Základná škola kniežaťa Pribinu, NITRA

Novinky Zmluvy, faktúry Základné informácie Projekty Školský klub detí Rada školy Pre rodičov Odkazy pre žiakov Školská jedáleň Kontakt Napíšte nám
 

Navigácia

Asistenti učiteľa

V škole sme vytvorili inkluzívny tím, ktorý pozostáva z rôznych pedagogických a odborných zamestnancov : špeciálneho pedagóga,  školského psychológa a sociálneho pedagóga.

S týmto tímom úzko spolupracujú štyri asistentky učiteľa, ktoré sú na našej škole.

Hlavnou náplňou práce asistentov učiteľa je:  

  • uľahčenie  adaptácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú z ich špeciálnych výchovno- vzdelávacích potrieb

 

  • spoluorganizovanie činnosti dieťaťa  počas výchovno – vzdelávacieho procesu  v súlade s pokynmi učiteľa

 

  • spolupráca so všetkými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy

 

  • príprava pomôcok pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami

 

  • komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami dieťaťa) o procese výchovy a vzdelávania

 

  • v prípade potreby individuálna práca s dieťaťom

 

  • sprevádzanie žiakov s individuálnym začlenením na mimoškolské akcie (historické a kultúrne pamiatky, športové a spoločenské podujatia a pod.)

 

  • účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami

 

Finančné prostriedky na osobné náklady 2 asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „AU“) podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pridelilo ministerstvo školstva našej škole z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra.

Ďalšie prostriedky na 2 asistentov sme získali z projektu  v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší  financovanej z OP Ľudské zdroje (prioritná os Vzdelávanie) OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 https://zspribinunr.edupage.org/text85/?.