Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Ochrana osobných údajov Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Zdravá škola

Zdravá škola - Plán práce

            Zdravá škola


 

Ciele a úlohy na školský rok 2017/2018:


"Ak chceš zdravý byť ,musíš zdravo žiť!

 

Koordinátorka : Mgr. Eva Báreková, Mgr. Melita Homolová

I. Ciele:

§  Výchovu a edukáciu žiakov zamerať na zlepšenie stravovacích návykov u všetkých vekových skupín.

§  Odstraňovanie zaužívaných nesprávnych stravovacích návykov.

§  Zvyšovanie informovanosti žiakov o zdraví.

§  zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, využívanie oddychových priestorov.

§  Zaraďovanie zdravotnej telesnej výchovy do častí hodín telesnej výchovy (cvičenia na chrbticu, správne držanie tela ), netradičné zábavné športy.

§  Zdokonaľovať sa v poskytovaní prvej pomoci.

§  Vytvárať zdravé vonkajšie a vnútorné prostredie školy.

§  Realizovať aktivity, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity a podpory zdravia ústnej dutiny.

 

 

II. Oblasti pre naplnenie cieľov:

1.     Zvyšovať odolnosť žiakov voči psychickým a telesným chorobám (športové aktivity, plavecký výcvik, boj proti šikanovaniu):

-         vypestovať u žiakov uvedomelú zodpovednosť za svoje zdravie, schopnosť rozlíšiť zdravý a škodlivý spôsob života, naučiť ich rozhodnúť sa pre to , čo je pre nich prospešné

-         pokračovať v plaveckom kurze pre prvákov

-         pobyt žiakov  v škole v prírode,

-         príprava žiakov na športové súťaže

2.     Zdokonalenie vyučovacieho procesu (organizovať súťaže v športe, kurzy prvej pomoci):

-         pestovať  u žiakov správny vzťah k starším ľuďom, telesne postihnutým a deťom sociálne slabším

-         zaraďovanie telovýchovných chvíľok do vyuč. procesu, počas veľkých prestávok ak počasie dovolí pobyt vonku,

-         zaraďovať do triednických hodín témy: otužovanie, význam športu, spánok, omamné látky, hygiena, voľný čas, čistý vzduch , pestrá strava, rodina, medziľudské vzťahy, denný poriadok, pitný režim, ústna hygiena, racionálna výživa, zdravé prostredie, obezita, vitamíny, hovorme o jedle, odstráň obezitu, starostlivosť o ústnu dutinu.

 

Plán aktivít zdravej školy:

 

Mesiac

Plánované aktivity

September

 1. Skrášlenie a doplnenie interiéru izbovými kvetmi, exteriéru liečivými bylinkami – úprava bylinkového záhonu
 2. Najkrajší výtvor z ovocia a zeleniny
 3. Hravo ži zdravo – zapojenie žiakov 5. ročníkov        do internetového kurzu správnej výživy

Október

 1. Ovocné popoludnie – v spolupráci s ŠKD – zhotovovanie ovocných šalátov - spoločná ochutnávka , teoretická časť- význam ovocia  v jedálničku detí
 1. Svetový deň výživy, 16.10., - deň bez sladkostí, spoločná konzumácia ovocia
 2. Začiatok plaveckého výcviku – žiaci 1.A, B,C

December

.

 1. Príprava bylinkových čajov- liečivé účinky bylinkových čajov, osvojenie si správneho postupu pri príprave čaju, čajové popoludnia

Február

 1. Kurzy prvej pomoci – teoretická a praktická časť

 

Marec

 1. Kurzy prvej pomoci – teoretická a praktická časť

      Hravo ži zdravo – vyhodnotenie súťaže

Apríl

Podpora zdravia ústnej dutiny - projekt Dental alarm- žiaci 1. ročníka                                                     Záverečná súťaž v poskytovaní prvej pomoci

Mesiac

Plánované aktivity

Máj

 1. Rodinná olympiáda, ochutnávka ovocia a zeleniny – „Skladám si svoj svet“, športové súťaže

Jún

 1. Didaktické hry – teoretická časť, praktická časť – preverovanie  vedomostí súťažnou formou