Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Projekt ESF

E-TEST

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 
s využitím elektronického testovania
 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NÚCEM začal realizovať národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami, do ktorého sa zapojila aj naša škola.
Hlavnými cieľmi projektu je: 
 Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania 
 Zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM 
 Vytvorenie databáz testov a úloh – približne 30.000 úloh zo všeobecnovzdelávacích predmetov a približne 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií
 Moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh
 Zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov 
v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, MŠVVaŠ SR
Naša škola bola vybraná na certifikačné elektronické testovanie Testovanie 9 on-line.
Prínosom  pre školu je:
 Moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy
 Podpora autoevalvácie školy
 Zvýšenie prestíže školy 
 Bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze testov a úloh
 

Hlavná stránka projektu:
http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/project/21

Základné informácie o projekte:
http://www.nucem.sk/sk/projekt_esf/project/21#912

Informačný bulletin E-testovanie (online):
http://www.nucem.sk/documents//48/aktualne/InformacnyBulletin02.pdf

http://www.nucem.sk/documents/48/vyskum/140225_InformacnyBulletinVyskum.pdf