Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Fakty a mýty o integrácii

 

Aby individuálne začlenenie žiaka (integrácia) splnilo svoj účel, je potrebná komplexná spolupráca všetkých zainteresovaných strán (žiak, učiteľ, rodič, špeciálny pedagóg...), ktoré sa  okrem vzájomnej priebežnej výmeny informácií  zaväzujú aj :

  • žiak – k aktívnej práci na vyučovaní a k pravidelnej a systematickej domácej príprave
  • rodič – pravidelne sa informovať u učiteľa (príp. školského špeciálneho pedagóga) o učebných výsledkoch svojho dieťaťa; zabezpečiť potrebné vyšetrenia v poradenských zariadeniach; dôsledne dohliadať na domácu prípravu dieťaťa 
  • učiteľ –  v rámci vyučovania vytvárať podmienky pre naplnenie  bodov uvedených v IVVP; k žiakovi pristupovať podľa odporúčaní poradenských zariadení
  • špeciálny pedagóg – poskytnúť poradenské služby; podľa potreby individuálne pracovať s dieťaťom; zachovať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave a výsledky odborných  vyšetrení.

 

5 mýtov o integrácii

Ak je žiak individuálne začlenený, nemôže opakovať ročník.

Nie je to celkom tak. Žiaci začlenení  aj nezačlenení musia dosahovať vo vzdelávaní rovnaké ciele, sú hodnotení za svoje výsledky, snahu, svedomitosť, aktivitu... a ich prospech je v jednotlivých predmetoch  klasifikovaný stupňami 1 – 5 .  Rozdiel je v tom, že individuálne začlenení žiaci majú nárok pri dosahovaní spomínaných cieľov na zohľadňovanie špeciálnych potrieb (poznáme pod pojmom „úľavy“). Deti, ktoré majú individuálny plán (redukované učivo z niektorého predmetu), dosahujú ciele stanovené v individuálnom pláne. Ak je žiak  neúspešný a „hrozí“ nedostatočná, konzultujeme s poradenským zariadením, v ktorom bolo dieťa vyšetrené. V opodstatnených prípadoch (napr. ak by dieťaťu opakovanie ročníka prospelo) je opakovanie ročníka možné.

Nemôže mať zníženú známku zo správania, ak má poruchy správania.

Tiež nie celkom. Ak nevhodné prejavy správania nie sú dôsledkom stanovenej diagnózy, môže byť známka zo správania znížená. (Na základe takých prejavov správania žiaka, ktoré sú závažným porušením školského poriadku, napr. neospravedlnené hodiny, fyzické ublíženie iným osobám a pod.)

Na hodinách matematiky  musí učiteľ žiakovi povoliť používať kalkulačku.

Áno, ale... Sú učivá, kedy je potrebné osvojiť si najskôr postup riešenia príkladu, dôsledne ho precvičiť a zautomatizovať a tu kalkulačka nemá svoje miesto. Rovnako je to s učivami, kde žiak na kalkulačke vlastne ani nemá čo počítať a učivami, ktoré môžu byť pre dieťa so ŠPVU prospešné, pretože rozvíjajú oslabené funkcie (hlavne pamäť, pracovnú pamäť, priestorovú orientáciu..) Ale napríklad pri slovných úlohách, kde je potrebné vykonať viac krokov, môže počítanie na kalkulačke zamedziť zbytočným chybám z nepozornosti.

Nemôže písať diktáty a písomky.

Neplatí. Vždy ide o maximálny možný rozvoj dieťaťa, a preto je potrebné klásť naň primerane náročné úlohy. Nie je dobré zľavovať v nárokoch, pokiaľ dieťa učivo (úlohu..) zvláda. V prípade potreby môžu byť klasické diktáty kombinované s alternatívnymi formami (doplňovačky – dieťa má predtlačený celý diktát a vynechané sú len časti s jedným gramatickým javom; diktát po domácej príprave a pod.) Dieťaťu treba vytvoriť dostatočné množstvo príležitostí byť úspešným, ale tiež  je rovnako dôležité primeraným a citlivým spôsobom posúvať hranicu možností stále vyššie. A písomky? Niektorým deťom slovná odpoveď nevyhovuje, možno majú v lavici väčšiu istotu a možno sa nechcú zbytočne odlišovať od zvyšku triedy, je to individuálne. Upustiť od písomného skúšania má zmysel vtedy, ak je medzi výsledkami v písomnom a ústnom skúšaní výrazný rozdiel. Dieťa by nemalo odpisovať zadania úloh z tabule, ale odpovede vpisovať do predtlačených hárkov. V prípade potreby môže mať zvýšenú časovú dotáciu.

Bude mať automaticky dobré známky („papier“ ma oprávňuje nepracovať)

Vôbec nie. Dieťa má nárok na špeciálne postupy (pomôcky, metódy, prostriedky..), ale musí dosahovať rovnaké ciele, ako ostatní spolužiaci.  Má rovnakú povinnosť sa pravidelne pripravovať na hodiny, písať si domáce úlohy, aktívne pracovať na vyučovaní a zapájať sa do všetkých školských činností podľa svojich možností.