencií;
 2. na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti;
 3. právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj;
 4. právo na objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti;
 5. slobodne využívať občianske práva, ktoré majú všetci ostatní obyvatelia;
 6. byť volený a voliť;
 7. podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania v súlade s § 13 ods.1 a 2 Zákonníka práce;
 8. skontrolovať žiakovi batožinu v škole alebo pred odchodom žiakov na školský výlet, exkurziu, plavecký výcvik a pod. za účelom kontroly, či sa v nej nenachádzajú odcudzené veci, alkoholické nápoje, drogy a iné omamné prostriedky;
 9. zadržať mobilný telefón žiakovi a odovzdať ho zákonnému zástupcovi;
 10. vykonať dychovú skúšku prístrojom alkoholtester,

 pri podozrení, že žiak je pod vplyvom alkoholu,

 • škola má právo tieto kontroly vykonávať so súhlasom rodiča po prerokovaní na triednych rodičovských združeniach a súhlas s vykonaním kontroly rodič podpisuje ako súčasť oboznámenia sa so školským poriadkom;
 1. ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, pedagóg je oprávnený použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca;
 2. vyzvať rodičov na okamžitý príchod do školy a oboznámiť príslušné orgány ak pedagogický pracovník získa podozrenie, že žiak nosil a používal omamné látky;

§14

Povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov

 

Pedagogický a odborný zamestnanec je povinný:

 1. zdržať sa takého konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť jeho postavenia v zamestnaní;
 2. pri rokovaní s rodičmi/zákonnými zástupcami zachovávať zásady slušného správania, požiadavky riešiť riadne a v zákonnej lehote, na primerane odbornej úrovni, rešpektovať práva žiaka a jeho zákonného zástupcu;
 3. dodržiavať zákon na ochranu osobných údajov (GDPR), zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktorých povaha to vyžaduje, chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave žiakov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku, a to aj po skončení pracovného pomeru;
 4. zdržať sa šírenia neoverených alebo poplašných informácií, ktoré môžu vyvolať nepriaznivú situáciu u zamestnávateľa;
 5. zachovávať úplnú mlčanlivosť o mzdových náležitostiach;
 6. pri odchode z pracoviska dbať na uloženie všetkých pracovných dokumentov mimo dosahu nepovolaných osôb v záujme ochrany služobných informácií pred ich zneužitím, skontrolovať zabezpečenie budovy (pokiaľ je v budove posledný);
 7. priebežne oznamovať personálnej a mzdovej zamestnankyni bez zbytočného odkladu zmeny v osobných pomeroch, ktoré sú rozhodujúce pri posudzovaní nárokov z pracovného pomeru; ide najmä o zmenu bydliska, zmenu osobného stavu, narodenie alebo úmrtie člena domácnosti a iné skutočnosti dôležité z hľadiska nemocenského a dôchodkového poistenia do troch dní od dňa, kedy k zmene došlo;
 8. mzdovému útvaru oznámiť zmeny majúce vplyv na daň z príjmu alebo nariadeného výkonu súdneho rozhodnutia o zrážkach zo mzdy;
 9. bez zbytočného odkladu, pokiaľ možno vopred oznámiť svojmu bezprostrednému nadriadenému zamestnancovi dôvod osobnej prekážky v práci;
 10. nepožívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky v mieste výkonu práce, alebo v riadnom pracovnom čase aj mimo miesta výkonu práce a nenastupovať pod ich vplyvom do práce;
 11. dôsledne viesť povinnú pedagogickú dokumentáciu, skladovať povinné dokumenty;
 12. rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiaka s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie;
 13. usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu žiaka;
 14. podporovať rozvoj záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania a podľa svojich možností sa na tejto činnosti aktívne zúčastňovať;
 15. viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, dopravných, požiarnych a iných predpisov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v škole i v mimoškolských aktivitách;
 16. viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením a zneužitím;
 17. poskytovať žiakovi alebo jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním;
 18. pravidelne informovať žiaka alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.

§ 15

Osobitné povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov

 

Pedagogickí a odborní zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú.

V tomto smere sú povinní najmä:

 1. zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj žiakov, je zakázané pozeranie filmov s nevhodnou tematikou (horory, vulgárne videá, filmy s podtónom agresie, vyvolávajúce strach, úzkosť a pod.) ani počas zastupovania;
 2. postupovať podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov;
 3. plniť vyučovaciu povinnosť a povinnosť výchovnej práce v určenej miere a vykonávať činnosti súvisiace s vyučovaním a výchovnou činnosťou;
 4. dodržiavať pri vyučovaní schválené metodické postupy;
 5. zvyšovať úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov;
 6. spolupracovať so zákonnými zástupcami žiakov a verejnosťou pri utváraní dobrých vzťahov so školou;
 7. spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy, s triednym učiteľom, výchovným poradcom, špeciálnym a sociálnym pedagógom, psychológom, asistentami učiteľa a pod.;
 8. priebežne monitorovať (napr. prostredníctvom dotazníkov) správanie sa detí a žiakov a zmeny, v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu alebo podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu, zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa a žiaka;
 9. v prípade potreby spolupracovať s odbornými zamestnancami školy a CPPPaP, pediatrom, sociálnym kurátorom, policajtom atď.;
 10. pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti;
 11. podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu;
 12. udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania;
 13. vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu.

§ 16

Ďalšie povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov

 

 1. Učiteľ je povinný:
 1. byť v škole od 7,45 hod. do 14,00 hod., v čase určenom jeho rozvrhom hodín, v prípade ranného dozoru o 7,25 hod., v čase konania MZ, PK, triednych a plenárnych rodičovských rád, pracovných porád a pedagogických rád, na akciách školy, na prechodné zastupovanie iného učiteľa, alebo podľa pokynov vedenia školy;
 2. dodržiavať na pracovisku školský poriadok, prevádzkový poriadok a ostatné vnútorné právne normy organizácie.
 1. Prácami súvisiacimi s pedagogickou prácou sa rozumie:
 1. preukázateľná príprava na vyučovanie,
 2. príprava pomôcok a starostlivosť o ne,
 3. vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie,
 4. oprava písomných a grafických prác žiakov,
 5. dozor nad žiakmi,
 6. konzultácie s učiteľmi vyučujúcimi v triede,
 7. stretnutia s rodičmi a ostatnou verejnosťou,
 8. starostlivosť o kabinety,
 9. účasť na akciách školy, na akciách vyhlasovaných zriaďovateľom,
 10. spolupráca s odbornými zamestnancami školy.
 1. Odborný zamestnanec je povinný :
 1. byť na pracovisku minimálne od 7,45 hod. do 16,00 hod., a jeden deň v týždni poskytnúť službu: konzultačný deň pre učiteľov, žiakov a zákonných zástupcov,
 2. zúčastňovať sa pracovných porád a pedagogických rád alebo na inej činnosti určenej vedením školy,
 3. dodržiavať na pracovisku školský poriadok, prevádzkový poriadok a ostatné vnútorné právne normy organizácie,
 4. Začínajúci pedagogický a odborný zamestnanec je povinný v čase uvádzania do praxe pod vedením uvádzajúceho pedagogického alebo odborného pracovníka, písomne sa pripravovať na vyučovanie a výchovnú prácu.
 5. Zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu je povinný vyplniť cestovný príkaz, podpísaný vedúcim zamestnancom. Zamestnanec je povinný do 5 pracovných dní po dni skončenia pracovnej cesty predložiť zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie pracovnej cesty, najneskôr do posledného dňa mesiaca, kedy sa pracovná cesta realizovala.
 6. Povinnosťou všetkých zamestnancov školy je oznámiť vedeniu školy akékoľvek podozrenie zo šikanovania. V spolupráci s tímom zamestnancov školy, ktorí zabezpečuje odborný postup pri riešení šikanovania a odbornými pracoviskami poskytnúť súčinnosť pri riešení šikanovania.
 7. Všetci pedagogickí zamestnanci sú povinní po skončení akéhokoľvek vzdelávania na zvýšenie kvalifikácie bezodkladne informovať vedenie školy a referentku PAM a poskytnúť fotokópie dokladov o absolvovaní vzdelávania.

§ 17

Porušenie pracovnej disciplíny

 

Za porušenie pracovnej disciplíny sa považuje nedodržanie povinností :

1. podľa § 81 a 82 Zákonníka práce - Základné povinnosti zamestnanca, Základné povinnosti vedúcich zamestnancov,

2. podľa § 8 Zákona č. 522/2003 o výkone práce vo verejnom záujme- Povinnosti a obmedzenia zamestnanca; podľa § 5 ods.2 a 3 zákona č.317 /2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch - Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný.

3. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorému je známy prípad šikanovania a neprijme žiadne opatrenie, môže byť stíhaný najmä za trestný čin:

a) neprekazenia trestného činu,

b) neoznámenia trestného činu,

c) ublíženia na zdraví.

§ 18

Závažné porušenie pracovnej disciplíny

  

Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje:

 1. neospravedlnená neprítomnosť v práci,
 2. majetkové a morálne delikty na pracovisku,
 3. nerešpektovanie príkazu nadriadeného vedúceho a odmietanie plnenia prideľovaných úloh, pokiaľ nejde o príkaz a úlohy, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi,
 4. používanie majetku zamestnávateľa na súkromné účely bez súhlasu zamestnávateľa,
 5. prijímanie darov, navádzanie iného na poskytovanie darov  (okrem obvyklých darov pri príležitosti Dňa učiteľov, skončenie školského roka a pod.),
 6. hrubé, ponižujúce, urážlivé správanie sa voči žiakom, klientom, spolupracovníkom a nadriadeným, telesné tresty,
 7. porušenie Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa,
 8. opakované nezapísanie známky do IŽK a opakované nezapísanie do e-TK svoj alebo zastupovaný predmet,
 9. fajčenie na pracovisku a v areáli školy,
 10. používanie mobilného telefónu, tabletu alebo notebooku na súkromné účely počas vyučovacej hodiny, počas dozoru na chodbách a v jedálni,
 11. opakované zanedbanie povinnosti kontroly triedy po poslednej vyučovacej hodine (neporiadok a nevyložené stoličky),
 12. opakované zanedbanie odprevadenia žiakov po skončení vyučovania do jedálne/na prízemie školy,
 13. preukázaná neospravedlnená účasť na pracovných poradách.

§ 19

Porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom

 

Za porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom sa považuje:

 1. ak zamestnanec nastúpil do práce alebo ju vykonával pod vplyvom požitia alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok,
 2. porušil mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám a to aj po skončení pracovného pomeru,
 3. svojim konaním a správaním ohrozil dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania,
 4. zneužil informácie nadobudnuté v súvislosti a pri vykonávaní zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických alebo právnických osôb,
 5. vedome spôsobil inému zamestnancovi alebo jemu zverenému žiakovi ublíženie na zdraví,
 6. opakovaný neskorý príchod do práce bez udania dôvodu,
 7. preukázateľná nepovolená manipulácia s čipom v rámci dochádzkového systému,

Závažnosť konkrétneho porušenia pracovnej disciplíny podľa miery zavinenia a vzniknutých následkov konania posudzuje nadriadený vedúci zamestnanec. Pri sústavnom i menej závažnom porušovaní pracovnej disciplíny príslušný vedúci pracovník písomne upozorní zamestnanca na možnosť výpovede, v súvislosti s porušovaním pracovnej disciplíny podľa § 63 ods. 1 písm. e/ Zákonníka práce. Ak sa pracovník dopustí porušenia disciplíny obzvlášť hrubým spôsobom, je zamestnávateľ povinný mu dať okamžitú výpoveď.

§ 20

Pracovný čas

 

 1. Pracovný čas u zamestnávateľa je stanovený na 37,5 hodín týždenne.
 2. Pedagogickí zamestnanci majú právo na priamu činnosť v škole a domácu prípravu v zmysle pracovného poriadku.
 3. Zamestnanci sú povinní byť na pracovisku podľa pracovného poriadku. V prípade neodôvodneného nedodržania pracovnej doby, budú chýbajúce hodiny doplnené krátením náhradného voľna.
 4. Zamestnanec sa v pracovnom čase nemôže vzdialiť z pracoviska bez súhlasu priameho nadriadeného.

§ 21

Práca nadčas

 

 1. Prácou nadčas je práca vykonávaná zamestnancom školy na príkaz organizácie alebo s jej súhlasom, nad určený týždenný pracovný čas.
 2. Za prácu nadčas sa nepovažuje práca, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi nenariadil ani ju neschválil.
 3. Zamestnanec je povinný pracovať nadčas, ak mu zamestnávateľ nariadil túto prácu v súlade s právnymi normami.
 4. Za prácu nadčas sa považuje:
 1. zastupovanie pracovníka, 1 zastupovaná hodina = 1 hodina nadčas,
 2. náhradný dozor,
 3. pobyt v ŠvP, LK a viacdňových výletoch:

pracovný deň: 4 hodiny

sobota : 6 hodín

nedeľa: 8 hodín

 1. Náhradné voľno za prácu nadčas si môžu pedagogickí zamestnanci uplatniť v čase vedľajších prázdnin, pokiaľ im zo závažných dôvodov ich bezprostredný nadriadený neumožní čerpanie v inom termíne.
 2. V prípade zostatku náhradného voľna za prácu nadčas je možné presunúť ho do nasledujúceho školského roku.
 3. Priama činnosť so žiakmi (vedenie krúžku, doučovanie, konzultácie, príprava na súťaže, olympiády, nácvik programu na vystúpenie, výlety, exkurzie) i nepriama činnosť pedagogických pracovníkov (účasť na školeniach, seminároch, sekciách) v čase od 14.00 do 16,00 hod. bude zohľadnená v odmenách.
 4. Za priamu výchovnú činnosť alebo vyučovaciu činnosť pedagogického zamestnanca sa považuje aj sprevádzanie žiaka na lekárske ošetrenie pri nevoľnosti alebo úraze, ak nie je možné zastihnúť rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka a daná situácia si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.
 5. Prácu nadčas pedagogických a odborných zamestnancov evidujú zástupcovia riaditeľky školy a zamestnanci jej výšku mesačne potvrdzujú podpisom.

§ 22

Povinnosti triednych učiteľov

 

 1. Triedny učiteľ má vedúcu úlohu pri výchove žiakov svojej triedy, je rozhodujúcim a koordinujúcim činiteľom výchovno-vzdelávacej práce v nej a je v plnom rozsahu zodpovedný za celkovú situáciu vo svojej triede.
 2. Úzko spolupracuje so všetkými vyučujúcimi v triede, s rodičmi, výchovným poradcom, vychovávateľkami a odbornými zamestnancami.
 3. Vedie triednu dokumentáciu, včas a presne vypracúva prehľady a správy týkajúce sa triedy.
 4. 1x mesačne kontroluje IŽK, v spolupráci s vyučujúcimi v triede doplní prípadné nezapísané známky zo všetkých predmetov.
 5. Na konci každého týždňa skontroluje záznamy v triednej knihe.
 6. Denne sleduje záznamy správania žiakov svojej triedy, dbá na to, aby vzniknuté problémy boli okamžite riešené a spôsob riešenia písomne uvedený.
 7. Pravidelne sleduje dochádzku žiakov a predchádza vzniku záškoláctva.
 8. Minimálne 1x mesačne zvoláva triednické hodiny, program zapíše do elektronickej TK.
 9. Dbá na dodržiavanie psychohygienických zásad pri vyučovaní, usporiadanie lavíc, výšku lavíc a stoličiek pre jednotlivých žiakov, osvetlenie triedy, funkčnosť umývadla, používanie hygienických potrieb žiakmi, odkladanie odevov žiakov a pod.
 10. Stará sa a zodpovedá za inventár v triede, pravidelne kontroluje zariadenie, pri zistení porúch zabezpečí nápravu cestou vedenia školy alebo školníka.
 11. Kontroluje, či nie sú žiaci preťažení, robí koordináciu zadávania domácich úloh a náročných písomných prác.
 12. Usmerňuje utváranie podmienok a dodržiavanie IVVP žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími, ktorý je začlenený do triedy, spolupracuje s odbornými zamestnancami školy.
 13. Pri organizovaní exkurzií, výletov a iných foriem činnosti, je povinný oboznámiť vedenie školy a rodičov so zabezpečením organizovanej akcie. Využíva každú príležitosť na dokonalé poznanie svojich žiakov.
 14. Žiakom svojej triedy navrhuje pochvaly a tresty.
 15. Vedie evidenciu učebníc a kontroluje starostlivosť o ne.

§ 23

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu- zamestnanci

 

 1. Príchod na pracovisko zamestnanec školy zaznamená na čítačke čipov. V prípade, že si zabudne čip, ohlási príchod i odchod príslušnému zástupcovi riaditeľky školy.
 2. Prípadné prerušenie pracovnej doby oznámi príslušnému zástupcovi riaditeľky školy spolu s uvedením dôvodu a zaznamená ho na čítačke čipov. Pedagogický zamestnanec nesmie opustiť budovu školy bez vypísania priepustky alebo cestovného príkazu príslušným zástupcom riaditeľky školy.
 3. Oneskorený príchod ospravedlní príslušnej zástupkyni riaditeľky školy, resp. ľubovoľnému členovi vedenia školy.
 4. Pedagogický zamestnanec je k dispozícii aj počas voľnej hodiny. Nie je povolené využívať voľné hodiny na súkromné záležitosti. Pedagóg nesmie využívať žiakov na súkromné záležitosti.
 5. Pred každou voľnou hodinou je potrebné si overiť, či neprišlo k doplneniu zastupovania.
 6. Po príchode do školy využije čas na prípravu činnosti. Ihneď po zazvonení odchádza do triedy v ktorej bude vyučovať.
 7. Pri príchode do triedy dbá, aby sa žiaci postavili a tým sa s ním pozdravili. Takým istým pozdravom vyučovaciu hodinu aj ukončí. Ak miestnosť nie je vhodná na prácu s deťmi, oznámi to zástupcom riaditeľky školy, ktorá rozhodne o opatrení.
 8. Do triednej knihy zapíše tému preberaného učiva. Povinnosťou všetkých učiteľov je na začiatku vyučovacej hodiny skontrolovať dochádzku žiakov v triede. Zapíše chýbajúcich žiakov, okrem tých, ktorí reprezentujú školu na súťažiach rôzneho charakteru. Nezapisujú sa aj žiaci, ktorí sú v nemocničnom ošetrení alebo inom liečebno-diagnostickom zariadení a škola má písomný oznam príslušného zariadenia o zaradení žiaka do vyučovacieho procesu. Táto skutočnosť sa zapíše v katalógovom liste žiaka.
 9. Ak sa pedagóg vzďaľuje so žiakmi z areálu školy (vychádzka, exkurzia, návšteva filmového predstavenia a pod.) vo vyučovacom čase, oznámi to najmenej v dvojdňovom predstihu príslušnému zástupcovi riaditeľky školy a vypíše tlačivo o POZ hromadnej akcie, ktoré pri odchode odovzdá. Ak odchádza so žiakom/žiakmi na súťaž, predloží deň pred jej konaním súpisku, ktorú zverejní na oznamoch pre učiteľov. Pri podujatiach akéhokoľvek druhu, je spoločný odchod žiakov z budovy školy, pedagóg je povinný po ukončení podujatia priviesť žiakov späť do budovy školy. Odchod a príchod pedagogických zamestnancov ani žiakov sa v týchto prípadoch nezaznamenáva na čítačke čipov.
 10. Pokiaľ zamestnanec odchádza zo školy na základe priepustky alebo cestovného príkazu je povinný zaznamenať na čítačke čipov odchod a aj príchod.
 11. Počas vyučovacej hodiny učiteľ zvyčajne neuvoľňuje žiakov na WC. Povinnosťou triednych učiteľov je upozorniť žiakov, že na vykonávanie hygienických úkonov je vyčlenená prestávka.
 12. V priebehu výchovno-vzdelávacej práce pedagóg dbá:
 1. aby sa všetci žiaci aktívne zúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu,
 2. aby dodržiavali zásady osobnej hygieny, hygieny práce a pravidlá bezpečnosti,
 3. aby sa nepoškodzoval školský a osobný majetok.
 1. Narušovanie výchovno-vzdelávacieho procesu akýmkoľvek spôsobom nie je dovolené (súkromné návštevy, konzultácie s rodičmi, zabezpečovanie podujatí v triedach a pod.).
 2. Na hodiny telesnej výchovy odchádzajú žiaci z triedy cca 5 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny v sprievode učiteľa, ktorý ich odvádza z triedy do telocvične. Učiteľ zodpovedá i za stav telocvičných šatní po odchode žiakov z hodiny telesnej výchovy.
 3. Do všetkých odborných učební v škole vstupujú žiaci s príslušným vyučujúcim.
 4. Pedagóg neodchádza od žiakov a nenecháva ich bez dozoru. V nutných prípadoch oznámi prerušenie výchovno-vzdelávacej činnosti členovi vedenia školy. Je neprípustné, aby učiteľ poveril dozorom nad žiakmi žiaka a tým preniesol zodpovednosť za ich bezpečnosť. Je prísne zakázané poslať žiaka kvôli nevhodnému správaniu von z triedy alebo učebne.
 5. Každý pedagóg je povinný dbať, aby žiaci dodržiavali školský poriadok. Vzniknuté problémy rieši objektívne, nezaujato, dôsledne zisťuje príčiny vzniku i ich priebeh a podľa vážnosti situácie vykoná opatrenia, s ktorými oboznámi triedneho učiteľa.
 6. Vychovávateľky sú zodpovedné za to, že deti počas pobytu vonku svojvoľne nevstupujú do budovy školy a voľne sa nepohybujú po škole.

§ 24

Zásady práce s internetom a interaktívnou tabuľou

 

Práca s internetom:

Žiaci, zamestnanci a návštevníci školy sú povinný dodržiavať prevádzkový poriadok internetu, intranetu školy, počítačových učební a WIFI siete, ktorý je prístupný na www.zspribinunr.edupage.org.

 1. Žiak má zakázané

pokúšať sa preniknúť do iných sietí a počítačových systémov pripojených na Internet, snažiť sa získať cudzia heslá, texty a iné údaje zo školskej siete a informácie smerujúce k poškodeniu systému školy;

 1. navštevovať stránky obsahujúce pornografický materiál, odkazy na nelegálny software, neslušné výrazy, stránky propagujúce zneužívanie drog, brutalitu a iný kontroverzný materiál (v sporných prípadoch má poverený dozor právo rozhodnúť, či je materiál na stránke kontroverzný);
 2. inštalovať softvér na počítače, ktorého obsah nesúvisí s vyučovaním;
 3. žiak zodpovedá za obsah a správu diskového priestoru vytvorenej zložky na školských počítačoch a údaje si ukladá preventívne na cloudové služby gmailu, onedrive a pod., škola neručí za stratu údajov;
 4. v čase najväčšej vyťaženosti internetového pripojenia nesťahuje veľké balíky údajov;
 5. zodpovedá za porušovanie autorských práv pri programoch, ktoré používa a uchováva na školských počítačoch;
 6. zodpovedá za zverený inventár školy a v prípade poškodenia prostredníctvom zákonného zástupcu uhrádza škody ním spôsobené.

Práca s interaktívnou tabuľou:

 1. Učiteľ je povinný :
 1. pred vyučovaním pripraviť počítať s tabuľou k používaniu na vyučovanie,
 2. v priebehu práce s interaktívnou tabuľou dávať pozor na manipuláciu s tabuľou a s počítačom,
 3. absolvovať školenie na prácu s IT a zoznámiť sa s manuálom IT,
 4. po skončení práce s interaktívnou tabuľou vypnúť tabuľu,
 5. ak vznikne situácia vyžadujúca odpojenie počítača od tabule, je potrebné kontaktovať zodpovedného správcu,
 6. počas činnosti ŠKD v triede všetky uvedené povinnosti prechádzajú na vychovávateľku.

 

 1. Žiak je povinný:
 1. v priebehu práce na interaktívnej tabuli dodržiavať pokyny učiteľa,
 2. na tabuľu sa pís
 3.   ať len perom na to určeným,
 4. nedotýkať sa PC a IT,
 5. žiak bez súhlasu vyučujúceho nezapína žiadne zariadenia,
 6. šetrne zaobchádzať s technikou.

 

 1. Žiak má zakázané:
 1. bez súhlasu vyučujúceho techniku zapínať, vypínať a svojvoľne premiestňovať, prípadne vynášať z učebne technické zariadenia a ich príslušenstvo,
 2. nosiť z domu softvér prípadne nelegálne hudobné nahrávky a kopírovať ich do počítača,
 3. jesť, piť v okolí tabule a počítačov.

§ 25

Povinnosti pedagóga vykonávajúceho pedagogický dozor

 

 1. Počas vyučovacej hodiny, výchovnej činnosti, mimoškolskej akcie i cez prestávku nesmú žiaci zostať bez pedagogického dozoru.
 2. Účelom učiteľského dozoru je pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní i počas obeda v ŠJ viesť žiakov k disciplíne, k hygiene a k dodržiavaniu školského poriadku.
 3. Za bezpečnosť žiakov na chodbách počas prestávky a v jedálni počas obeda zodpovedá pedagóg vykonávajúci dozor. Dozor určuje rozpis dozorov.
 4. Povinnosť vykonávať dozor sa vzťahuje na všetkých učiteľov. Vedenie školy určuje dozor a vykonáva jeho kontrolu. Učitelia, ktorí konajú dozor, sú zodpovední za prípadné úrazy žiakov alebo poškodenie majetku školy, ak sa stanú následkom zanedbania povinností.
 5. Dozor konajúci učiteľ v blízkosti bufetu sleduje pohyb žiakov pred bufetom, aby nedošlo k úrazom, žiaci sa v rade nepredbehovali a zdržiavali sa v bufete iba mimo vyučovacích hodín.
 6. Počas dozoru sa učiteľ pohybuje v určenom priestore, nepostáva na mieste, kontroluje triedy, chodby, schodište aj WC. Na konci prestávky zabezpečuje aby boli žiaci v triedach a pripravení na vyučovanie. Počas prestávok sa žiaci zdržiavajú v triedach alebo na chodbe. V čase prestávok sú dvere do tried otvorené.
 7. Počas 7. a 8. vyučovacej hodiny zabezpečujú pedagogický dozor učitelia, ktorí tieto hodiny vyučujú.
 8. Po ukončení výchovno-vzdelávacej činnosti vyučujúci pedagóg preverí:
 1. čistotu tabule, lavíc, podlahy,
 2. uloženie pomôcok, pracovného materiálu,
 3. uzatvorenie vodovodných kohútikov a okien v miestnosti,
 4. vyloženie stoličiek na lavice,
 5. ak ide o poslednú vyučovaciu hodinu je vyučujúci povinný skontrolovať či je počítač, interaktívna tabuľa a klimatizácia v triede vypnutá.
 1. Opustiť triedu, učebňu, ktorá nie je upravená, čistá, nie je dovolené. Za jej čistotu a estetický vzhľad zodpovedá pedagóg, ktorý so skupinou v miestnosti pracoval posledný.

 

Článok XIX

Zásady hodnotenia žiaka 

 

 1. Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
 2. Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia.
 3. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
 4. Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami. Na vysvedčeniach s klasifikáciou sa slovný komentár za príslušný polrok nedopĺňa.
 5. Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých predmetoch prvého ročníka až štvrtého ročníka sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami; vysvedčenie so slovným hodnotením sa môže doplniť slovným komentárom za príslušný polrok.
 6. Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia je forma hodnotenia, pri ktorej sa výsledky niektorých vyučovacích predmetov vyjadrujú stupňom klasifikácie a niektoré sa vyjadrujú slovne. Kombinované hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho istého predmetu, pri prechode zo slovného hodnotenia na klasifikáciu.
 7. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie:
 1. priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť,
 2. celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.
 1. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka.
 2. Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s:
 1. výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov,
 2. požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,
 3. učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami.
 1. Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a schopnosť ich využívať v oblastiach:
 1. komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti,
 2. čitateľskej gramotnosti,
 3. jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch,
 4. využívania informačno-komunikačných technológií,
 5. matematickej gramotnosti a prírodných vied,
 6. sociálnych kompetencií,
 7. multikultúrnych kompetencií,
 8. manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach,
 9. umeleckých a psychomotorických schopností,
 10. analýzy problémov a schopnosti ich riešenia,
 11. osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo,
 12. kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a životného prostredia a etických princípov.
 13. Na konci prvého polroka školského roka škola vydá žiakovi výpis vysvedčenia. Na konci školského roka škola vydá žiakovi vysvedčenie, v ktorom sa uvádzajú výsledky hodnotenia za prvý polrok a za druhý polrok školského roka.

§ 26

Získavanie podkladov na hodnotenie

 

 1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:
 1. sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
 2. sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
 3. rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, denníky, sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone,
 4. analýzou výsledkov rôznych činností žiaka,
 5. konzultáciami s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami,
 6. rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka.
 1. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období.
 2. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Pri bodovom hodnotení prác je učiteľ povinný pri každej úlohe vyjadriť podiel maximálneho počtu bodov k získanému počtu bodov a vo výslednom hodnotení je pred známkou vyjadrený pomer maximálneho a získaného počtu bodov za celú prácu.
 3. Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné práce archivuje do konca príslušného školského roka (do 31.augusta ).
 4. Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, prekonzultuje učiteľ s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môže žiak robiť len jednu skúšku uvedeného charakteru.
 5. Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka.
 6. Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú:
 1. známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,
 2. známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické práce, praktické práce, pohybové činnosti.

§ 27

Hodnotenie prospechu a správania

 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

1 – výborný,

2 – chválitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatočný,

5 – nedostatočný.

Stupeň 1 (výborný): Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne.

Stupeň 2 (chválitebný): Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov.

Stupeň 3 (dobrý): Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné.

Stupeň 4 (dostatočný): Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť.

Stupeň 5 (nedostatočný): Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň základnej školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň, pre druhý stupeň sa vypíše slovom.

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý ročník až štvrtý ročník základnej školy môže hodnotiť slovne stupňami:

 1. dosiahol veľmi dobré výsledky,
 2. dosiahol dobré výsledky,
 3. dosiahol uspokojivé výsledky,
 4. dosiahol neuspokojivé výsledky.

Stupeň dosiahol veľmi dobré výsledky: Žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom, dokáže vyjadriť veku primerané postoje, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov. Žiak vie vyhľadávať a využívať informácie, jeho myslenie je kritické, dokáže hľadať vlastné riešenia, uplatňovať osvojené kľúčové kompetencie, účinne si organizuje svoju prácu a je schopný samostatne pracovať po predchádzajúcom návode učiteľa. Pri riešení úloh pohotovo uplatňuje logické operácie, číta s porozumením súvislé texty, funkčne využíva matematické vedomosti a zručnosti. V presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov a pojmov a vo vzťahu medzi nimi má nepodstatné medzery. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh samostatne, s minimálnymi odchýlkami. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú veľmi dobré, originálne.

Stupeň dosiahol dobré výsledky: Žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s miernou podporou učiteľa aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Osvojenú slovnú zásobu dokáže používať pri komunikácii, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Číta s porozumením, pri riešení úloh uplatňuje logiku. Občas potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny aj písomný prejav je menej presný a výstižný. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka je dobrá.

Stupeň dosiahol uspokojivé výsledky: Žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje poznatky a zákonitostí podľa učebných osnov. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú nedostatky. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich postojov, podlieha stereotypu. Čítať s porozumením dokáže len s pomocou učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nedostatky. Grafický prejav je málo estetický. Žiak často potrebuje usmernenie svojej práce, kvalita výsledkov jeho činností je uspokojivá.

Stupeň dosiahol neuspokojivé výsledky: Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, nedokáže ich využívať. Prejavuje slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa kritériá pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Pri využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky, grafický prejav je na nízkej úrovni. Žiak nedokáže uspokojivo pracovať, kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá.

Súčasťou vysvedčenia prvého až štvrtého ročníka môže byť slovný komentár za každý polrok, v ktorom je súhrn zhodnotenia vedomostí, zručností, návykov a postojov žiaka. Obsah slovného komentára nesmie obsahovať negatívne odsudzujúce výroky, aby nepôsobil deštruktívne, ale vždy konštruktívne a povzbudzujúco, má byť zameraný na pozitívnu motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka.

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

 1. 1 – veľmi dobré,
 2. 2 – uspokojivé,
 3. 3 – menej uspokojivé,
 4. 4 – neuspokojivé.

Stupeň 1 (veľmi dobré): Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

Stupeň 2 (uspokojivé): Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

Stupeň 3 (menej uspokojivé): Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení.

Stupeň 4 (neuspokojivé): Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy.

Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:

 1. prospel /a,
 2. neprospel /a,

Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:

 1. prospel /a s vyznamenaním,
 2. prospel /a veľmi dobre,
 3. prospel /a,
 4. neprospel/a.

Pri vypisovaní pedagogickej dokumentácie sa používajú skratky:

veľmi dobré

VD

veľmi dobré výsledky

VDV

uspokojivé

USP

dobré výsledky

DV

menej uspokojivé

MUSP

uspokojivé výsledky

UV

neuspokojivé

NEUSP

neuspokojivé výsledky

NV

 

prospel s vyznamenaním

PV

absolvoval

a

prospel veľmi dobre

PVD

neabsolvoval

 

n

 

prospel

P

 

 

neprospel

N

 

 

 

 

Skratky predmetov:

Slovenský jazyk a Literatúra

SJL

Biológia

BIO

Anglický jazyk

ANJ

Chémia

CHE

Francúzsky jazyk

FRJ

Informatická výchova

INV

Nemecký jazyk

NEJ

Informatika

INF

Španielsky jazyk

ŠPJ

Matematika

MAT

Dejepis

DEJ

Pracovné vyučovanie

PVC

Občianska náuka

OBN

Technika

THD

Geografia

GEO

Svet práce

SEE

Etická výchova

ETV

Prírodoveda

PDA

Náboženská výchova

NBV

Vlastiveda

VLA

Fyzika

FYZ

Hudobná výchova

HUV

Zdravie a pohyb

 

 

Výchova umením

VUM

Telesná a športová výchova

TŠV

Prvouka

PRV

Telesná výchova

TEV

 

 

 

Žiak prospel s vyznamenaním: ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol dobré výsledky“ a jeho správanie je veľmi dobré.

Žiak prospel veľmi dobre: ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako „dosiahol uspokojivé výsledky“ a jeho správanie je veľmi dobré

Žiak prospel: ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“.

Žiak neprospel: ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň nedostatočný; ak pri slovnom hodnotení z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“.

Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo:

 1. absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval,
 2.  neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval,
 3. neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel.

 

§ 28

Postup pri hodnotení žiaka

 

 1. Stupeň prospechu určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet.
 2. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia stupeň prospechu žiaka za hodnotiace obdobie po vzájomnej dohode.
 3. Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch hodnotí kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Riaditeľ určí spôsob, akým budú triedni učitelia a vedenie školy informovaní o stave hodnotenia žiaka v triede, zabezpečí zjednotenie hodnotiacich kritérií u všetkých učiteľov školy.
 4. Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva pedagogická rada v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku do 15. apríla.

V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka bezprostredne preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu žiaka triedny učiteľ.

 1. Pedagogická rada zameraná na hodnotenie žiakov za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. januára a za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna príslušného školského roka.
 2. Na konci hodnotiaceho obdobia v termíne, ktorý určí riaditeľ, najneskôr však 24 hodín pred rokovaním pedagogickej rady o hodnotení, zapíše triedny učiteľ do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka stupne celkovej klasifikácie alebo slovného hodnotenia jednotlivých predmetov. Vyučujúci príslušného predmetu podpíšu hodnotenie v prednej časti katalógu a pripravia návrhy na opravné skúšky a hodnotenie žiakov v náhradnom termíne. Hodnotenie preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôže byť znížené na základe správania žiaka.
 3. Triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov priebežne a preukázateľným spôsobom informujú zákonného zástupcu žiaka o prospechu a správaní žiaka. Na informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa používa internetová žiacka knižka.
 4. Ak žiak prestupuje do inej školy, riaditeľ kmeňovej školy, ktorú žiak navštevoval, zašle záznam o jeho správaní a prospechu za neukončené hodnotiace obdobie riaditeľovi školy, do ktorej žiak prestupuje. Tento záznam sa využije na hodnotenie žiaka. Ak žiak prestupuje do inej školy po 15. novembri alebo po 15. apríli, je záznam súčasne podkladom na celkové hodnotenie žiaka.
 5. Žiak základnej školy, ktorý navštevoval školu pri zdravotníckom zariadení, v diagnostickom centre alebo v liečebno-výchovnom zariadení (ďalej len „škola pri zariadení), sa celkovo hodnotí v kmeňovej škole. Pri hodnotení v kmeňovej škole sa berie do úvahy priebežné hodnotenie v škole pri zariadení. Ak žiak navštevoval školu pri zariadení nepretržite viac ako tri mesiace pred koncom hodnotiaceho obdobia, kmeňová škola preberá návrh na celkové hodnotenie zo školy pri zariadení v tých predmetoch, ktoré sa v nej vyučoval. Návrh sa zasiela po prerokovaní v pedagogickej rade školy pri zariadení najneskoršie 14 dní pred termínom vydávania vysvedčenia. V ostatných vyučovacích predmetoch sa nehodnotí.
 6. Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“.
 7. Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie poskytované základnou školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“.
 8. Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ako deviatom ročníku, na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“.
 9. Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“.
 10. Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ plniť povinnú školskú dochádzku vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky, vzdelávaním v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky, individuálnym vzdelávaním v zahraničí. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení klasifikovaný z predmetov, z ktorých nebol klasifikovaný na vysvedčení vydanom v školskom roku ... školou ... za ... ročník“.
 11. Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: „Bol/a/ vzdelávaný/á/ podľa individuálneho vzdelávacieho programu“. Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke vysvedčenia sa uvedie: „Bol/a/ vzdelávaný/á/ podľa individuálneho vzdelávacieho programu uplatňovaného v predmete /predmetoch/ ... “. V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením je možné uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním.
 12. Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko rokov povinnej školskej dochádzky splnil. V doložke sa uvedie: „Žiak splnil.......rokov povinnej školskej dochádzky“.
 13. Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v doložke na vysvedčení uvedie: „Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu“.

§ 29

Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne

 

 1. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu.
 2. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo spravidla v poslednom týždni augusta.

§ 30

Opravné skúšky

 

 1. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.
 2. Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.
 3. Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.
 4. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky
 1. podľa odseku 1 vykonali najneskôr do 31. augusta;
 2. žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra,
 3. žiakovi, ktorý bol hodnotený podľa čl. 5 odseku 2, najneskôr do 15. októbra,
 4. podľa odseku 3 vykonali najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za druhý polrok.
 5. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.
 6. Preskúšanie sa uskutoční neodkladne, najneskôr do desiatich dní od vydania rozhodnutia. Ak pre neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 7. Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva sa v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa individuálne v zahraničí alebo žiak, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol v niektorom predmete prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa umožní vykonať opravnú skúšku.

§ 31

Hodnotenie absolventa vzdelávania na získanie stupňa vzdelania

 

 1. Hodnotenie sa vykoná po uskutočnení komisionálnej skúšky z predmetov, ktoré sú určené učebným plánom.
 2. Ak absolvent v kurze na získanie stupňa vzdelania poskytovaného základnou školou bol pri skúškach na záver tohto kurzu klasifikovaný stupňom „nedostatočný“, umožní mu riaditeľ vykonať opravnú skúšku. Ak bol absolvent kurzu klasifikovaný stupňom „nedostatočný“ najviac z dvoch predmetov, môže opravné skúšky vykonať do dvoch mesiacov.

§ 32

Hodnotenie správania

 

 1. Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a školského poriadku počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu.
 2. Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek:
 1. pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade,
 2. opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy.
 1. Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v katalógovom liste žiaka.
 2. Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (s poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, so špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka.

§ 33

Postup do vyššieho ročníka

 

 1. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.
 2. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje ročník.
 3. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. Žiak, ktorý neprospel v čase, keď plní povinnú školskú dochádzku, môže opakovať ročník len raz, vo výnimočných prípadoch, ak je to v prospech žiaka, aj viackrát.

§ 34

Vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky

 

 1. O povolení vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.
 2. V žiadosti zákonný zástupca uvedie:
 1. meno, priezvisko a bydlisko žiaka,
 2. rodné číslo žiaka,
 3. adresu bydliska v zahraničí,
 4. názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať.
 1. Zákonný zástupca do 30 dní oznámi riaditeľovi kmeňovej školy názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti.
 2. Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu učebnice a pracovné zošity.
 3. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať.
 4. Riaditeľ školy, v ktorej sa má skúška vykonať
 1. určí vyučovacie predmety, z ktorých sa má skúška vykonať, a obsah skúšky,
 2. určí termín skúšky po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka.
 1. Žiakovi, ktorý vykonal úspešne skúšku z predmetov, ktoré sa na škole nevyučujú, škola vydá vysvedčenie.
 2. Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.

Článok XX

Organizácia výletov, exkurzií, výcvikov, školy v prírode

 

 1. Škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik alebo snoubordingový výcvik (ďalej len "lyžiarsky výcvik"), plavecký výcvik, školské výlety, exkurzie a školy v prírode. Pred uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Pre žiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.
 2. Pre žiakov prvého ročníka až štvrtého ročníka sa v školskom roku môže organizovať jeden jednodňový výlet, pre žiakov piateho ročníka až deviateho ročníka dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Žiakom piateho ročníka až deviateho ročníka možno školský výlet predĺžiť s informovaným súhlasom zákonných zástupcov o dva dni pracovného pokoja.
 3. POZ školského výletu musí obsahovať: - názov a zámer akcie - termín, trasa a miesto pobytu - počet účastníkov, z toho počet žiakov a počet učiteľov - meno vedúceho - miesto a hodina zrazu, miesto a približná hodina návratu - spôsob dopravy - podrobný program na každý deň - podmienky stravovania, ubytovania, spôsob úhrady
 4. Pedagogickí zamestnanci sú povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a dôsledne zabezpečovať odborný dozor na výlete.
 5. Pri výletoch do hôr sa žiakom nepovoľujú horolezecké túry.
 6. Pri člnkovaní v stojatých vodách a na strážených vodných tokoch musí mať každý žiak na sebe záchrannú vestu a v člnku musí byť ako sprievodca iba dobrý plavec.
 7. Škola môže organizovať ako súčasť vyučovania exkurzie. Miesto a čas exkurzie vychádzajú z požiadaviek učebných osnov školského vzdelávacieho programu.
 8. Žiaci jedného ročníka sa môžu v školskom roku zúčastniť najviac na troch exkurziách trvajúcich viac ako štyri vyučovacie hodiny.
 9. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je výchova zameraná na ochranu života a zdravia, spoločnosti a prírody, a to vo vybraných predmetoch, ako aj pri účelových cvičeniach, didaktických hrách a záujmovej činnosti.
 10. Súčasťou vyučovania telesnej výchovy môže byť v 7. – 8. ročníku základný lyžiarsky výcvik. Ak v mieste školy nie sú vhodné podmienky, škola môže organizovať lyžiarsky výcvik a plavecký výcvik dennou dochádzkou alebo formou výchovno-výcvikových zájazdov.
 11. Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej, maximálne sedemdňovej výchovno-vzdelávacej činnosti v období mesiacov december až apríl.
 12. Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova, alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik. Jedno lyžiarske alebo snoubordingové družstvo tvorí najviac 15 žiakov. Účastníci lyžiarskeho výcviku musia byť poistení proti úrazom.
 13. Lyžiarsky výcvik bude povolený iba v prípade obsadenia kapacity autobusu.
 14. Výchovno-vzdelávací proces je v škole v prírode rozvrhnutý na šesť dní v týždni. Pre žiakov prvého stupňa základnej školy vyučovací proces trvá denne štyri vyučovacie hodiny a pre žiakov druhého stupňa trvá denne päť vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 40 minút.
 15. Žiakov možno do školy v prírode vyslať najviac na 14 kalendárnych dní, z toho 10 pracovných dní.
 16. Každá akcia (výlet, exkurzia, výcvik...) musí byť dôsledne organizačne zabezpečená, žiaci musia byť vopred poučení o programe, organizačných opatreniach, o vhodnom oblečení a primeranom výstroji. Zároveň musia byť poučení o bezpečnom a inak vhodnom správaní počas školskej akcie.
 17. Náklady spojené s lyžiarskym výcvikom, výletom, exkurziou, školou v prírode hradí žiakovi jeho zákonný zástupca.
 18. Žiakom primárneho vzdelávania prispieva štát účelovo určené finančné prostriedky na financovanie školy v prírode, maximálne 1 krát za stupeň.
 19. Žiakom nižšieho stredného vzdelávania prispieva štát účelovo určené finančné prostriedky na financovanie lyžiarskych výcvikov alebo snoubordingových výcvikov a kurzov, maximálne 1 krát za stupeň.
 20. Postup pri organizačnom zabezpečení školy v prírode  a lyžiarskeho výcviku je bližšie špecifikovaný v Smernici o organizácii lyžiarskeho / snoubordingového kurzu, kurzu pohybových aktivít v prírode a školy v prírode, vydaného ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre v roku 2015. 

Článok XXI

Žiacka školská rada (žiacky parlament)

 

 1. Žiacka školská rada (ďalej len „žiacka rada“) reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy,
 1. žiacka rada je ustanovená v základnej škole v septembri;
 2. tajnom hlasovaní volí nadpolovičná väčšina žiakov piateho až deviateho ročníka základnej školy;
 3. o voľbách vyhotoví výchovný poradca zápisnicu, ktorú predloží riaditeľovi školy.
 1. Žiacka rada má 9 členov a tvoria ju tí žiaci piateho až deviateho ročníka, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách, funkčné obdobie žiackej rady v základnej škole je do konca školského roku, v ktorom sa uskutočnili voľby.
 2. Žiacka školská rada
 1. sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 2. sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
 3. zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
 4. sa zapája do prevencie šikanovania v škole, informuje o postupe pri zistení šikanovania,
 5. na svojej nástenke zabezpečuje zverejnenie kontaktných údajov inštitúcií, ktoré sa prevenciou a riešením šikanovania zaoberajú.

 

Článok XXII

Záverečné ustanovenia

 

 1. Školský poriadok školy je záväzný pre všetkých žiakov, pedagogických a odborných aj ostatných zamestnancov ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre. 
 2. Školský poriadok je otvorený dokument a môže sa v priebehu školského roka dopĺňať.
 3. Tento školský poriadok nahradzuje Školský poriadok školy vydaný 5.9.2017.