Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zdravovedček - Význam primárnej prevencie na 1. stupni základných škôl na základe projektovej činnosti

Informácie o projekte - Zborník UKF Nitra

VÝZNAM PRIMÁRNEJ PREVENCIE NA 1. STUPNI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL NA ZÁKLADE PROJEKTOVEJ ČINNOSTI

1 Ústav pre vzdelávanie pedagógov, Fakulta stredoeurópskych štúdií, UKF v Nitre
2 Katedra botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre
3 ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre
4 Katedra ošetrovateľstva, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF v Nitre
Abstrakt
Cieľ: Článok upriamuje pozornosť na dôležitosť primárnej prevencie vo vzťahu k zdraviu spomedzi 6-10 ročných žiakov. Všetky aktivity boli uskutočnené vďaka projektu Nitrianskej komunitnej nadácie za finančnej podpory mesta Nitry. Metódy: Pokusy na konzumáciu zdraviu prospešných potravín (najmä ovocia, zeleniny a mlieka) boli realizované formou zážitkového učenia v mesiacoch marec – apríl na ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre. Výsledky: Na základe uskutočnených pokusov môžeme konštatovať, že žiaci si osvojili všetky nevyhnutné informácie o dôležitosti zdravia a jednotlivé aktivity v nich budovali pozitívny vzťah ku zdraviu. Záver: Projektová metóda bola preukázaná ako vhodná metóda výchovy k zdraviu na 1.stupni základných škôl.
Kľúčové slová: zdravie, potraviny, pokusy, žiaci, primárna prevencia, projekt

Úvod
V súčasnosti sa do popredia záujmu dostáva otázka zdravia ako najvyššej hodnoty v živote človeka. Z uvedeného aspektu naberá na dôležitosti otázka primárnej prevencie, ktorej pozornosť treba venovať už od najútlejšieho veku dieťaťa.
Výchova k zdraviu je založená na podpore pozitívnych a odstraňovaní negatívnych faktorov zo života človeka. Ide o mnohostrannú vzdelávaciu a výchovnú činnosť zameranú na utváranie uvedomelého a zodpovedného správania a konania jednotlivca alebo skupiny (rodiny, komunity a pod.) so zreteľom na podporu, uchovanie a udržanie zdravia (Bašková et al., 2009). Výchova k zdraviu predstavuje komplexný pojem a je charakterizovaný danosťami interdisciplinárneho medicínskeho odboru, ale zároveň akceptuje aj rovinu výchovno-vzdelávacej osvetovej činnosti zameranej na aktívny postoj k zdraviu, zvyšovanie zdravotného uvedomenia a zdravotných poznatkov, rozširovanie starostlivosti o zdravý spôsob života a tvorbu zdravého životného prostredia s cieľom zvyšovať kvalitu života (Hegyi - Ochaba, 2013).
Činnosti primárnej prevencie u detí sa zameriavajú na ochranu zdravia, obmedzenie pôsobenia rizikových faktorov a predchádzanie zdravotným problémom dieťaťa. Najväčší dôraz sa kladie na podporu správneho rastu a vývinu dieťaťa, výživu, na ochranu a bezpečnosť, očkovanie, dentálnu hygienu a na prípravu na rodičovstvo (Bašková et al., 2009). Oblasť primárnej prevencie musí byť dobre podchytená už v rodinnom prostredí, následne na to musí cieľavedome, systematicky prebiehať primárna prevencia v školskom prostredí. Tu však narážame na zásadný problém, nakoľko Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu nepredstavuje samostatný predmet vyučovaný na školách, ale prebieha v rámci integrácie do predmetov. Na 1.stupni základných škôl sa takto nosnými predmetmi stávajú Prvouka a Prírodoveda resp. hodiny telesnej výchovy. Preto momentálne dostupným spôsobom, ako výchovu k zdraviu systematizovať, aby sa edukácia stala cieľavedomejšou, je projektová metóda. V prípade tejto metódy je však nesmierne dôležité, aby jednotlivé aktivity prebiehali zážitkovou formou učenia, pričom sme si v našich aktivitách zvolili experimentálnu metódu, kde žiaci mali možnosť znovuobjavovať už známe fakty a vedomosti o potravinách.
Cieľ
Cieľom práce bolo názornou a pre deti zaujímavou formou zážitkového učenia vzbudiť záujem o starostlivosť o svoje zdravie konzumáciou zdraviu prospešných potravín. Rovnako sme pokusmi sledovali aj interiorizáciu zásad zdravého životného štýlu u detí 1.stupňa základných škôl.
Súbor a metódy
K realizácii primárnej prevencie zdravia na 1. stupni ZŠ sme si zvolili projektovú metódu. Jednotlivé tvorivé aktivity boli resp. budú realizované v rámci projektu Nitrianskej komunitnej nadácie za podpory mesta Nitra 2/ OGK/2017 „ZDRAVOVEDČEK -INOVATÍVNY PROGRAM VÝCHOVY K ZDRAVIU NA PRVOM STUPNI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL“.
Pokusy so zdraviu prospešnými resp. škodlivými potravinami boli uskutočnené pre 256 žiakov 1.-4. ročníka na ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre v popoludňajších hodinách. Každá doposiaľ uskutočnená aktivita sledovala konkrétny cieľ a zámer, do konca apríla sme realizovali 3 tvorivé aktivity vo forme experimentov a to: „Život je voda“ (16.3.2017), „Cukor tuky a kola môžu byť aj naši nepriatelia“ (23.3.2017), „Mlieko a ovocie – priatelia nášho zdravia“ (30.3.2017), „Prírodné lepidlá“ (28.4.2017), „Prírodné farbivá“ (5.5.2017), „Deň zdravých pomazánok“ (11.5.2017).
Výsledky a diskusia
Program „Zdravovedček“ na základe vyhodnotenia skúseností a tvorivej práci so žiakmi 1.stupňa ZŠ predstavuje moderný prístup prevencie ochorení u detí. Vychádza z moderných, aktivizujúcich spôsobov edukácie zážitkovou metódou, ktorá je pre žiakov atraktívna, lebo sa sami aktívne zapájali do jednotlivých aktivít, na základe čoho sami dokázali vyvodiť závery.
Nosnou tematickou oblasťou prezentovaných výsledkov boli potraviny zdraviu prospešné verzus škodlivé. Ide o inovatívny prístup prevencie ochorení v neskoršom veku v spolupráci škola - rodina. Výstupom projektu bude elektronická publikácia, prezentujúca konkrétne aktivity zamerané na oblasť zdravia a informačné materiály pre širokú verejnosť.
Jednotlivé už realizované aktivity prebiehali zážitkovou formou učenia v priestoroch jedálne ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre pod vedením doc. RNDr. Tünde Juríkovej, PhD, Mgr. Evy Bárekovej a za pomoci asistentiek Ing. Marcely Žitnej a Bc. Kitti Nagyovej v popoludňajších hodinách pre žiakov 1 - 4 ročníka.
Prvou uskutočnenou aktivitou bola „Život je voda“, ktorej cieľom bolo predstaviť význam vody ako životne dôležitej tekutiny. Aktivity sa zúčastnili žiaci 1.ročníka, ktorí prostredníctvom pokusov a pozorovaní nadobúdali nové vedomosti o vode resp. jej formách. V prvom experimente „Voda je dôležitá kvapalina pre život“ deti spoznávali základné vlastnosti vody ako životodarnej kvapaliny a skutočnosť, že voda tvorí najväčšiu časť nášho tela. V druhom pokuse „Plávajúce hrozienka“ sa deti oboznamovali s troma typmi minerálnych vôd a ich významom v pitnom režime. Tretí pokus „Príbeh minerálnej vody“ poukázal na zloženie minerálnych vôd, kde žiaci na základe odparovaniu vody zistili, že na dne kadičiek vznikla usadenina tvorená minerálnymi látkami. Žiakom sa aktivity nesmierne páčili a aktívne sa do nich aj zapájali, najmä do prípravy perlivej vody z octu, vody a sóda bikarbóny.

 
Obrázok 1 - 2 Pokusy s vodou
Druhá realizovaní aktivita „Cukor tuky a kola môžu byť aj naši nepriatelia„ bola na poukázanie negatívnych vlastností cukrov, tukov ako aj koka koly. Prvá aktivita „Skryté cukry“ bola zameraná na poukázanie škodlivosti sladkostí (napr. napolitaniek, cukríkov) s rovnakou hmotnosťou, kde žiaci na základe nutričných údajov uvedených na obaloch výrobkov mali stanoviť množstvo cukrov vážením a na základe lyžičiek (táto metóda slúžila skôr na orientáciu a rýchle porovnanie). Druhá aktivita „Skryté tuky“ poukázala na „voľným okom neviditeľné tuky“ v obľúbených výrobkoch pre žiakov ako sú čipsy. Tieto tuky z čipsov žiaci získavali lisovaním cez valček a s veľkým nadšením očakávali, ktorá značka čipsov „zvíťazí“(Obrázok 3 - 4). Druhá časť pokusov mala poukázať na škodlivosť pravidelnej konzumácie nápojov typu koka kola. V pokusoch s kolou sme žiakom poukázali na to, že čo by sa stalo, ak by sme vypili mlieko a následne na to koka kolu. Žiaci s úžasom pozorovali „usadeninu podobnú zemine“, ktorá vzniká v žalúdka. Podobne tomu bolo v prípade aj pokusu „S lávovou lampou“, kde sa žiaci dozvedeli, že čo by sa stalo, keď by zmiešali jedlá s vysokým obsahom olejov (rezeň, čipsy, hranolky a pod.), zapili s kolou a potom k tomu pridali šumivé kalcium a magnézium. V poslednom pokuse „Kolový gejzír“ poukázal na prudkú lávu, ktorá unikala z kolovej fľaše po pridaní piatich cukríkov Mentos. Dúfame, že na základe uvedených pokusov sa žiaci presvedčili o tom, že prečo nie je zdravé konzumovať koka kolu a rovnako sme poukázali aj na cukry a tuky v obľúbených potravinách žiakov ako sú sladkosti a čipsy, ktorými si žiaľ často v školských bufetoch nahrádzajú plnohodnotnú stravu.

 
Obrázok 3 - 4 Pokusy s cukrami a tukmi
V tretej časti sme sa naopak snažili vyzdvihnúť zdraviu prospešné vlastnosti dvoch komodít – mlieka a ovocia, ktoré žiaľ v okruhu žiakov nemajú až takú obľúbenosť ako sladkosti či čipsy. V prvej aktivite sme sa snažili žiakom prostredníctvom pokusov demonštrovať zloženie mlieka, kde žiaci porovnávali obsah tukov v nízkotučnom, plnotučnom mlieku a smotane, kde po pridaní farbiva a saponátu v závislosti od zloženia sa im naskytol rôzny obraz dúhy.
V druhej časti žiaci vyzrážali bielkoviny octom, kde po zahriatí nad kahanom vznikla v skúmavke zrazenina. V poslednej časti sa žiaci naučili, ako správne skladovať ovocie (na príklade jablka), kde v prvom variante bolo nakrájané jablko voľne vystavené vplyvu vzdušného kyslíka, v druhom sme jablko pokvapkali citrónom, v treťom mliekom, štvrtom octom a v piatom sme ho umiestnili do igelitového vrecúška. Po 30 minútach žiaci porovnávali jednotlivé varianty medzi sebou. Aktivita v prvom rade poukázala na význam konzumácie čerstvého ovocia, ktoré skladovaním resp. voľne na vzduchu stráca na nutričnej hodnote (Obrázok 5 -7).

 
Obrázok 5 - 6 Pokusy s mliekom (tukom a bielkovinami a ovocím)
V aktivite s prírodnými lepidlami sme sa snažili na poukázať na lepiace schopnosti škrobu (škrobové lepidlo sme získali zo zemiakov) resp. lepku (lepkové lepidlo) bolo pripravené z múky. Na základe získaných vedomostí následne na to žiaci pripravili vlastné lepidlo (z múky, vody, octu a cukru) a následne na to ho použili na lepenie (takéto lepidlo vydrží v chladničke asi 2 týždne). O týždeň neskôr sme maľovali s prírodnými farbivami. Jednotlivé farby boli v kuchynke priamo pripravené pred žiakmi –žltá farba (varenie zo šúp cibule, kurkumy), zelená (varením špenátových listov), červená (varením listov červenej kapusty a cvikly), oranžová (odšťavením pomarančov, varením mrkvy), hnedá (z kávy, kakaa). Alternatívou farbív je šťava získaná z rôznych druhov ovocia (malín, čučoriedok, bazy resp. ďalšieho drobného ovocia so silným farbiacim potenciálom). Výsledkom našich aktivít bol podmorský svet, kde more v modrej farbe sme získali z červenej kapustovej šťavy po pridaní sóda bikarbóny a morské živočíchy si žiaci pripravovali na výkresy a následne na to prilepovali prírodným lepidlom na baliaci papier. Aktivity boli pre žiakov tvorivé a mimoriadne zaujímavé, nakoľko na základe vlastnej tvorivej práce spoznali prírodné farbivá a zároveň získali dostatočné množstvo poznatkov o škodlivých účinkoch syntetických farbív.

 
Obrázok 7 - 8 Maľovanie a lepenie prírodnými farbivami
Záver
Po zhrnutí výsledkov experimentálnej časti pokusov môžeme jednoznačne konštatovať, že cieľ projektu, ktorý sledoval interiorizáciu zásad zdravého životného štýlu u žiakov na 1. stupni ZŠ kniežaťa Pribinu sa jednoznačne naplnil. Pre žiakov pútavou zážitkovou formou učenia sa dozvedeli o význame vody v pitnom režime, dôležitosti každodennej konzumácie ovocia, zeleniny a zeleniny. Naopak, pokusmi sa mohli presvedčiť o škodlivosti tukov, sladkostí ako aj sladených nápojov typu koka koly. Spoznali význam prírodných farbív resp. lepidiel v porovnaní so syntetickými. Pokusy boli pre žiakov poučné, nakoľko získali mnoho cenných poznatkov a vedomostí o zdraví, inšpiratívne a zábavné. Preto pevne dúfame, že budeme môcť v podobnom projekte pokračovať aj v budúcnosti a tak čiastočne kompenzovať priestor pre cieľavedome vedenú výchovu k zdraviu na našich základných školách.
Zoznam bibliografických odkazov
BAŠKOVÁ, M., BAŠKA, T., BUBENÍKOVÁ, M. et al. 2009. Výchova k zdraviu, 1.vyd., Martin: Osveta, 2009, 227 s. ISBN 978-80-8063-320-2
HEGYI, L., OCHABA, R. 2013. Výchova k zdraviu a podpora zdravia, 1.vyd., Herba: Bratislava, 2013, 96 s. ISBN 978-80-89631-14-8
JURÍKOVÁ, T., VICZAYOVÁ,I. 2014. Nové trendy vo výžive a zdravom životnom štýle človeka. In Nové smery vo výžive a v životnom štýle ľudí = New trends in healthy lifestyle of people. 1. vyd. Nitra : UKF, 2014. ISBN 978-80-558-0629-7, s. 7-33.
JURÍKOVÁ, T., VICZAYOVÁ, I., MATEJOVIČOVÁ, B. 2016. Primárna prevencia ochorení oporno-pohybového aparátu v detskom veku; 1. vyd. Nitra : UKF, 2016. 124 s. ISBN 978-80-558-1077-5
29
Táto práca vznikla vďaka podpore projektu Nitrianskej komunitnej nadácie za podpory mesta Nitra 2/ OGK/2017 „ZDRAVOVEDČEK - INOVATÍVNY PROGRAM VÝCHOVY K ZDRAVIU NA PRVOM STUPNI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL“.
Kontakt
doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD.
tjurikova@ukf.sk