Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Asistenti učiteľa

V škole sme vytvorili inkluzívny tím, ktorý pozostáva z rôznych pedagogických a odborných zamestnancov : špeciálneho pedagóga,  školského psychológa a sociálneho pedagóga.

S týmto tímom úzko spolupracujú štyri asistentky učiteľa, ktoré sú na našej škole.

Hlavnou náplňou práce asistentov učiteľa je:  

  • uľahčenie  adaptácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú z ich špeciálnych výchovno- vzdelávacích potrieb

 

  • spoluorganizovanie činnosti dieťaťa  počas výchovno – vzdelávacieho procesu  v súlade s pokynmi učiteľa

 

  • spolupráca so všetkými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy

 

  • príprava pomôcok pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami

 

  • komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami dieťaťa) o procese výchovy a vzdelávania

 

  • v prípade potreby individuálna práca s dieťaťom

 

  • sprevádzanie žiakov s individuálnym začlenením na mimoškolské akcie (historické a kultúrne pamiatky, športové a spoločenské podujatia a pod.)

 

  • účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami

 

Finančné prostriedky na osobné náklady 2 asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „AU“) podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pridelilo ministerstvo školstva našej škole z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra.

Ďalšie prostriedky na 2 asistentov sme získali z projektu  v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší  financovanej z OP Ľudské zdroje (prioritná os Vzdelávanie) OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 https://zspribinunr.edupage.org/text85/?.