Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Individuálne začlenenie – integrácia

Ak má dieťa písomné vyjadrenie školského poradenského zariadenia, že je potrebné vzdelávať ho formou individuálnej integrácie – začlenenia a sú splnené potrebné náležitosti (riaditeľovi školy boli doručené výsledky vyšetrení a odporúčanie poradne, ako i žiadosť zákonného zástupcu o individuálne začlenenie jeho dieťaťa), riaditeľ školy je povinný vytvoriť dieťaťu podmienky, podľa návrhu príslušného poradenského zariadenia, evidovať dieťa ako individuálne začlenené, informovať učiteľov o jeho potrebách, dohliadnuť, aby sa metódy, formy práce s dieťaťom, prípadne obsah vzdelávania zmenili podľa potrieb dieťaťa. Ak nie je v jeho silách zabezpečiť pre dieťa adekvátnu formu vzdelávania, informuje zákonného zástupcu o možnostiach vzdelávania dieťaťa na inom type školy. V prípade, že zákonný zástupca odmietne iný typ školy a v silách kmeňovej školy nie je zabezpečenie adekvátnych podmienok pre dieťa, priebeh ďalšieho vzdelávania upravuje súd.

Tak ako škola je povinná rešpektovať závery odborných vyšetrení, i rodič je povinný spolupracovať so školou, zabezpečiť:

  • pravidelnú dochádzku dieťaťa do školy
  • dennú domácu prípravu na vyučovanie
  • nosenie si pomôcok dieťaťom

 

Rodič je povinný informovať neodkladne školu o akejkoľvek zmene stavu dieťaťa!

Len naozaj úzka spolupráca medzi školou, rodinou a poradenským zariadením zabezpečí kvalitné vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

 

Deti so ŠVVP:

Chorí a zdravotne oslabení

Mentálne postihnutie

Narušená komunikačná schopnosť

Autizmus a iné pervazívne vývinové poruchy

Sluchové postihnutie

Telesné postihnutie

Viacnásobné postihnutie

Vývinové poruchy správania

Vývinové poruchy učenia

Zrakové postihnutie

Iné postihnutia