Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Súčasná spoločnosť, ovplyvnená technologickým pokrokom a rozvojom informačných a komunikačných technológií, kladie na absolventov všetkých stupňov vzdelávania oveľa vyššie nároky ako v minulosti. Vzdelávanie musí odrážať spoločenské potreby a požiadavky trhu.

Do národného projektu, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie : „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety" sa zapojila aj naša škola.

 Jeho strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. ponúka reálne a konkrétne riešenia súčasných problémov, ktoré trápia školstvo aj verejnosť:

Súčasné trendy globálneho technologického a informačného pokroku vyžadujú moderné technológie na školách. V súčasnosti nám bola dodaná prvá dodávka materiálu : 2 notebooky a 2 ozvučenia, ktoré sú súčasťou interaktívnej učebne v rámci projektu.

Neskôr bude podpora doplnená dodávkou digitálneho učiva. Digitálne objekty, uložené v on-line databáze, budú dostupné na základe licencií a pomôžu učiteľom modernou a pútavou formou prezentovať učivo žiakom na základných školách.

AKTIVITA 1.1: inovácia obsahu a metód výučby všeobecno-vzdelávacích predmetov pre žiakov ZŠ a SŠ.
Zakúpenie práva využívania elektronického a digitalizovaného obsahu formou digitálnych objektov v rozsahu aspoň 30 000 digitálnych objektov a minimálne 30 typov pracovných zošitov.

AKTIVITA 1.2: vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov ŽS a SŠ
Pomocou aktívnych učiteľov zabezpečiť ďalšie digitalizované objekty v súlade so Štátnym vzdelávacím programom tak, aby boli pokryté všetky témy všeobecno-vzdelávacích predmetov na ZŠ a SŠ.

AKTIVITA 1.3: zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch
Vytvoriť aspoň 13 motivačných videí, ktoré budú motivovať žiakov základných škôl pokračovať v štúdiu na SOŠ a študentov SOŠ vo vzdelávaní v prírodovedných a technických smeroch a predstaviť ich žiakom, učiteľom a ich rodičom.

Bližšie informácie získate na:  http://www.digitalnevzdelavanie.sk/