Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Žiacky parlament Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Žiacky parlament

Plán práce ŽP v šk.roku 2017/2018

September:

-voľba poslancov za roč. 5.-9./v rámci tried.hodín/- zodpovední tr.učitelia

-1.zasadnutie-voľba vedenia ŽP

-oboznámenie sa s fungovaním parlamentu-štatút ŽP

-slávnostné zasadnutie parlamentu za prítomnosti vedenia školy,sľub poslancov

-vytvorenie plánu práce ŽP a jeho schválenie na stretnutí vedenia školy a vedenia ŽP

-zhotovenie parlamentnej nástenky

-príprava akcie :Biela pastelka

akcia :Biela pastelka-dátum:22.9.2017

Október:

-zasadnutie parlamentu

-prezentovanie v médiá

- zapojenie tried do ankety: „ Detský čin roka “ – zaslať pravdivý príbeh do marca 2018

-prerokovanie pripomienok z urny

-Halloween-posedenie v triedach –zodp.triedni učitelia

November:

-zasadnutie parlamentu

15. 11. Projekt – HRDÁ ŠKOLA – akcia: „Deň školy“

20. 11. BUBNOVAČKA – Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

24. 11. CVČ domino – akcia : „Šaráda “

- príprava akcie : „Mikuláš na škole “

December:

-akcia:“Mikuláš na škole“

-akcia:“Najkrajšia vianočná trieda“

- akcia „Dobrý skutok „ – projekt HRDÁ ŠKOLA – počas celého mesiaca

-zasadnutie parlamentu

-Vianoce v živote človeka-posedenia v triedach s programom-zodp.tr.uč.

-vyhodnotenie najkrajšej triedy

-príprava akcie:5D-zbierka hračiek a oblečenia do detského domova

Január:

-zasadnutie parlamentu

-akcia: „Deň v teplákoch “- projekt HRDÁ ŠKOLA – 16. 1.2018

-príprava akcie:  VALENTíNSKA POŠTA

Február:

--pokyny k výrobe pozdravov ku Dňu učiteľov

-akcia:Valentínska pošta

-príprava akcie:“ Deň učiteľov “– Projekt HRDÁ ŠKOLA

Marec:

-akcia: „ Deň učiteľov “-28.3.2018

-zasadnutie parlamentu

-príprava ankety: ZLATÝ AMOS

Apríl:

-anketa :“Zlatý AMOS“-anketa naj učiteľ,naj predmet......

-zasadnutie parlamentu

-23.4.2018 –projekt:Hrdá škola: DEŇ ZEME

Máj:

-zasadnutie parlamentu

-vyhodnotenie akcií

-príprava akcie:Noc s Andersenom II.

-akcia:Noc s Andersenom

Jún:

-koncoročný turnaj medzi učitelmi a žiakmi v basketbale a vo futbale

-rozlúčka so šk.rokom a s deviatakmi

-zasadnutie parlamentu

-vyhodnotenie činnosti ŽP

-prezentácia v médiách

 

Predložený plán činnosti ŽP je orientačný,počas šk.roku sa bude aktualizovať a dopľňať podľa požiadaviek.